Tillbaka till start   Kapitel 14   Bilaga 2 Termer  

BILAGA 1

ROMERSKA SIFFROR

  Romerska siffror används vid olika sammanhang i bibliografiska poster.   När siffrorna används i böckerna för att beteckna pagineringen skall den romerska pagineringen bibehållas i den bibliografiska beskrivningen. I det här fallet skrivs de romerska siffrorna med små bokstäver.  Siffrorna kan användas också för att t.ex. beteckna del av flerbandsverk, numrering i en serie eller för att ange utgivningsår. I dessa fallen skall de romerska siffrorna omvandlas till arabiska.   Andra fall där romerska siffror förekommer kan vara i uppgift om upplaga. Här omvandlas de också till arabiska siffror. 

De romerska siffrorna bygger på addition, i stället för positionering som det är för de arabiska siffrorna.  

Sifffrornas värde:

Lägger man ett streck över betecknar det 1000 gånger siffrans värde. Detta behövs sällan i bibliografiska sammanhang.   En lägre siffra till höger adderas, medan en lägre siffra till vänster substraheras.

Man får lägga tre siffror av samma värde efter varandra när man adderar, dock ej V (5), L (50) eller D (500).

När man substraherar lägger man endast en lägre siffra till vänster. Som regel ska det vara den lägre siffra som ligger närmast, dvs. 5 eller 10 kan minskas med 1 (IV=4, IX=9)), 50 eller 100 med 10 (XL=40, XC=90) och 500 eller 1000 med 100 (CD=400, CM=900). Man kan ändå någon gång också se: IC för 99, eller XM för 990.

Likaså kan man också se i visa inskriptioner eller skrifter att man upprepar en siffra fyra gånger i stället för endast tre som regeln påbjuder. Ex= IIII=4 i stället för IV.

Flera exempel:

 II=2

1+1

IV=4

-1+5

VI=6

5+1

VIII=8

5+1+1+1

IX=9

-1+10

XI=11

10+1

XIII=13

10+1+1+1

XVIII=18

10+5+1+1+1

XIX=19

10-1+10

XL=40

-10+50

XLVIII=48

-10+50+5+1 +1+1  

XLIX=49

-10+50-1+10

 

XCVIII=98

-10+100+5+1 +1+1

XCIX alt. IC=99

-10+100-1+10, alt -1+100

CCC=300

100+100+100

CD=400

-100+500

MCMLVII= 1957

1000-100+1000 +50+5+1+1

MDCCCXLV=1845

1000+500+100+100+100+ -10+50+5

MCMXCVIII =1998

100-100+1000 -10+100+5+1 +1+1

MCMXCIX=1999

1000-100+1000-10+100-1+10

alt. MCMIC=1999

1000-100+1000 -1+100

Av och till har man funderingar hur romarna kunde addera, substrahera eller multiplicera, för att inte nämna andra operationer. Man får inte glömma att siffrorna är bara symboler. Här finns det i alla fall ett exempel på addition och substraktion:

Addition:

man lägger ihop bokstäverna efter varandra i storleksordning. Blir det fler än fyra av samma värde så byter man dem mot det nya värdet:
M   CC   LXXX   II (1282)
+ D C  V   I (606), resultatet blir
= MDCCCLXXXVIII (=1888)

Substraktion:

Substraktion gör man på samma sätt, man plockar bort de värden som man vill minska med. Om visst värde inte finns minskar man det högre värdet:
M   CC  LXXX  II (1282)
- D  C   V   I (-606)
= DCLXXVI (=676).
Först minskar man M med D, resultatet blir D, sedan tar man bort ett C, sedan tar man bort V från den sista X, som blir V och sist tar man bort en I. Resultat: DCLXXVI

Byte av romerska siffror mot arabiska
Kunskapen om romerska siffrornas värde är av vikt när man t.ex. ska omvandla dem till arabiska i samband med katalogisering. I Bilagan C, avsnitt C.2.B, av KRS, Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, anges i vilka avsnitt detta gäller:

1) en upplageuppgift
2) i avsnittet för medie- eller publikationsspecifika uppgifter, dvs i avsnitt 3, när det förekommer.
3) vid redovisningen av utgivningsår.
4) i serienumreringen, utom när både romerska och arabiska siffror används för att beteckna olika delar eller underavdelningar.
5) i i delbeteckningen när man katalogiserar flerbandksverk.


© 2001-2009, Miguel Benito
Tillbaka till kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu