F

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Fabaceae / Leguminosae (baljväxter)    582.736
Fabales    582.73
Fabler    398.21
Fabler - litterär genre    82-342
Fabler i versform, liknelser osv.    82-191
Faboideae    582.736.3
Fabrikstillverkade betongelement    666.97
Facetter - klassificering    025.4.01
Faciliteter - administration    005.936
Fackbibliografier    016
Fackeltåg    394.5
Fackföreningar    331.105.44
Fackskolor    377
Fackverksbroar (balkbroar)    624.3
Faderskap    347.63
Fagaceae (bokväxter)    582.623
Fajans    738.22
Fakirer    2-35
Faksimil - konst    7.026
Faktorer - matematik    511.13
Faktorer som påverkar den ekonomiska utvecklingen    330.341
Falang (t.ex. grekiska)    355.312
Falconidae    598.279.3
Falconiformes    598.279.3
Fallarbete - socialvård    364-781
Fallskärmar    629.734
Fallskärmshoppning (som sport)    797.561
Falska läror, lögner    001.98
Falska slutsatser - logik    162.5
Falskmyntning    343.51
Falsning    655.36
Falsning  - plåtbearbetning    621.981
Familj    347.61
Familjeenheter - sociologi    316.362
Familjeliv    173.7
Familjeliv  - seder och bruk    392.3
Familjemoral    173
Familjens organisation    392.3
Familjens solidaritet    173.7
Familjerelationer    364.64
Familjerätt    347.6
Fanatism - socialpsykologi    316.647.7
Fanérarbeten    684.6
Fanerogamer    582.4
Fanor    929.9
Fantasi, fantastiska romaner    82-312.9
Fantasifilmer    791.221.8
Fantasifull, kreativ förmåga    159.954
Fantasismycken    671.21
Fantasistäder    711.427
Fantastisk konst    7.037.5
Fantastiska, hypotetiska och planerade verk    098.3
Fantastiska, påhittade verk    82-995
Farliga material och varor    620.26
Farliga sporter    796.017
Farmaceuter    615.15
Farmaceutiska preparat    615.45
Farmacevtiska produkter    661.12
Farmakodynamik    615.015
Farmakodynamiska åtgärder    615.21/.26
Farmakologi    615
Farmakologi - patologi    616-085
Farmakopéer    615.11
Faror med vattnet - olycksrisker    614.81
Farser    792.22
Fartyg - vattenfordonsteknik    629.5
Fartyg avsedda för vattenvägar    629.55
Fartygskanaler    626.9
Farväl    395.5
Fasadtegelplattor    666.71
Fasaner    636.594
Fascistiska partier    329.18
Faser - geofysik    550.32
Faser - kemi    54.01
Faser - kemiska ämnen    544.01
Fast egendom - administration    005.936
Fast tillstånd - kemi    54-16
Fasta - enskild hälsovård    613.24
Fasta bränslen - maskiner    62-66
Fasta bränslen i allmänhet    662.62
Fasta delar av rörelseorgan - maskiner    62-22
Fasta delar i allmänhet - maskiner    62-21
Fasta föremål i olika former    62-43
Fasta kommunikations- och transportanordningar i bostaden    643.6
Fasta och rörliga delar av maskiner    62-2
Fasta och stela kroppars mekanik    531
Fasta tillståndets fysik    538.9
Fastan    392.82
Fastighet - regional ekonomi    332.2
Fastigheter    712.26
Fastigheter - regional ekonomi    332.21
Fastigheter och inrättningar - utbildning    37.091.6
Fastigheter som säkerhet - civilrätt    347.27
Fastighetsaffärer    332.7
Fastighetsbildning    711.163
Fastighetsmarknad    332.72
Fastighetsspekulation    332.76
Fastighetsvärde    332.6
Fastställande av civilstånd - civilrätt    347.18
Fastställande av geologisk ålder    550.93
Fastsättningsdon    62-23
Fatalism - metafysik    123.1
Fatalism - socialpsykologi    316.647.6
Fattigdom    364.662
Fattillverkning    674.4
Fauna    591.9
Fauna - konst    7.042
Fauvism    7.037.1
Fax    654.17
Federalism    342.24
Federalistiska partier    329.272
Federativt system    342.24
Feer    398.43
Feghet    179.6
Fel - behandling av sjukdomar    616-035.7
Fel - husdjursprodukter    637.06
Fel - kirurgi    616-089.15
Felidae    599.742.7
Feliformes    599.742.5/.743
Feliformia    599.742.5/.743
Felinae (medelstora och små kattdjur)    599.742.73
Feloidea    599.742.5/.743
Felslut - logik    162
Felteori och utjämningsräkning inom geodesi och fotogrammetri    528.1
Feltolkningar - behandling av sjukdomar    616-035.7
Feminism - filosofi    141.72
Femte gruppens grundämnen i allmänhet    546.85
Femte kolonn - utrikespolitik    327.88
Fenetol    547.562
Fenol (karbolsyra)    547.562
Fenoler    547.56
Fenolestrar    547.562
Fenoletrar    547.562
Fenologi - allmän botanik    581.54
Fenomen och processer i elektrolyt-elektrodsystem    544.63
Fenomen och processer i voltametri i allmänhet    544.62
Fenomenologi (Husserl, Heidegger)    165.62
Fentiazin    547.869
Feodal ekonomi    330.342.13
Feodalism    321.62
Feodalsamhällen    316.323.5
Ferment - biokemi    577.15
Fermenteringskärl och tillbehör    663.033
Fermium (Fm, atomnummer 100)    546.798.28
Ferrolegeringar    669.15
Fertilitet. Infertilitet (sterilitet)    612.663
Festkläder    687.15
Festmåltider    394.1
Festmåltider - hem och hushåll    642.4
Festtal    82-5
Festtåg    394.5
Fetma - enskild hälsovård    613.25
Fetter    547.915
Fetter - biokemi    577.115
Fetter - mineralindustrin    665.76
Fetter - produktion    665
Fettliknande ämnen - biokemi    577.115
Fiberpaket - algebra    512.72
Fibrer för korgvaror, såll och grova vävnader    633.58
Fibrering - algebra    512.72
Fibrösa råmaterial - massaindustri    676.03
Fiendskap mellan individer, familjer osv.    392.77
Figurer    738.84
Fikon (Ficus carica)    634.37
Fiktion - logik    167.5
Filateli    656.835
Filer - datateknik    004.63
Fileringsordning - klassificeringsprinciper    025.4.01
Film - fotografiskt material    771.53
Film och samhälle    791.4
Film och utbildning    791.5
Filmbad och lösningar i allmänhet - fotografi    771.71
Filmdirektion    791.633
Filmdistribution    791.64
Filmens påverkan på dess sociala publik    791.43
Filmer    791
Filmer enligt karaktäristika i presentationen    791-2
Filmer som representerar historiska händelser    791.224
Filmer som vänder sig till specifika sociala grupper    791.42
Filmestetik    791.3
Filmgenrer    791.221/.228
Filmindustrin    791.6
Filminspelning    778.53
Filmkonst    791
Filmning    778.5
Filmproduktion: estetiska aspekter    791.63
Filmprojektion    778.55
Filmprojektorer    778.55
Filmremsor    778.25
Filmspridning    791.65
Filmvisningar    791.65
Filologi    80
Filosofen som person och yrke    101.9
Filosofi som en konst    101.1
Filosofi som vetenskap    101.1
Filosofins möjlighet    101.2
Filosofins omfattning och gränser    101.3
Filosofins väsen och uppgift    101
Filosofisk mysticism    141.33
Filosofisk världsåskådning    140.8
Filosofiska eller diskursiva dialoger    82-83
Filosofiska romaner    82-312.1
Filosofiska ståndpunkter    140
Filosofiska system    14
Filosofiska system - religion    299
Filosofiska, vetenskapliga, teoretiska principer för fysisk kultur och idrott    796.011
Filter - kameror    771.35
Finansdepartementet    354.21
Finanser    336
Finanshantering - administration    005.915
Finansiell ledning av företaget    658.15
Finansiell reorganisation    658.16
Finansiell rätt    347.73
Finansiella frågor i allmänhet - företag    658.14/.17
Finansiella utgifter    336.58
Finansiering - företag    658.14
Finansiering av den offentliga sektorn    336.13
Finansiering och ekonomiska bedömningar inom lantbruket    631.16
Finanslagstiftning    351.72
Fingerfärdighet    793.8
Finita differenser    517.9
Finkemikalier i allmänhet    661.11
Finlands historia    94(480)
Finmekanik och instrument    681
Finsk litteratur    821.511.111
Finska    811.511.111
Finska språk    811.511.11
Finska språkens litteratur    821.511.11
Finsk-ugrisk litteratur    821.511.1
Finsk-ugriska språk    811.511.1
Finsmide    683.3
Finsnickeri    684.6
Firande av helger som social sedvänja    394.26
Fisk    636.98
Fisk - enskild hälsovård    613.281
Fisk, kräftdjur    637.56
Fiskar    597.2/.5
Fiske    639.2
Fiskefartyg    629.562
Fiskerier    639.2
Fiskesamhällen    316.324.4
Fiskkonserver    664.95
Fiskodling    639.3
Fiskodling i havsvatten och bräckt vatten    639.32
Fiskodling i sötvatten    639.31
Fiskodlingsprodukter i allmänhet    639.37
Fixerare - fotografi    771.74
Fixering av kväve    661.5
Fixturer    62-229
Fjäderdrivna (urverk) - maskiner    62-86
Fjäderfä    636.5
Fjäll- och platårelief    551.432
Fjärde gruppens grundämnen i allmänhet    546.8
Fjärilar    595.789
Fjärranalys    528.8
Fjärrmanövrering    62-519
Fjärrmätning    621.398
Fjärrservice (telekontroll)    654.9
Fjärrskrift    654.145
Fjärrskrivare    654.145
Fjärrstyrda missiler    623.46
Fjärrstyrning    621.398
Fjärrstyrning - speciellt tillägg    62-519
Flaggor    929.9
Flamländska (i Belgien och nordöstra Frankrike)    811.112.5
Flammor - kärnfysik    539.91
Flaskor    666.17
Flerbostadshus    728.2
Flerfamiljshus    728.22
Flerhalogenerade derivat av omättade kolväten    547.413
Flerkärniga bensenderivat och deras hydroderivat    547.6
Flerskiktigt i skiv- eller bandform    62-419
Flerspråkighet i allmänhet    81`246.3
Flerstämmig sång    78.087.62/.67
Flervärda alkoholer och tioler (merkaptaner) och deras derivat    547.42
Flervärda karboxylsyror    547.46
Flervärdiga acykliska föreningar    547.4
Flerycykliska föreningar i allmänhet    547.6
Flexibla rörliga delar - maskiner    62-27
Flod- och kanalfart    656.62
Flod- och kanalfart - trafik    711.76
Flodbåtar    656.629
Floder    556.53
Flodmynningar    556.54
Flodområden    556.51
Flora - konst    7.043
Floristarbeten    745.9
Floror    581.9
Flottans luftvärn    359.38
Flottbaser    623.8
Fluor (F, atomnummer 9)    546.16
Fluorescens    535.37
Fluxus    7.038.531
Flyg med luftskepp    797.54
Flyga med drake    797.553
Flygbanor - mekanik    531.55
Flygbefordran    656.87
Flygfarkoster    629.73
Flygfarkostkonstruktion    629.7.02
Flygfält    656.71
Flygfält - trafik    711.77
Flyglar inom partierna såsom höger, vänstern    329.055
Flygperspektiv    742.4
Flygplan    629.735
Flygplan - sport    797.555
Flygplan lättare än luften    629.733
Flygplan med fast vinge    629.735.3
Flygplan tyngre än luften    629.734/.735
Flygplansteknik    629.73
Flygplatser    711.553.9
Flygplatser och tillhörande tjänster    656.71
Flygrobotar    629.762
Flygsport    797.5
Flygtrafik    656.7
Flygtrafikleder    711.77
Flygtransporter    656.7
Flygundersökning - skogsbruk    630*58
Flygvapnet    358.4
Flyktighet - gasmekanik    533.2
Flytande bostäder    728.77
Flytande bränslen    662.75
Flytande bränslen i kombination med luft och vattenånga - maskiner    62-64
Flytande gaser    665.72
Flytande is - glaciärer    551.326
Flytande konstruktioner och undervattensbyggnader    69.034
Flytande kristaller (anisotropa vätskor)    544.25
Flytande kroppar    532.3
Flytande nederbörd    551.578.1
Flytande och fasta, smältbara bränslen - maskiner    62-63
Flytande strukturer utan (specifika) framdrivningssätt    629.51
Flytande tillstånd    54-14
Flyttningar    64.08
Fläktar    621.51
Fläktar allmänt    621.61
Flänsning    621.981
Flört    177.6
FN: s fredsbevarande styrka    355.357
FN: s organisation (UNO. FN)    341.123
Fodergräs    633.2
Foderväxter    633.31/.37
Foderväxter utom gräs    633.3
Fodrade läderhandskar    685.43
Fodral för blomkrukor    688.6
Folk    342.1
Folkballader    398.87
Folkbibliotek    027.52
Folkbildning    374
Folkbokföring (tidigare mantalskrivning)    351.755
Folkdans, nationella, regionala danser    793.31
Folkdrama    82-292
Folket    342.57
Folkets rättigheter    342.57
Folkets suveränitet    342.31
Folkets teater    82-292
Folkets universitet osv.    374.72
Folkfester    394.2
Folkhälsa i städer    614.78
Folkhälsa på landsbygden    614.79
Folkhögskola    374.7
Folkkonst i allmänhet    7.031.4
Folklig dramatik    398.5
Folklig drömtydning    398.7
Folklig teater    82-23
Folkliga seder    398.3
Folkligt liv    394
Folklore    39
Folklore i strikt mening    398
Folklustspel    398.5
Folkmedicin    615.89
Folknöjen    394.2
Folkomröstningar    324
Folkomröstningar -rättsfrågor    342.573
Folkrepresentation    342.53
Folkrätt under krig    341.3
Folkrätten    341.1/.8
Folksagor    398.21
Folkskola    373.3
Folkstyre    342.34
Folktro    398.3
Folkunderhållning    394.24
Folkvisdom    398.1
Folkvisor    398.8
Fonation  - fysiologi    612.78
Fondbörser    336.761
Fonetik    81`34
Fonetisk ortografi    81`354
Fonetisk skrift    003.03
Fonografrullar    681.85
Fonogram - stavelseskrift    003.22
Fonologi    81`344
Foraminifera    593.12
Fordon för land eller vatten    629.94
Fordon för passagerartransport    629.34
Fordon för speciellt terrängbruk    629.373
Fordon för tävlings- eller sportändamål    629.371
Fordons struktur, konstruktionsprinciper, allmänna utformning och delar    629.02
Fordonsbundna transportörer    621.868
Fordringar - socialvård    364-64
Form av politisk aktivitet    321.02
Formaliserad logik    164
Formaliseringar av traditionella matematiska teorier    510.4
Formell kinetik    544.42
Former av intrusiva och vulkaniska kroppar    551.22
Former av krigföring mellan klasserna    323.4
Former för organisation och samarbete i ekonomin    334
Former för politisk samhällsbildning    321
Former för textila material och produkter    62-48
Former för utbyte och distribution av varor    339.18
Former härledda från tidiga danser - musikformer    78.085.1
Formförändring - kärnfysik    539.3
Formgivning av ritningskontor    744.2
Formicidae    595.796
Formler    655.26
Formlära    7.011
Formlära - konst    7.013
Formlära - musik    781.5
Formpressning av plåt, band och remsor    621.983
Formstycken, också med tandning    62-44
Formsvetsning    621.791.6
Formteori - matematik    511.5
Formulären - farmaci    615.11
Formändring av maskiner    62-75
Fornegyptisk religion    251
Forntida egyptiska och sumeriska skriftsystem    003.32
Forntida kulturers konst    7.032
Forskningsarbeten i muséer    069.8
Forskningsförfarande - samhällsvetenskaperna    303.83
Forskningsmetoder    001.891
Forskningsorganisation - samhällsvetenskaperna    303.8
Forskningspolitik    001.89
Forskningsprocess - samhällsvetenskaperna    303.8
Forskningsstrategier - samhällsvetenskaperna    303.4
Forsling på pråmar och bogsering    656.618
Fort    623.1
Fortbildning    37.018.48
Fortifikationer    623.1/.3
Fortplantning    612.6
Fortplantning - allmän zoologi    591.16
Fortplantning - biologi    57.017.5
Fortplantning - optik    535.3
Fortplantning - växtfysiologi    581.16
Fortplantningsmönster - allmän botanik    581.56
Forum - datateknik    004.773.7
Fosfater    553.64
Fosfor    669.779
Fosfor (P, atomnummer 15)    546.18
Fosforescens    535.37
Fossila hartser    553.99
Fossilhartser och salter av organiska syror    549.89
Fossipedes    595.766
Fotboll    796.332
Fotoateljéer    771.12
Fotoautotrofa bakterier    579.81
Fotoelektriska celler    621.383
Fotoelektriska rör    621.383
Fotoelektronik    621.38
Fotogen och liknande produkter    665.74
Fotografering med flera eller kontinuerliga exponeringar    778.8
Fotografering med hjälp av andra strålar än ljus-, röntgen- och gammastrålar    778.34
Fotograferingsutrustning (utom kameror och annan exponeringsutrustning)    771.4
Fotografi och liknande processer    77
Fotografier enligt de förhållanden under vilka de tagits    77.05
Fotografier kännetecknade av vad de föreställer    77.04
Fotografier med hänsyn till det skiktbärande underlaget    77.07
Fotografier med hänsyn till framställningssättet    77.08
Fotografier, bilder eller tryckningar med hänsyn till utseende, form och format    77.06
Fotografins användningsområden    778
Fotografins vetenskapliga användning    778.3
Fotografisk framställning av plåtar    776
Fotografisk realism    7.038.51
Fotografisk registrering och utvärdering    77.03
Fotografisk reproduktion och tryckning    778.1
Fotografisk utrustning, apparatur och material    771
Fotografiska kemikalier, lösningar och efterbehandlingsmaterial    771.7
Fotografiska kopior eller utskrifter i allmänhet    77.062
Fotografiska metoder    77.02
Fotografiska metoder baserade på organiska ämnen    773
Fotografiska processer för produktion av koppartryck och djuptryck    777
De fotografiska processernas teori och natur    77.01
Fotografiska system och processer    772
Fotografiskt negativ- och positivmaterial    771.5
Fotogrammetri    528
Fotogrammetri: från luft och mark    528.7
Fotogravyr    777
Fotokemi    544.52
Fotokemiska produkter (andra än plåtar, film, papper)    661.14
Fotokeramik    773.6
Fotokopiering    778.1
Fotolitografi    776
Fotomakrografi (förstoringar upp till 10 gånger)    778.312
Fotomekaniska metoder och processer i allmänhet    774
Fotomekaniska reproduktionsprocesser    774/777
Fotometri    535.24
Fotometriska och spektrofotometriska titreringsmetoder    543.48
Fotomikrografi (genom användande av optiskt mikroskop)    778.315
Fotoner    539.122
Fotosyntes    581.132
Fototerapi    615.831
Fototävlingar    77.092
Fotsoldater    356
Fotvandring    796.51
Fourierism - ekonomi    330.84
Fraktfartyg    629.542
Fraktioner - matematik    511.13
Fraktioner - religioner    2-86
Frakturer    616-001
Framdrivning med reaktionstryck    629.7.036
Framdrivningssystem - transportmedel    629.03
Framförande av rörelsekonst    792.8
Framkallare - fotografi    771.72
Framkallningsrum    771.13
Framryckning och reträtt - glaciärer    551.324.6
Framsteg    008
Framsteg - sociologi    316.422.4
Framstegsvänliga partier    329.13
Framställda produkter - industrier    67.06
Framställning av enzymer (andra än med jäst)    663.15
Framställning av kemiskt och tekniskt rent järn    669.17
Framställning av ljuskänsligt material - fotografi    77.021
Framställning av mynt och medaljer    671.4
Framställning av tackjärn och ferrolegeringar    669.16
Framställning av tryckmediet (utom typografisk sats)    655.22
Framställning av tryckplåtar och typografisk sats    655.2
Framställning av typmaterial, boktryck    655.24/.28
Framställning av vitamin genom jäsning    663.16
Framställning av välljärn och stål    669.18
Framställningsförfaranden    67.02
Framtidsvisioner    001.18
Francium (Fr, atomnummer 87)    546.37
Frankering    656.835
Frankrikes historia    94(44)
Fransk litteratur    821.133.1
Franska    811.133.1
Fraseologi    81`373.7
Fredlig samexistens    327.57
Fredsrörelser    327.36
Frekvens - elektricitet    537-9
Frekvensdelare - elektroteknik    621.374
Frekvensintervall - elektroteknik    621.3.029
Frekvensmultiplikatorer - elektroteknik    621.374
Freskomålning    75.052
Fri adoption    347.633
Fri ekonomi    330.342.172
Fri kärlek    173.2
Fria algebror    512.57
Fria offentliga bibliotek    027.4
Fridykning    797.215
Frieri - seder och bruk    392.4
Friexemplar    655.52
Frihet - metafysik    123.1
Frihet att lära    37.014.12
Frihetsberövande    343.26
Frihetsbrott    343.4
Frihetsstraff    343.26
Friidrott i allmänhet    796.42
Frikopior - bibliotek    021.84
Friktion - mekanik    531.4
Friktionsinstrument    780.636
Frikyrkor    277
Friluftsdelar - arkitektur    72.012.7
Friluftsliv utomhus (anpassade till den fysiska miljön) - utbildning    379.84
Frimureri    061.25
Frimärken    656.835
Fringillidae    598.296
Friområden, rekreationsområden och allmänna parker    712.25
Frisiska    821.112
Fristad - socialvård    364-56
Fristående kors    726.95
Fristående strukturer (som arkitektoniska inslag)    725.94
Frisyr - etnografi    391.5
Frisyrer - etnografi    391.5
Frisöryrket    687.53
Fritid - utbildning    379.8
Fritid och rekreation hemma, inomhus generellt - utbildning    379.82
Fritid och rekreation utomhus - utbildning    379.83
Fritidsbostäder    728.7
Fritidsbåtliv    797.11
Fritidsintressen - utbildning    379.82
Fritidskläder    687.15
Fritidsområden    711.455
Frivillig och obligatorisk försäkring    368.04
Frivilliga organisationer - socialvård    364-32
Frostinverkan på berg, sten och bergarter    551.34
Frukt - allmän botanik    581.47
Frukt- och grönsaksträdgårdar    712.27
Frukter från ljungväxter    634.73
Frukthår    677.23
Fruktodling    634
Fruktodlingar    712.27
Fruktsafter    663.81
Fruktsirap    663.81
Fruktviner, andra    663.3
Fryst markteknik    624.13
Frysteknik    621.58
Frågeformulär - samhällsvetenskaperna    303.62
Frågor om finansiella resurser - sociala frågor    364.66
Frågor om juridisk metod och teknik    34.06
Frågor om skogsarbeten    630*96
Frågor rörande bioteknologi    608
Frågor rörande musikinstrument    781.91
Från mytologi till vetenskap    165.9
Frånvaro av religion    299.5
Fräck, obscen, kittlande litteratur    82-993
Frälsning    2-185.5
Frälsningsarmén    278.19
Främmande ord    81`373.45
Främmande språk    81`243
Främre ögonsegment    617.72
Fröhår, övriga    677.22
Frön - allmän botanik    581.48
Fröväxter    582.4
Fröämnen    581.32
Fuktighet - meteorologi    551.571
Fuktisolering - byggnader    699.82
Fulhet - metafysik    111.85
Fullblodsdjur i allmänhet    636.051
Fullständig avhållsamhet    178.2
Fullständiga rumsinredningar    645.6
Fumaroler    551.23
Fundamental astronomi    521
Fundamentala och allmänna synpunkter på matematiken    510
Fungi    582.28
Funktionaldeterminanter    517.4
Funktionalekvationer    517.9
Funktionalism    7.036.3
Funktionalism - abstrakt konst    7.038.16
Funktionell psykologi    159.9.019.3
Funktionella, emotionella, affektiva psykoser    616.895
Funktioner med en variabel - logik    164.2
Funktioner med valfritt antal variabler - logik    164.3
Funktionsanalys    517.9
Funktionskalkyl - logik    164.3
Funktionsrubbningar hos organen    616-008
Funktionsrubbningar i kvinnans könsorgan    618.17
Funktionstabeller    519.66
Funktionsteori    517.5
Funktionärer - rättsväsendet    34.08
Fusion    539.17
Fusionsreaktorer    621.039.6
Fusk    343.72
Futurism    7.037.3
Fylleri    178.1
Fylleri - offentlig moral    351.761
Fylogeni    575.8
Fynd nära platsen - arkeologi    902.01
Fyndigheter av kolhaltiga bergarter och kolväten    553.9
Fyndigheter av översvallande vulkaniska bergarter    553.53
Fyra- och flerfasiga system    544.014
Fyrverkeri    662.1
Fysik    53
Fysikalisk geodesi    528.2
Fysikalisk kemi    544
Fysikalisk kemi av fast materia, vätskor och gaser    544.2
Fysikalisk och fysikalisk-kemisk petrologi    552.1
Fysikalisk och kemisk påverkan    620.193
Fysikalisk och mekanisk rening - avloppsvatten    628.33
Fysikalisk terapi    615.83
Fysikaliska betingelser för färgers uppkomst    535.66
Fysikaliska egenskaper och fenomen - kemi    544.03
Fysikaliska principer för teknik och teknologi    621.03
Fysikaliska, fysikalisk-kemiska och elektriska verksamheter    542.8
Fysikalisk-kemiska analysmetoder (andra än optiska metoder)    543.5
Fysikalisk-teknisk materialprovning    620.17
Fysikens teoretiska grund    530
Fysikokemiska egenskaper och parametrar - biologi    57.013
Fysikokemiska problem - geokemi    550.41
Fysiografi    550.1
Fysiologi - medicin    612
Fysiologisk kemi    612.015
Fysiologisk och medicinsk akustik    534.7
Fysiologisk optik    612.84
Fysiologiska deformiteter    616-007
Fysiologiska förändringar i olika åldrar    612.66
Fysiologiska tekniker, experiment och observationer    612.08
Fysiologiska teorier - medicin    612.01
Fysio-psykologiska faktorer - ekonomi    330.16
Fysisk antropologi - biologi    572
Fysisk geografi    911.2
Fysisk manifestation av mentaliteten - psykologi    159.925
Fysisk miljö - administration    005.931
Fysisk misshandel - sociala frågor    364.632
Fysisk oceanografi    551.46
Fysisk samhällsplanering - teori    711.1
Fysisk skada - som brott    343.61
Fysisk svaghet    364.696
Fysiska egenskaper och konstanter - kemi    54.03
Fysiska förhållanden - administration    005.931
Fysiska och andra mekaniska faktorer - biologi    57.043
Fysiska och fysikalisk-kemiska effekter på kemiska processer    66.08
Fysiska och yttre egenskaper och fenotyper - biologi    57.018
Fysiska personer, individer - civilrätt    347.15/.17
Fysiska ritualer och ceremonier - andakt    2-536
Fysiska straff: kroppsstraff, dödsstraff    343.25
Fysiska tillgångar - administration    005.936
Fysiska övningar och spel    613.72
Fysiskaliska och mekaniska markegenskaper    631.43
Fysiskt funktionshinder    364.694
Fytopatologi    581.2
Fåfänga    179.8
Fågelperspektiv    742.4
Fåglar hållna som husdjur, övriga    636.6
Fångande och behandling av krigsfångar, gisslan    341.34
Fångst av havsdäggdjur och reptiler    639.24
Fångst av mollusker    639.27
Fångst och förstöring av djur    639.1.081
Fångstmetoder - jakt    639.1.081
Fångvårdsanstalter    343.81
Får    636.32/.38
Fårull    677.31
Fåtöljer    684.43
Fäktning    796.86
Fält inom administration    005.9
Fält inom socialt arbete    364.4
Fältapotek    685.59
Fältarbete - biologi    57.081.1
Fältarkeologiska metoder och teknik    902.3
Fältbefästningar    623.2
Fälthändelser i friidrott    796.43
Fältkikare    681.75
Fältmätning och kartläggning inom skogsbruket    630*58
Fältspat    553.61
Fälttjänstövningar    355.52
Fälttåg    355.48
Fälttågens historia    355.4
Fältutrustning och anläggningsverksamhet - militärteknik    623.6
Fängelse    343.261
Fängelsebibliotek    027.6
Fängelsepersonal    343.83
Fängelsestraff    343.26
Fängelsesystem    343.82
Fängelsevakter    343.83
Fängslande    343.261
Fängslande på bar gärning - straffrätt    343.125
Färdväg    656.02
Färg som visuell känsla - psykologi    159.937.51
Färgat glasstycke    666.24
Färgens äkthet    535.68
Färger    535-2
Färger - användning    667.6
Färger och deras egenskaper    535.6
Färgernas hörsel - psykologi    159.937.7
Färgfilmning (flerfärgfilmning)    778.534.2
Färgfotografi    778.6
Färgfotografier    77.067
Färglära    535.64
Färgmetrik    535.64
Färgning med andra metoder än målning och tryckning    667.7
Färgpennor    667.5
Färgretningsfunktionen    535.62
Färgriktighet (och brist på riktighet) vid fotografisk reproduktion    778.68
Färgsystem    535.64
Färgtekniska industrier    667
Färgåtergivning    535.67
Färgåtergivning - färgfotografi    778.68
Färgämnen    547.97
Färgämnen - hygien    613.49
Färgämnesindustri    667.2
Färgämnesväxter    633.86
Färjetjänster    656.66
Färjetrafik    656.66
Fästanordningar i allmänhet    683.35
Fästelement - maskinelement    621.88
Fästningar    728.81
Föda upp - zoologi    591.613
Födda - demografi    314.12
Födelse - religiösa ritualer    2-553
Födelse - seder och bruk    392.12
Födelsekontroll    613.888.15
Födoämnen    612.3
Födoämnesindustrier    664
Följd - logik    162.1
Fönster    692.8
Fönster - arkitektur    72.012.5
Fönsterglas    666.15
Fönsterglas - byggnadsmaterial    691.6
Fönsterputsning    648.53
För fartygstjänst utbildad personal    359.1
Föragrara samhällen    316.324.2
Förande av fordon och fartyg    656.052
Förargelseväckande beteende    343.54
Förarlicenser    656.091
Förband - kirurgi    616-089.4
Förbanden    355.21
Förbandsövningar    355.52
Förberedande arbeten - gruvhantering    622.1
Förberedande behandling - kött    637.5.031
Förberedelser för totalmobilisering    355.24
Förbindning medelst adhesion    621.792
Förbjudna böcker    098.1
Förbjudna livsmedel    392.83
Förbränning    662.6
Förbränning - kemi    544.45
Förbränning och detonation - kärnfysik    539.91
Förbränningsmotordrift - maskiner    62-84
Förbränningsmotorer    621.43
Förbränningsmotorer av vridkolvstyp    621.437
Förbränningsturbiner    621.438
Förbundsstater    342.24
Förbundsstaters organ    342.55
Förbättring av ytor - metallytor    621.795
Förbättringar för flodreglering    627.4
Förcolumbianska ursprungsfolkets religioner    258
Fördomar - socialpsykologi    316.647.8
Fördrag - internationella    341.241
Fördrivning    341.43
Fördröjningsdon    621.377
Förebyggande av brott    343.8
Förebyggande av epidemier    614.4
Förebyggande av olyckor    614.8
Förebyggande av olyckor, skydd och säkerhet    614.8.084
Förebyggande av värmeförlust    662.99
Förebyggande åtgärder    616-084
Förebyggande åtgärder för att förhindra arbetslöshet    331.57
Förebyggande åtgärder mot smittsamma sjukdomar hos djur    614.91
Förebyggande åtgärder, t.ex. modifierade arbetsmetoder, kontroll av omgivningsförhållandena    622.87
Föredrag    82-5
Föredrag - utbildning    37.091.32
Föregångare till skriftsystem    003.31
Förekomst - kemi    54.01
Förekomst av kemiska föreningar och blandningar    550.43
Förekomster av ädelstenar och halvädelstenar    553.8
Förekomsternas geologiska karaktär - gruvhantering    622.03
Föreläsningar    82-5
Föreläsningslokaler    725.83
Föremål av diverse metaller (utom järn och ädla metaller)    673
Föremål av driven koppar och mässing    673.2
Föremål av falsat eller gummerat papper eller tunn kartong    676.82
Föremål av guld- och silverdoublé    671.14
Föremål av koppar och kopparlegeringar i allmänhet    673.1
Föremål av rundträ    674.7
Föremål av tenn, bly, zink, lättmetall    673.8
Föremål av ädla metaller och ädelstenar    671
Föremål för gudstjänsten    2-526
Föremål för tillbedjan - religion    2-137
Föremål gjorda av papper eller kartong    676.8
Föremål med hål, urborrningar    62-47
Föremål med spår och räfflor    62-45
Föremål skurna av tunt papper eller tunn kartong    676.81
Förenade kyrkor - orientaliska    271.4
Förening med gudomen    2-549
Förening och separering av kyrka och stat    322.2
Föreningar - oorganisk kemi    546-3
Föreningar av bly, koppar, silver och guld    661.85
Föreningar av grupp II-metaller    661.84
Föreningar av sällsynta jordar    661.86
Föreningar innehållande syre (C-O)    547-31/-39
Föreningar som innehåller svavel direkt kopplat till kol    547-305
Föreningsfrihet    342.728
Föreställningar - teater    792.09
Företag med blandekonomi    334.723
Företag med hänsyn till ägandeförhållanden, finansieringskälla och aktivitetens omfång    334.72
Företag med offentligt delägarskap    334.723
Företagets pensioner    331.25
Företagsansvar - administration    005.35
Företagsdemokrati    331.107
Företagsekonomi    658
Företagsfinansiering    658.14
Företagsformer och typer    658.11
Företagshälsovård    331.47
Företags-know-how    005.941
Företagskultur - administration    005.73
Företagsnämnd    331.107
Företagssamarbete i marknadsekonomier    334.75
Företagssamarbete i planekonomier    334.76
Företagsstatistik    311.4
Företagsstatistik - skogsbruk    630*67
Företagsstrategi - socialvård    364-152
Förfall - konst    7.025
Förfalskningar - husdjursprodukter    637.06
Förfalskningar - konst    7.061
Förfalskningsbrott    343.5
Förfarande med anklagade tills de medförs till rättegång    343.125
Förfarande vid olika domstolar    343.11
Förfaranden och anordningar för den kemiska industrin i allmänhet    66.02
Förfaranden vid skilsmässa    347.627.24
Författarbibliografier    012
Författarskap    002
Författarskap - språkvetenskap    808.1
Förflyttning - allmän zoologi    591.17
Förflyttningshjälpmedel för sjuka, handikappade och sårade    685.38
Förfrågningar om information    659.28
Förfrågningsmetoder - samhällsvetenskaperna    303.62
Förgasarmotorer    621.434
Förgiftning    616-099
Förgiftning (intoxikation)    615.099
Förgiftningar i allmänhet    615.91
Förgiftningar, bakterier - stridsmedel    623.458
Förgyllda och försilvrade föremål    671.14
Förgyllning    686
Förhistoria    903
Förhistorisk bosättning    903.4
Förhistorisk konst    7.031.1
Förhistoriska bostäder    903.3
Förhistoriska gravar    903.5
Förhistoriska kulturformer    903`1
Förhistoriska lämningar, artefakter, antika föremål    903
Förhistoriska religioner    212
Förhistoriska stenmonument    903.6
Förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare    331.1
Förhållande mellan exteriör och interiör. Interaxiella uppdelningar vid stödpunkter    72.012.5
Förhållande mellan folk och stat    323.2
Förhållande mellan samhällsklasserna    323.38
Förhållande mellan säljare och köpare    347.451.9
Förhållande mellan åsikter - socialpsykologi    316.652
Förhållanden i arbetet - arbetsrätt    349.24
Förhållanden i samband med brott    343.23
Förhållanden mellan könen    392.6
Förhållanden mellan parlament, regeringar, administration, ekonomin, allmänheten    328.18
Förhållanden som påverkar deras rättskapacitet - civilrätt    347.15/.17
Förhållanden vid låga temperaturer    536.48
Förhållanden, källor, typ av kunskap    165.1
Förhållandena mellan bibliotek och myndigheter    021.8
Förhållandena mellan etniska grupper och släktgrupper - sociologi    316.455
Förhållandena mellan klimat och kontinental erosion    551.311.2
Förhållandena mellan staterna    341.238
Förhållandet mellan individ och stat    172.1
Förindustriella samhällen    316.324.6
Förintelse - religion    2-187.85
Förklarande metoder - psykologi    159.9.018.7
Förklaring av domar    34.034
Förkortade skrivsystem    003.27
Förkortningar - skrift    003.083
Förkristen konst    7.033.1
Förkunnelse    2-766
Förlag    655.41
Förlagskataloger    017.4
Förlagsverksamhet    655.4
Förlagsverksamhet inom offentlig förvaltning och allmännyttiga föreningar    655.59
Förlopp i ljudfält    534.2
Förlorad konst    7.063
Förlorade verk    098.3
Förlossning    618.4
Förlossning (barnfödelse)    612.63
Förlossningens patologi    618.5
Förlossningskomplikationer    618.5
Förlossningsmekanism    618.4
Förlossningsvård    618.2
Förlovning - seder och bruk    392.4
Förlust - inom familjen    364.642.8
Förlust av kontakt med verkligheten    616.895
För-marxistiska socialistiska skolor    141.81
Förmodad sexuell rätt av feodal herre    392.52
Förmynderskap - familjerätt    347.64
Förmåga att kommunicera medelst ljud- eller ultraljudsvibrationer, mimik eller andra signaler, lukt, beröring eller kemisk känsla - djur    591.58
Förmåner - socialvård    364-64
Förmånsrätt - civilrätt    347.28
Förmögenhets- och kapitalförsäkringar    368.8
Förmögenhetsrätt - civilrätt    347.2
Förnamn    392.91
Förnyelse - konst    7.025.4
Föroreningar - husdjursprodukter    637.06
Föroreningar - miljöhot    504.5
Föroreningar och dess kontroll    614.7
Förpackningsmaskiner    621.798
Förpackningsmaterial    621.798
Förpliktelselag (obligatoriskt avtal) - civilrätt    347.44
Förpliktelser allmänt - civilrätt    347.41
Förrätter    641.8
Församlingar - lokal religiös förvaltning    2-774
Församlingssång    783.9
Förseningar - trafikorganisation    656.04
Försilvring    686
Förskingring    343.72
Förskola    373.2
Förslitningsskador    613.65
Förslutningar för flaskor o.dyl.    683
Förslutningar för flaskor, burkar o.dyl.    683.53
Förspel - filmer    791-23
Förspänd betong    666.98
Förspända fordon    656.12
Första gruppens grundämnen i allmänhet    546.31
Första gruppens metaller    546.31
Första hjälp vid olycksfall    614.88
Första hjälpen i fall av drunkning    614.81
Första hjälpen-väska    685.59
Första utgåvor    094.4
Förstorade, förminskade organ - patologi    616-007
Förstoringsapparater - fotografi    771.318
Förstoringsglas    681.72
Förströelseartiklar, skämtartiklar    688.7
Förståelse - religiösa texter    2-277
Förstärkare - elektroteknik    621.375
Förstörelse - konst    7.025.1
Förstörelse - miljöhot    504.11
Försummelse - misshandel    364.635
Försvar    35
Försvar - straffrätt    343.121
Försvar och framställning av doktrin - religion    2-285
Försvarsavtal    355.61
Försvarsberedskap    355.24
Försvarsdepartementet    354.61
Försvarsförvaltning    351.86
Försvarspolitik    355.02
Försvarsverk    623.1/.3
Försäkrade personer - socialvård    364-22
Försäkring    368
Försäkring av enskilda tillgångar    368.8
Försäkring av kroppsdelar eller egenskaper som är viktiga för att utföra ett yrke    368.96
Försäkring för ens egen räkning, för andras räkning    368.024
Försäkring mot arbetsoförmåga    364.32
Försäkring mot indirekta skador    368.8
Försäkringsavtal i allmänhet    368.022
Försäkringsobjekt: egendom eller fastighetsföremål med risk för förlust    368.025.3
Försäkringsobjekt: personer eller saker som riskerar skada    368.025.2
Försäkringsrisker    368.025.6
Försäkringsteknik och metoder    368.02
Försäkringsteori    368.01
Försäljning    658
Försäljning - civilrätt    347.451
Försäljning - företagsekonomi    658.8
Försäljning - handel    339.187
Försäljning av läkemedel. Apotek    614.27
Försäljning av publikationer    655.42
Försäljning via organisationer, bokklubbar - bokförlag    655.58
Försäljningsautomater    681.13
Försäljningsorganisation - bokförlag    655.56
Försättslinser - kameror    771.35
Försök med styrka - idrott    796.8
Försörjning - utrikesekonomi    339.94
Förtal    177.3
Förteckning över domar, utslag    343.289
Förtunnade gaser    533.5
Förtunning av luft och gaser    621.52
Förundersökning - straffrätt    343.13
Förutsägelser    001.18
Förutsägelser av seismiska företeelser    550.343
Förvaltning - telekommunikation    654.07
Förvaltning av artillerianläggningar    355.73
Förvaltning av krigssjukhus    355.72
Förvaltning av vattenvägar    351.79
Förvaltning av vilt och fisk    630*15
Förvaltnings- och bevakningstjänst i marinen    359.5
Förvaltningsbyggnader    725.1
Förvaltningsrätt    35
Förvaltningstjänst: personal, organisation - infanteri    356.3
Förvaring, uppfödning och skötsel av insekter och andra leddjur    638
Förvaringsbatterier (ackumulatorbatterier)    621.35
Förvaringsutrymmen - bostaden    643.9
Förvittring    551.311.2
Förväntad livslängd - demografi    314.118
Förvärv - bibliotek    025.2
Förvärv av bostad    365.26
Förvärv av egendom    332.22
Förvärvade rörelser - psykologi    159.943.7
Förvärvat språk    81`243
Föryngring och grundläggning av bestånd - skogsbruk    630*23
Föräldralöshet - familjerätt    347.639
Föräldrar och barn    347.63
Förändringar i allmänhet - maskiner    62-96
Föräta sig - enskild hälsovård    613.25