Tillbaka till start   Bilaga 1 Romerska siffror   Bilaga 3 Facit UDK  

BILAGA 2

 

TERMER OCH FÖRKORTNINGAR

 

 

 

Här nedan några termer och förkortningar som används ofta i boken eller som är relevanta inom kunskapsorganisation. Listan är inte alls uttömmande. Inom kunskapsorganisation finns dessutom olika tolkningar till termerna.

 

Abstract                   Se referat

Akronym                  Initialförkortning av de första bokstä­verna i ett längre namn på t.ex. en institu­tion el­ler begrepp. Ex. Unesco, Med­lars.

Assigned term          Se Tilldelad term.

Boolsk sökning         Särskild teknik för att identifiera in­forma­tion genom enkla operatör­er. De vanligas­te är  "och", "eller" och "inte".

Brus                          Icke relevanta dokument återvunna på en given fråga.

BT                             Broader term = mera allmän term, över­ordnad term. Förkortning an­vänd i tesaurer.

Chain indexing         Se Kedjeindexering.

Citeringsindex          Ett index som hänvisar till de referen­ser som författarna angivit i sina artiklar eller rapporter. Ingång i sys­temet blir därmed f­ör­fattarnamn och titel på de citerade ar­be­tena.

Derived term            Se Härledd term.

Deskriptor                En term eller fras (ordkombination) som kan användas som indexering­sterm. En välde­fi­nie­rad, standardiserad term tagen ur en te­sau­rus.

Dokument                Fysiskt medium som innehåller informa­tion, t.ex. bok, rapport, mikro­film, artikel i en tidskrift o.s.v.

Dokumentation        Systematisk hantering av dokument, t.ex. klassifice­ring, indexering, sök­ning, sprid­ning, urval.

Enumerativt index   Ett klassificerat index där man försöker å­terge alla möjliga före­kommande ämnen, både enkla och sammansat­ta, i en lista.

Exhaustivity             Se uttömmandegrad.

Facett                       Aspekt som återkommer vid ett ämnes upp­del­ning, t.ex. läromedel, bib­liografi, lands­in­delning, prosa, poesi.

Den motsvaras av tilläggsbeteckningar i SAB:s eller

UDK:s klassifikations­system.

Facetterat                Ett klassificerat index där en vida­reuppdel­ning av ett ämnesindex             område kan göras med hjälp av facetter.

Fri vokabulär           En vokabulär utan kontroll av indexter­merna. Alla ord i

                                 ett naturligt språk kan bli in­d­ex­term. En stoppordlista finns

                                 dock.

Homonym                 Ord som skrivs och/eller uttalas likadant som ett annat ord men som har en annan betydelse.

Härledd term            Alla termer tas från dokumentet själv. Kallas även

                                 utdragen term. Se Till­de­lad term.

Index                        1. Register i bok eller tidskrift(svo­lym).

Oftast alfabetiskt ordnade och hän­visning till sida, spalt

eller kapitelavsnitt.

                                 2. I kombinationen "Periodikaindex" re­gister till innehållet

                                 i flera tidskrifter, t.ex. Svenska tidskrifts­artiklar.

                                 3. I en glidning från 2 beteckning på referensorgan/

                                 referenspublika­tion som inte enbart innehåller referen­ser

                                 till arti­klar utan även till rapporter, avhand­ling­ar etc.

Indexering                Att med hjälp av indexeringstermer be­skriva informations-in­nehål­let i ett dokument.

Indexeringsterm       Standardiserad term eller ordkombination som används

                                 för att beskriva en aspekt av ett dokuments innehåll.

           Varje dokument för­ses med ett flertal ndexeringstermer. Används ibland som synonym för des­kriptor, men är ett nå­got vidare begrepp.

IoD                           Information och dokumentation. Systema­tisk anskaffning, lagring, se­lek­tering och kommunikation av fakta eller begrepp oberoende av med­ia och teknik. Med denna defini­tion torde IoD även inkludera vissa biblioteks­funk­tio­ner.

IR                              Information retrieval = återvinning av in­for­mation.

Informations-           Arbetet med och resul­tat av littera­tur­sökning.

återvinning              

Kedjeindexering       Alfabetiskt uppställt index med sök­ningsmöj­ligheter för

                                 alla ord eller ter­mer som ingår i ett hierarkiskt in­dex.

Keyword                   Se Nyckelord.

Kontrollerad            En vokabulär där endast en lista över godkända termer­

vokabulär                 används som indexering­stermer.

Koordinerad             Ett indexeringssystem i vilket ett sam­mansatt begrepp

indexering                analyseras och delas i enklare be­grepp. Dessa indexe­ringster­mer kombineras sedan av indexeraren för att återfinna det sammansatta begreppet.                       

Pre‑­koordinerad indexering är om det­ta görs av indexeraren re­dan vid inmat­ning­en, och post‑ koordinerad om det görs först vid sök­ning.

           Numera används begreppet mer sällan till förmån för synonymen indexering.

KWIC‑index             Keywords in context = nyckelord i tex­ten.

Varje betydelsefullt ord i en titel till ett dokument an-vänds som indexe­ringsterm och alla titlar i en dokument-samling matas ut så att samtliga nyckelord kommer att stå i en alfa­be­tisk följd under varandra. Titeln per­mute­ras.

KWOC‑index            Keywords out of context = nyckelord utanför texten. De

ord i titeln som används som in­dexeringstermer skrivs ut alfabetiskt åt­f­ölj­da av hela titeln utan per­mute­ring.

KWAC‑index            Keywords and context = nyckelord och text. I vissa fall

                                 är ord hämtade ur titlar inte til­lräckligt intressanta som

                                 indexering­ster­mer. Ord hämtas från listor, te­sau­rer, ller

bestäms fritt av indexeraren.

Naturligt språk        När man i ett indexeringssystem använder sig av

                                 dokumen­tets egna ord i titel, text eller referat.

NT                            Narrower term = snävare, mindre omfat­tande term,

                                 underordnad term. Förkortning­en används i tesaurer.

Nyckelord                 Används ofta som synonym för indexering­sterm.

                                 1. Indexerings/sökterm i maskinella do­kumen­tations-system.

                                 2. Indexeringsterm tagen ur titeln eller t­ex­ten på ett

           dokument, ej nödvändigt­vis kol­lad mot en tesaurus. Termer i så kallat KWIC-index.

Permuterat               Index där alla informationsbärande ord i titeln är

titelindex                  sökbara.

Post‑koordinering   Man jämför ett antal indexerings/sök­termer för att se

           om det bland det in­dexerade mate­rialet finns dokument som motsvarar den fråga man vill ha svar på. I mera avancerad form sammanställer man söktermerna till en "sök­profil".

Pre‑koordinering     I vissa register till referens/refera­torgan är indexerings-termerna (med da­torns hjälp) redan på förhand ord­nade i ordkombi­natio­ner - vanligtvis upp till fyra ord/termer som täck­er innehållet i det dokument man hänvisar till.

PRECIS                    PREserved Context Index system. Särskilt indexerings-system där den inbördes ord­ningen mellan termerna i ett sam­man­satt begrepp fas­tställes efter vissa regler.                 

Har använts bl.a. i den brittiska na­tional­bibliografin.

Precision                  Förhållandet mellan antalet återvunna rele­vanta dokument

                                 och det totala anta­let åter­funna dokument.

Profil                        Sammansättning av söktermer efter en viss, matematisk

logik så att man skall få ut "re­levant" information ur databasen.

Recall ratio               Se Återvinningsgrad.

Referat                     Kortfattad beskrivning av innehållet i ett doku­ment, ofta uppgjord enligt särskil­da regler. Den kan innehål­la fakta om me­tod och resultat.

