I

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Iberoromansk litteratur    821.134
Iberoromanska språk    811.134
Ichthyosauria (ichtyosaurs)    598.138
Icke fibrösa råmaterial och tillsatser - massaindustri    676.04
Icke parasitära skador och sjukdomar    632.1
Icke romersk-katolska episkopalkyrkor    273
Icke-anhängare av religionen    2-727
Icke-cellulära slemsvampar    582.241
Icke-demokratiska statsformer    321.6
Icke-euklidiska metriska geometrier    514.13
Icke-euklidiska rum - mekanik    531-9
Icke-europeiska alfabetiska skrift    003.33
Icke-figurativ konst    7.038
Ickeföreställande konst    7.048.3
Icke-incisional behandling och apparater - kirurgi    616-089.2
Icke-jämvikts elektrokemiska processer i allmänhet    544.64
Icke-järnmetallerna i allmänhet    669.2
Icke-järnmetallerna och deras metallurgi    669.2/.8
Icke-kommutativ aritmetik    511.8
Icke-konformism - socialpsykologi    316.647.6
Icke-konformister med den anglikanska kyrkan    277
Icke-konventionella skriftsystem    003.29
Icke-kristallina (amorfa och glasartade) fasta ämnen    544.23
Icke-kristallina glimmerskiffer    552.52
Icke-materiell värld    2-188
Icke-metaller av den femte gruppen    546.17/.19
Icke-metaller från den sjunde gruppen    546.12
Icke-metaller från den tredje, fjärde, sjätte gruppen och noll-värdiga grundämnen    546.2
Icke-metaller och halvmetaller i allmänhet    546.1
Icke-officiella sammanslutningar    061.2
Icke-spridning    341.67
Icke-spridning - idéspridning    001.99
Icke-stadgade lagar    340.14
Icke-textuella framställningar av en region    912
Icke-troende    2-727
Icke-vara, icke-existens - metafysik    111.82
Icke-verbal kommunikation    81`221
Icke-Von Neumann arkitekturer - dataarkitektur    004.27
Icteridae    598.296
Ideella fall - vetenskapliga lagar    001.6
Identifiering - farmakologi    615.07
Identifieringsenheter - maskiner    62-777
Ideografiska skriftsystem    003.32
Ideologi - kultursociologi    316.75
Idéspridning    001.9
Idiofoner    780.63
Idrott    796
Idrott för hälsan    796.035
Idrottsplatser    725.826
Idrottsrörelsen    796.03
Igelkott, iller, manguster    636.96
Ihåliga föremål    62-46
Ihåliga glasvaror i allmänhet (oberoende av framställningsprocess)    666.17
Ihåligt glas med mellanlager, t.ex. av plast    666.25
Ihåligt laminerat glas    666.25
Ikonografi    7.04
Ikonologi    7.04
Ilex paraguayensis    633.77
Illegal handel    339.19
Illegala partier och rörelser    329.61
Illumination    75.057
Illusioner, dubbelexponeringar - fotografi    778.8
Illusionism    793.8
Illustrationsverk    096
Illustrativ, beskrivande eller representativ musik    78.04
Imaginära tal    511.14
Imider    547-327
Imitationviner    663.22
Immaterialitet - metafysik    111.7
Immaterialrätt    347.77
Immolation av änkor (sati)    393.98
Immunterapi    615.37
Imperialism    327.2
Import    339.562
Impressionism    7.036.2
Impressionistiska rörelser    7.036.2
Improvisationer    792.25
Improviserade och tillfälliga stycken    792.25
Inbillning    159.954
Inbindning, underhåll, reparation av böcker - bibliotek    025.7
Inbromsning - maskindetaljer    62-58
Inbördeskrig    341.39
Incest - sociologi    316.367.52
Indelning av läsåret    37.045
Indelning av maskiner efter bränsle eller värmekälla    62-6
Indelning av maskiner efter driftsätt    62-8
Indelning av mineraltillgångar ur genetisk synpunkt    553.06
Indelning av sjöstridskrafter i fasta enheter    355.32
Indelningsplaner, kortsiktiga och långsiktiga - skogsbruk    630*62
Indexbildning - samhällsvetenskaperna    303.223
Indexering    025.4
Indexerings- och återvinningsspråk    025.4
Indexerings- och återvinningsspråk för speciella ämnen    025.4.06
Indexerings- och återvinningsspråk, generella    025.4.05
Indexlänk - socialvård    364-264
Indiansk majs    633.15
Indiens historia    94(540)
Indikationer - behandling av sjukdomar    616-035
Indikationer - kirurgi    616-089.15
Indikatorer - kemi    54-43
Indikeringsapparat    53.085
Indisk skrift (brahmi, gupta, devanagari) osv.    003.33
Indiska religioner    23
Indiska språk    811.21
Den indiska subkontinentens historia    94(54)
Indium (In, atomnummer 49)    546.682
Individens okränkbarhet    342.721
Individens tillväxt och utveckling    612.6
Individer (som grundelement i den sociala strukturen)    316.37
Individualistisk inställning - socialvård    364-152
Individualitet    159.923
Individualpsykologi    159.923
Individuell moral    171
Individuell polygrafi    081
Individuella bibliografier    012
Individuella faktorer - utbildning    37.042
Individuella musikinstrument    780.61/.66
Den individuella själens ursprung och öde    129
Indo-europeiska språk    811.1/.2
Indo-europeiska språkens litteratur    821.1/.2
Indo-iransk litteratur    821.21/.22
Indo-iranska språk    811.21/.22
Indo-pacifiska (icke-austronesiska) språk    811.71
Induktion - logik    162.3
Induktiva slutledningar (från särskilt till allmänt) - logik    162.3
Industri baserad på makromolekulära ämnen    678
Industri- lagstiftning    351.82
Industridepartementet    354.81
Industridesign    745/749
Industriell bakteriologi    663.18
Industriell ekonomi    331.103
Industriell eldning i allmänhet    662.92
Industriell hälsa    331.47
Industriell och kemisk mikrobiologi    579.66
Industriell organisation    65
Industriell produktion    338.45
Industriell upphovsrätt    347.77
Industriell, kommersiell design    7.05
Industriella relationer    331.104
Industrier baserade på bearbetning av biprodukter från slakt    675.8
Industrier baserade på olika bearbetbara material    679
Industrier, hantverk och handel för färdiga eller monterade artiklar    68
Industriområden    711.554
Industrisamhällen    316.324.7
Industriväxter, övriga    633.9
Infanteri    356
Infanteriet. Personal, organisation    356.1
Infarkt    616-005
Infarter    712.36
Infektioner orsakade av växt- eller ddjurparasiter    616.99
Infektionssjukdomar    616.9
Inflammationer    616-002
Inflammatoriska, vesikulära , papulösa hudsjukdomar    616.52
Information    001.102
Information - kommunikationsindustri    659
Informationsarbete    659.2
Informationsdepartementet    354.36
Informationssatelliter    629.783
Informationssystem för brett område (WAIS)    004.775
Informationsteknik    659.21
Informationsteori    621.391
Informationsteori: matematiska aspekter    519.72
Informationsutbyte - sociologi    316.776
Informativ märkning - konsumentskydd    366.64
Informell konst    7.038.21
Informellt främjande av tron    2-427
Infraröd    535-1
Infödingskonst    7.031.3
Ingefära    664.55
Ingefära - kryddväxter    633.82
Ingefärsordningen    582.56
Ingenjörsförband    358.2
Ingenjörsvetenskaper    62
Ingång, åtkomst och anslutande områden i bostäder    643.56
Inhemsk handel    339.3
Inhemska sedvänjor och rutiner - religiös praxis    2-445
Inhägnader    725.96
Initiering - det ockulta    133.2
Initieringsceremonier - seder och bruk    392.17
Inkafolkets religion    258.5
Inkarnation - metafysik    129
Inkluderingslogik    164.3
Inkomstskatt    336.226.1
Inkulturation - kultursociologi    316.736
Inkunabler    093
Inköp    658.7
Inköp - handel    339.186
Inköp - hushållet    64.069
Inlaga - straffrätt    343.12
Inlopp, insamling, avrinningsanläggningar    628.11
Inläggningsarbete m.m.    674.24
Inlämning av postförsändelser    656.84
Inlämning, uppmaning, godkännande av manuskript    655.51
Inlärning - allmän zoologi    591.513
Inlärt beteende - allmän zoologi    591.513
Innehavares skydd - bostaden    365.64
Innehållsförteckningar, särskilt över periodika    014.3
Innehållslistor och index av alla slag    014.3
Innertak    692.5
Inofficiellt förmyndarskap    347.633
Inomhusexponeringar    77.057
Inomhusklimat - folkhälsoaspekt    628.8
Inomhusväxter    635.91
Input-output-enheter - datateknik    004.35
Inramade strukturer - byggnadsverk    624.94
Inramning    686.5
Inre bogserbåtsnavigering    656.628
Inre farleder    626.1
Inre geodynamik    551.2
Den inre jaget    159.923.2
Inredning - bibliotek    022.9
Inredning och dekorationer - religiösa byggnader    2-526
Inredning och utrustning - rymdfarkoster    629.7.04
Inredning: installation, utrustning för personer och gods - transportmedel    629.04
Inredningar i badrum, tvättrum och toalettrum    645.68
Inredningsarbeten - byggnader    698.7
Inredningsarkitektur i allmänhet    747
Inrikesdepartementet    354.31
Inrikeshandel    339.3
Inrikespolitik    323
Inrikespolitiska företeelser    323.2
Insamling av information om varor och tjänster    366.62
Insamling och borttagning av avfall    628.46
Insamling och packning av tvätt    648.4
Insamlings-, bearbetnings- och redovisningsförfaranden - statistik    311.2
Insamlingsförfarande - samhällsvetenskaperna    303.6
Insecta (hexapoda)    595.7
Insectivora (insektsätande däggdjur)    599.35/.38
Insekter    595.7
Insignier - etnografi    391.75
Insjöar    627.1
Insjöfart    711.76
Insjöfiske    639.21
Inskriptioner    003.071
Inskriptioner - litterär genre    82-98
Inskriptioner - skulptur    736.2
Inskrivning, registrering - bibliotek    024.1
Inskränkningar i och upphävande av grundlagsenliga rättigheter    342.76
Insolvens    347.736
Insomni - hälsa    613.79
Inspelning och reproduktion med elektrisk-optisk ljud    681.846.8
Inspirerande, visionär, galen litteratur    82-994
Installationer    394.43
Installationer - konst    7.038.55
Installationer - maskiner    62-74
Installationer för hälsa och välbefinnande i boendet    644
Installationer för ånga    696.3
Installationer och - rälsfordon    629.4
Installationskonst    7.038.55
Installationsmaterial - elektrisk energi    621.315.6
Instinkt - allmän botanik    581.51
Instinkt - allmän zoologi    591.512
Instinktivt beteende    591.512
Institutionell ordning och disciplin - utbildning    37.091.5
Institutionella handelsformer    339.17
Institutioner - sammanslutningar    061.27
Institutioner inom handeln    347.73
Instruktionsformer - utbildning    37.091.31
Instruktionsmetoder - utbildning    37.091.33
Instruktionsuppsättningens arkitektur    004.23
Instrument - sjukvård    615.47
Instrument använda i speciell omgivning - astronomi    520.6
Instrument med dubbla rör - musik    780.644
Instrument med enkelt rör - musik    780.643
Instrument med fria rör - musik    780.647
Instrument med munstycke - musik    780.642
Instrument och utrustning - fysikalisk kemi    544.07
Instrumentalmusik    785
Instrumentation och utrustning - gynekologi    618-7
Instrumentation och utrustning - sjukvård    615.8-7
Instrumentbyggnad    53.084
Instrumentens huvudbeståndsdelar    53.084
Instrumentering    681.2
Instrumenttillverkning    681.2
Inställning enligt objekt - socialpsykologi    316.644
Insulin    577.175.72
Insättningsbanker    336.713
Intagning för rättegång - straffrätt    343.126
Intecknat land - civilrätt    347.27
Inteckning - civilrätt    347.27
Integralekvationer    517.9
Integralkalkyl    517.3
Integraltransfusioner    517.4
Integration - matematik    517.3
Integrationsarbete - socialvård    364-786
Integrerad eller segregerad utbildning    37.043
Integritet, redlighet    177.9
Intellektualism    141.132
Intellektuell frihet    342.727
Den intellektuella arbetets teknik    001.81
Intellektuellt samarbete    001.83
Intelligens - allmän zoologi    591.51
Intelligenta kunskapsbaserade system    004.89
Intensifiering - optik    535.35
Intensifiering och förstärkning av strålningen    535.37
Intentioner och rörelser - psykologi    159.943
Interaktion mellan fordon och spår eller väg: forskning, experiment    625.03
Interaktion mellan magnetfält och kemiska processer    544.56
Interaktion, inbördes beroende av miljö och samhälle    502.11
Interferens - optik    535.4
Intergrupprelationer - sociologi    316.455
Interiörer - arkitektur    72.012.8
Intermedialitet    7.038.53
Intermetallider    54-19
Intermetalliska föreningar    54-19
Intermolekylära krafter    539.6
Intern befruktning (impregnering)    612.63
Intern politik i kolonierna    325.4
Interna kopplingssatser - elektriska maskiner    621.3.04
Interna processer - religion    2-63
Internationalism    327.3
Internationalism - etik    172.4
Internationell arbetsfördelning    339.91
Internationell ekonomisk integration    339.92
Internationell handel    339.5
Internationell kapitalmarknad    339.727
Internationell moral    172.4
Internationell penning- och kapitalmarknad    339.72
Internationell politik    327
Internationell privaträtt    341.9
Internationell reglering och organisation av arbete    331.91
Internationell rätt    341
Internationell skiljedom    341.6
Internationell skogspolitik    630*97
Internationell solidaritet inom arbetarrörelsen    327.32
Internationell straffrätt    341.4
Internationell taxering    336.227
Internationell valutakris    339.747
Internationell, övernationell, multinationell ekonomisk politik    339.97
Internationella banker    339.732
Internationella block - utrikespolitik    327.5
Internationella ekonomiska relationer    339.9
Internationella finanser    339.7
Internationella flaggor (FN)    929.929
Internationella fördrag och överenskommelser    341.24
Internationella hjälpspråk (mellan språken)    811.92
Internationella juridiska rättigheter under krig    341.3
Internationella kapitalrörelser och krediter    339.727
Internationella konferenser och kongresser    341.18
Internationella offentliga finanser    336.69
Internationella organisationer - utrikespolitik    327.7
Internationella organisationers rätt    341.1
Internationella politiska relationer    327
Internationella relationer    341.238
Internationella rättshandlingar    341.24
Internationella rättssubjekt och rättsobjekt    341.2
Internationella Röda korset    341.33
Internationella rörelser och målsättningar    327.3
Internationella sällskapliga relationer    394.9
Internationella välfärdsteorier - socialvård    364-18
Internationella, överstatliga militärförband    355.357
Internationellt betalningsutbyte    339.72
Internationellt ekonomiskt samarbet    339.92
Internationellt samarbete - skogsbruk    630*97
Internationellt tilldömande, jurisdiktion    341.6
Internering    341.34
Internet    004.738.5
Internetapplikationer    004.77
Internetteknik    004.738
Interpersonella relationer    364.64
Interplanetärt medium    523.6
Interpolation - matematik    519.65
Intervention - socialvård    364-782
Interventionism    330.342.173
Intervju - samhällsvetenskaperna    303.62
Intimism    7.036.2
Intolerans - socialpsykologi    316.647.5
Intoxikation    616-099
Intranet    004.738.4
Introspektion  - psykologi    159.9.018.2
Introspektiva romaner utifrån förstapersonsperspektivet    82-311.1
Intrusiva bergarter    553.52
Intrång    343.44
Intuition    159.956
Intäkter från ekonomisk aktivitet    336.25
Inventariehantering - administration    005.932
Inverkan av och på magnetiska fält    537.63
Inverkan i ljushastigheten    535.22
Investeringar - ekonomi    330.32
Investeringsintäkter - civilrätt    347.464
Investmentbolag    336.714
Invigning - administration    005.411
Invigningar    394.44
Inälvsmaskar    595.1
Iordningsställande och uppställning av böckerna    025.8
Iranska religioner    254
Irenidae (sagoblåfåglar)    598.292
Iridaceae (irisväxter)    582.582
Iridium (Ir, atomnummer 77)    546.93
Irlands historia    94(415)
Den irländska fristatens och republiken Irlands historia    94(417)
Irrationella och andra ojämförbara tal (elementär behandling)    511.14
Irrbloss    398.42
Irreversibla processer - termodynamik    536.75
Irritation - patologi    616-002
Is i havet    551.467
Isberg    551.326.6
Ishockey    796.966
Islam    28
Islamisk konst    7.033.3
Isländsk litteratur    821.113.3
Isnålar    551.578.4
Isocykliska föreningar i allmänhet    547.5
Isolation - elektriska maskiner    621.3.04
Isolatorer    621.315.6
Isolatormaterial    621.315.6
Isolatormaterial - elektrisk energi    621.315
Isolerande och skyddande byggnadskonstruktioner    699.8
Isolering - kemi    54.05
Isolering - värmeteknik    662.99
Isoleringsarbeten - byggnader    699.8
Isomeri    544.12
Isotoper (i allmänhet)    54.027
Isotopseparation    621.039.3
Issport    796.9
Ister    665.22
Italiens historia    94(450)
Italiensk litteratur    821.131.1
Italienska    811.131.1
Italiska språk    811.12
Italo-Romance språk    811.131
Italo-romanska språk    811.131
Ius non scriptum    340.14
Ius scriptum    340.13