Referatorgan            Se referensorgan. Förutom referensen finns ett referat

-publikation             av innehållet i varje doku­ment som registrerats.

Referens                   Litteraturhänvisning.

Referensorgan           En löpande publikation, som ofta kumule­ras till års-

-p­ublikation             volymer och som innehåller bibliog­ra­fiska referen­ser till tid­skriftsarti­klar och andra dokument.

Relevans                   Till vilken grad det återfunna materia­let tillfredsställer

                                 använ­darens behov.

Relevant                   "Rätt" information erhållen som svar på en sökfråga, d.v.s. information                de referenser man får inne­håller de uppgifter man söker.

Retrospektiv             Tillbakablickande. Sökning ett antal år bakåt i tiden i sökning                   t.ex. bibliografier el­ler refe­rens/referatorgan men också

                                 via dator.

RT                             Related term = besläktad, parallell term (in­te synonym).

                                 För­kortning använd i te­sau­rer.

SDI                           Selective dissemination of information = se­lektiv

                                 delgivning av information. Har blivit standardterm för

           den sorts löpande be­vak­ning som görs när en profil av söktermer kon­ti­nu­erligt körs mot det nyinkomna data­mate­ria­let. Den som beställt profilen får se­dan ett antal utskrivna referen­ser per post.

Scope note                En förklaring som anger omfattningen av eller meningen med en indexering­sterm och hur den används i systemet.

Specificitet               Graden av närhet mellan ett dokuments inne­håll och de

                                 termer som in­dexeraren använ­der för att beskriva det.

Stoppordlista            Lista över prepositioner och andra små­ord jämte en del

           andra ord som man erfaren­hets­mässigt vet är onödiga eller olämpliga som indexeringstermer. Används vid datori­se­rade system.

Synonym                   Ord som har samma eller ungefär samma bety­delse som

                                 ett annat ord. Or­dens yttre form ser olika ut.

                                 Jämför homonym.

Sökfråga                  Sammanställning av sökord/söktermer.

Sökterm                    Samma som indexeringsterm, men man an­vän­der termen för att söka­/återvinna in­forma­tion i stället för när man indexerar.

Tesaurus                   "Skattkammare". Ursprungligen en ordlista där orden

           grupperats efter idéer i stället för i alfabetisk ordning. Används numera för stan­dardiserade ordlistor inom dokumentation­som­rådet där deskriptorerna/indexe­ring­s-

termer­na ordnats alfabetiskt/systematiskt så  att deras          

inbördes förhållanden framgår. För varje term anges de

termer som är direkt överordnade, underordnade eller

när­besläk­ta­de.

Tilldelad term           Indexeraren bestämmer sig för ett antal ter­mer eller

                                 deskriptorer som skall be­skriva ett dokument utan att

                                 termerna behöver finnas med i dokumentet. Termerna

                                 hämtas från en lista eller bestäms fritt direkt vid indexe­-

                                 ringen.

Se Härledd term.

UF                            Use for = användes för, ersätter. För­kortning i tesaurer

                                 för att ange en "god­känd" term, som skall användas för

                                 de "inte godkän­da" termerna som följer ef­ter UF.

USE                          = använd i stället. Hänvisning från "in­te godkänd" till

                                 godkänd term i tesaurer.

På svenska motsvaras det av en "se‑hänvis­ning".

Utdragen term         Se Härledd term.

Uttömmandegrad    Antalet begrepp som indexeraren lägger till ett dokument.

Återvinningsgrad     Förhållandet mellan antalet återvunna relevanta do­kument­vid en sökning och det to­tala antalet relevanta doku­ment

                                 som finns i doku­mentsamlingen.

Ämnesord                 Synonymt med indexeringsterm. Används främst när man

upprättar ämnes­ordska­talo­ger med hjälp av kontrollerade termer.

 


© 2001-2009, Miguel Benito
Tillbaka till kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu