UDK 8    SPRÅK. LINGVISTIK. LITTERATUR

80    Allmänna frågor rörande lingvistik och språkvetenskap. Filologi
    Förklaring: Klassa här arbeten om filologi i vid mening, inklusive studier av litterära texter som material för allmän kulturhistoria. För filologi i snäv mening (lingvistik, särskilt historisk) se 81
    ==> 81

801    Prosodi. Hjälpvetenskaper och filologi

801.6    Prosodi. Verslära
    Tillämpning: Särskilda språks prosodi kan klassas med 811...:801.6 för lingvistiska studier eller 821...:801.6 för litterära studier
    Exempel:
    801.6(038) Rytmordböcker
    811.111:801.66(038) Engelska rytmordböcker

801.7    Hjälpvetenskaper till språkvetenskap och filologi
    Inkluderar: Hermeneutik. Textkritik. Tolkning. Kritisk tolkning

801.8    Lingvistiska och filologiska källor. Textsamlingar
    Inkluderar: Muntliga källor. Skrivna källor. Blandade källor

808    Retorik. Effektiv användning av språket

808.1    Författarskap. Litterär aktivitet och teknik
    Inkluderar: Kreativt skrivande. Skrivande i publicerbar form
    Förklaring: Klassa allsidiga arbeten om förberedelser och inlämning av manuskript
    ==> 808.2

808.2    Redigeringsarbete. Bearbetning och anordning av kopior för publicering
    Inkluderar: Spökskrivning

808.5    Talekonsten. Konst eller teknik i  det muntliga uttrycket
    Inkluderar: Offentliga tal
    ==> 81`34, 81`35

81    Lingvistik och språk
    Förklaring: Klassa här arbeten om filologi i betydelsen (speciellt historisk) lingvistik. Klassa historiska beskrivningar av särskilda språk eller språkgrupper efter resp.  språk eller grupp av språk under 811, med hjälp av de särskilda tilläggen 81-112
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 81-1 och 81 `1 och även i kombination med underavdelningarna till 811 för särskilt språks eller språkgruppers lingvistiska aspekter. Beteckna förhållande till andra discipliner med kolon kombination
    Exempel:
    81:39 Etnolingvistik

81-11    Lingvistiska skolor och trender
    Inkluderar: Diakronisk (historisk) lingvistik. Synkronisk (statisk) lingvistik. Evolutionism, jämförande språkvetenskap. Strukturalism etc.
    ==> 81`32, 81`33

81-112    Diakronisk lingvistik (språkhistoria)

81-114    Synkronisk lingvistik (statisk lingvistik)

81-116    Strukturalism. Strukturell lingvistik

81-13    Lingvistisk metodologi. Metoder och medel

81`01/`08    Speciella tillägg för språkhistoria och språkperioder

81`01    Äldre period i ett språk

81`02    Klassisk period i ett språk

81`04    Medeltiden

81`06    Modern period i ett språk

81`08    Återupplivat språk

81`1/`4    Speciella tillägg för ämnesfält och facetter inom lingvistik och språk

81`1    Allmän lingvistik
    Förklaring: Klassa här introduktioner, monografier etc. om (allmän) lingvistik såväl som dokument som innehålelr artiklar om varierande  lingvistiska ämnen

81`2    Symboltteori. Översättningsteori. Standardisering. Användning. Geografisk lingvistik

81`22    Allmän teori om symboler i relation till lingvistik. Semiologi. Semiotik
    ==> 003

81`23    Psykolingvistik. Språkets psykologi

81`24    Praktiska språkkunskaper
    Inkluderar: Enspråkighet. Flerspråkighet

81`25    Översättning. Simultantolkning

81`26    Språkplanering. Språkkontroll. Språkstandardisering

81`27    Sociolingvistik. Språkets användning

81`28    Dialektologi. Geografisk lingvistik. Områdeslingvistik

81`3    Matematisk och tillämpad lingvistik. Fonetik. Grafem. Grammatik. Semantik. Stilistik

81`32    Matematisk lingvistik
    Inkluderar: Datalingvistik

81`33    Tillämpad lingvistik

81`34    Fonetik. Fonologi
    Inkluderar: Ljudläran

81`35    Språkriktighet. Ortografi. Stavning
    Inkluderar: Uttal

81`36    Grammatik
    Inkluderar: Morfologi. Syntax. Indelning av tal
    ==> 81-11

81`37    Semantik
    Inkluderar: Lexikologi, ordkategorier. Personnamn. Namn. Etymologi. Ordböcker: deras framtagning och innehåll
    Tillämpning: För ordböcker som sådana, använd formtillägget (038), tabell 1d
    ==> (038)

81`38    Stilistik

81`4    Textlingvistik. Diskursanalys. Typologisk lingvistik

81`42    Textlingvistik. Diskursanalys

81`44    Typologisk lingvistik
    Förklaring: För lingvistiska familjer och grupper se 811...

811    Särskilda språk
    811.11/.9 ≅ =11/=9
    Förklaring: Klassa här språk som objekt i en lingvistisk studie
    Tillämpning: Underindelningarna i 811 kan vara hämtade från de allmänna tilläggen för språk =11/=9 (tabell 1c) genom att ersätta punkten för likhetstecknet, t. ex. 811.111 Engelska (som ett ämne i en ligvistisk studie) kommer från =111 Engelska språket. Beteckna fraser genom att använda 81'01/'08 Speciellt tillägg för ursprung och språkperioder. För att beteckna detaljer i lingvistiska studier använd 81'1/'4 Speciella tillägg för ämnesfält och facetter inom lingvistik
    Exempel:
    811.111`36 Engelsk grammatik
    811.134.2`24 Praktisk kunskap i spanska

811.1/.9    Alla språk, naturliga eller konstgjorda

811.1/.8    Särskilda naturliga språk

811.1/.2    Indo-europeiska språk

811.11    Germanska språk
    ==> 821.11, =11

811.111    Engelska
    Exempel:
    811.111`01 Anglosaxiska (äldre engelska)
    811.111`04 Medeltidengelska
    ==> 821.111, =111

811.112    Västgermanska språk (andra än engelska)
    ==> 821.112, =112

811.112.2    Tyska (högtyska, standard skriven tyska)
    Exempel:
    811.112.2`04 Medeltid hög tyska (ca. 900-1300-talet)
    ==> 821.112.2, =112.2

811.112.5    Holländska (flamländska i Belgien och nordöstra Frankrike)
    Inkluderar: Flamländska i Belgien och i nord-östra Frankrike
    ==> 821.112.5, =112.5

811.113    Nordgermanska, nordiska språk
    ==> 821.113, =113

811.113.4    Danska
    ==> 821.113.4, =113.4

811.113.5    Norska
    ==> 821.113.5, =113.5

811.113.6    Svenska
    ==> 821.113.6, =113.6

811.12    Italiska språk
    Inkluderar: Oskisk-umbriska språk, oskiska, sabinska, umbriska, volskiska, faliskiska, latin
    ==> 821.12, =12

811.124    Latin
    Tillämpning: Beteckna ursprung och perioder med de speciella tilläggstalen 81'01/'08
    Exempel:
    811.124`01 äldre latin
    811.124`02 Klassiskt latin
    811.124`03 Vulgärlatin
    811.124`04 Medeltidslatin
    811.124`06 Nylatin (t.ex. för vetenskaplig nomenklatur)
    ==> 821.124, =124

811.13    Romanska språk
    ==> 821.13, =13

811.131    Italo-Romance / Italo-romanska språk
    Inkluderar: Italienska, sardiska, italkian (judiskt-italienska)
    ==> 821.131, =131

811.131.1    Italienska
    ==> 821.131.1, =131.1

811.133    Galloromanska språk
    Inkluderar: Franska. Franskbaserade kreolspråk. Provensalska. Occitanska. Korsikanska
    ==> 821.133, =133

811.133.1    Franska
    Exempel:
    811.133.1`01 äldre franska
    811.133.1`03 Anglonormandiska
    ==> 821.133.1, =133.1

811.134    Iberoromanska språk
    Inkluderar: Katalanska. Spanska. Judeo-spanska. Ladino. Portugisiska. Portugisisk-baserade kreolspråk. Galliciska
    ==> 821.134, =134

811.134.1    Katalanska
    ==> 821.134.1, =134.1

811.134.2    Spanska
    ==> 821.134.2, =134.2

811.134.3    Portugisiska
    ==> =134.3

811.135    Balkan romanska språk
    ==> =135

811.135.1    Rumänska
    ==> =135.1

811.14    Grekiska
    Tillämpning: Beteckna ursprung och perioder med 81'01/'08
    Exempel:
    811.14`02 Klassisk grekiska
    811.14`03 Koinéspråk (Nya testamentets grekiska)
    811.14`04 Byzantinsk grekiska
    811.14`06 Modern grekiska
    ==> 821.14, =14

811.16    Slaviska språk
    ==> =16

811.161    Östslaviska språk
    ==> =161

811.161.1    Ryska
    ==> =161

811.161.2    Ukrainska
    ==> =161.2

811.161.3    Vitryska
    ==> 821.161.3, =161.3

811.162    Västslaviska språk
    ==> =162

811.162.1    Polska
    ==> =162.1

811.162.3    Tjeckiska
    ==> =162.3

811.162.4    Slovakiska
    ==> =162.4

811.163    Sydslaviska språk
    ==> =163

811.163.2    Bulgariska
    ==> =163.2

811.163.3    Makedonska
    ==> =163.3

811.163.4    Serbiska och kroatiska språk
    ==> =163.4

811.163.41    Serbiska
    ==> =163.41

811.163.42    Kroatiska
    ==> 821.163.42, =163.42

811.163.6    Slovenska
    ==> =163.6

811.17    Baltiska språk
    ==> =17

811.172    Litauiska
    ==> =172

811.174    Lettiska
    ==> =174

811.18    Albanska
    ==> 821.18, =18

811.19    Armeniska
    ==> 821.19, =19

811.21/.22    Indo-iranska språk
    ==> 821.21/.22, =21/=22

811.21    Indiska språk
    ==> 821.21, =21

811.214    Moderna indiska språk
    ==> =214

811.214.2    Centrala moderna indiska språk
    ==> =214.2

811.214.21    Hindi
    ==> =214.21

811.214.3    Östliga moderna indiska språk

811.214.32    Bengali (bangla)
    ==> =214.32

811.3    Döda språk av okänd grupptillhörighet. Kaukasiska språk

811.34    Döda språk av okänd tillhörighet, som talades omkring Medelhavet och Mellanöstern (utom semitiska språk)
    ==> =34

811.35    Kaukasiska språk
    Inkluderar: Nordöstra gruppen. Nordvästra gruppen. Södra (Kartvelska) gruppen
    ==> =35

811.353    Sydlig (kartvelsk) språkgrupp
    ==> =353

811.353.1    Georgiska
    ==> =353.1

811.4    Afroasiatiska, Nilosahariska, Kongo-Kordofanianska, Khoisan språk

811.5    Ural-altaiska, japanska, koreanska, Aiun, paleosibiriska, eskimåaleutiska, dravidiska, kino-tibetanska språk

811.51    Ural-altaiska språk
    ==> =51

811.511    Uraliska språk
    ==> =511

811.511.1    Finsk-ugriska språk
    ==> =511.1

811.511.11    Finska språk
    Inkluderar: Finska, Karelska, Estniska, Lettiska, Vepsiska, Votiska och Ingriska
    ==> 821.511.11, =511.11

811.511.111    Finska
    ==> =511.111

811.511.113    Estniska
    ==> =511.113

811.511.14    Ugriska språk
    Inkluderar: Ungerska, Chantiska och Mansiska (tidigare voguliska)
    ==> =511.14

811.511.141    Ungerska
    ==> =511.141

811.521    Japanska

811.58    Kino-tibetanska språk
    ==> =58

811.581    Kinesiska språk
    ==> =581

811.6    Austro-asiatiska språk. Austronesiska språk

811.7    Indo-pacifiska (icke-austronesiska) språk. Australiska språk

811.8    Amerikanska indiska språk

811.9    Artificiella språk

811.92    Konstgjorda språk för användning mellan människor. Internationella hjälpspråk (mellan språken)
    Inkluderar: Volapük, esperanto, system utvecklade från volapük eller esperanto, bolak, interlingua
    ==> =92

(=1/=8)    Folkgrupper, lingvistiskt-kulturella grupper, etniska folkslag
    ≅ =11/=8

82    Litteraturvetenskap
    Tillämpning: FIlologiska aspekter i litteraturen kan betecknas med kolon och 801 med underindelningar 801.6/.83
    Exempel:
    82:001.8 Litteraturhistoria i allmänhet
    82:1 Vetenskaplig litteraturmetodik
    82:176 Litteraturfilosofi
    82(091) Litteraturetik. Inkluderar: Plagiarism

82-1/-9    Speciella tillägg för litteraturarter

82-1    Poesi

82-2    Dramatik. Pjäser
    ==> 792

82-3    Romaner. Noveller. Berättelser

82-31    Romaner. Långa berättelser

82-32    Noveller
    ≅ 82-31

82-4    Essäer

82-5    Tal. Föredrag
    Inkluderar: Predikningar. Anförande. Föreläsningar. Festtal

82-6    Brev. Konsten att skriva brev. Korrespondens. Äkta brev. Verk i brevform

82-7    Satirer. Epigram. Parodier

82-8    Miscellanea. Polygrafier. Utdrag

82-9    Andra genrer
    Inkluderar: Populär litteratur. Tillfällighetslitteratur. Barn, ungdomslitteratur. Kritik. Recensioner. Litterära påhitt etc.

82-92    Periodisk litteratur. Skrifter i serier, tidskrifter, recensionsorgan. Journalism. Tillfällig litteratur. Polemiska, politiska skrifter. Pamfletter
    ==> 050, 070

82-94    Historia som litterär genre. Historiska berättelser. Historiografi. Kronikor. Annaler. Memoarer. Dagböcker. Biografier. Autobiografier
    ==> (092), 929

82.02/.09    Speciella tilläggstal för teori, studier och teknik inom litteraturvetenskap

82.02    Litterära skolor, trender och rörelser
    Tillämpning: Indelas med kolon kombination med speciella tillägg 7.03 från 7.01/.09, allmänna tillägg för tid (Tabell 1 g), ort (Tabell 1e) och/eller alfabetiskt tillägg (Tabell 1h)
    ==> 81-11

82.09    Litteraturkritik. Litterära studier

82.091    Jämförande litteraturstudier. Jämförande litteraturvetenskap

821    Litteratur från och om de särskilda språken och språkfamiljer
    821.11/.9 ≅ =11/=9
    Förklaring: Litteratur enligt det språk i vilket den är producerad
    Tillämpning: Indelningen av 821 kan göras med hjälp av de allm´nna tilläggen för språk = 1 / = 9 (Tabell 1c) genom att ersätta likhetstecknet med en punkt , t ex 821.111 engelsk litteratur kommer från = 111 engelska språket. Endast ett urval räknas upp här i tabellen för 821. Litteraturscheman är helt mångfacetterade och man kan kombinera aspekter av språk, plats, tid, speciella tillägg för litterär form eller perioder, eller särskilda tillägg för teori och litteraturstudier för ett givet språk, på det sätt som är bäst lämpad för det särskilda behovet
    Exempel:
    821.111(540)-1 Engelspråkig poesi i Indien
    821.111(540)-3=112.2 Engelspråkiga noveller och romaner i Indien,  (översatta) till tyska
    821.111`04 Medeltida engelsk litteratur
    821.112.2`04-1 Medeltida tysk poesi
    821.133.1(091) Fransk litteraturhistoria
    821.134.2`04.09 Litterära studier av medeltidsspanska, kritiska studier
    821.922-1(082) Poesi på esperanto, en antologi
    ==> 398, 81`28

821.1/.2    Indo-europeiska språkens litteratur

821.11    Germanska språkens litteratur
    Inkluderar: Litteratur på engelska och andra västgermanska, nordiska och östgermanska språk
    Förklaring: Använd denna klass undantagsvis när det finns behov att samla dokument över eller från engelsk, tysk, nordiska språks litteratur
    ==> 811.11, =11

821.111    Engelsk litteratur
    Exempel:
    821.111(417) Fornengelsk poesi
    821.111(540) Engelspråkig litteratur i Irland
    821.111(6) Engelspråkig litteratur i Indien
    821.111(71) Engelspråkig litteratur i Kanada
    821.111(73) Engelspråkig litteratur i USA (amerikansk litteratur)
    821.111(94) Engelspråkig litteratur i Australien (australiensk litteratur)
    821.111-1 Engelsk poesi
    821.111-2 Engelsk dramatik
    821.111-3 Engelska romaner och noveller
    821.111-4 Engelska essäer
    821.111-5 Engelska predikningar, föreläsningar
    821.111-6 Engelska brev, verk i brevform
    821.111-7 Engelsk humor, satirer
    821.111.09 Engelsk litteratur, kritiska studier
    821.111`01-1 Äldre engelsk poesi
    ==> 811.111, =111

821.112    Västgermansk litteratur (andra än engelsk)
    Inkluderar: Tyska, Holländska, Frisiska, Jiddisch, Afrikaans
    ==> 811.112, =112

821.112.2    Tysk litteratur
    Exempel:
    821.112.2(436) Tysk litteratur i österrike (österrikisk litteratur)
    821.112.2(494) Tysk litteratur i Schweiz
    ==> 811.112.2, =112.2

821.112.5    Holländsk litteratur
    Exempel:
    821.112.5(493) Holländsk (Flamländsk) ltiteratur i Belgien
    ==> 811.112.5, =112.5

821.113    Nordisk (skandinavisk) litteratur
    Inkluderar: Fornnordisk, Isländsk, Dansk, Norsk och Svensk litteratur
    ==> 811.113, =113

821.113.4    Dansk litteratur
    ==> 811.113.4, =113.4

821.113.5    Norsk litteratur
    ==> 811.113.5, =113.5

821.113.6    Svensk litteratur
    ==> 811.113.6, =113.6

821.12    Litteratur på italiska språk
    ==> 811.12, =12

821.124    Latinsk litteratur
    ==> =124

821.13    Litteratur på romanska språk
    ==> =13

821.131    Litteratur på italo-romanska språk
    ==> 811.131, =131

821.131.1    Italiensk litteratur
    ==> 811.131.1, =131.1

821.133    Gallo-romansk litteratur
    ==> 811.133, =133

821.133.1    Fransk litteratur
    Exempel:
    821.133.1(493) Fransk litteratur från Belgien (Belgisk-fransk litteratur)
    821.133.1(494) Fransk litteratur från Afrika (Afrikansk franskspråkig litteratur)
    821.133.1(6) Fransk litteratur från Senegal (Senegalesisk franskspråkig litteratur)
    821.133.1(663) Fransk litteratur från Kanada (Kanadensisk franspråkig litteratur)
    821.133.1(71) Fransk litteratur från Schweiz (Schweizisk-fransk litteratur)
    ==> 811.133.1, =133.1

821.134    Iberoromansk litteratur
    ==> 811.134, =134

821.134.1    Katalansk litteratur
    ==> 811.134.1, =134.1

821.134.2    Spansk litteratur
    Exempel:
    821.134.2(7/8) Spanskspråkig litteratur i Amerika
    821.134.2(72) Spansksråkig litteratur i Mexiko
    821.134.2(729.1) Spanskspråkig litteratur på Kuba
    821.134.2(8) Spanskspråkig litteratur i Sydamerika
    821.134.2(82) Spanskspråkig litteratur i Argentina
    821.134.2(83) Spanskspråkig litteratur i Chile
    821.134.2(85) Spanskspråkig litteratur i Peru
    821.134.2(87) Spanskspråkig litteratur i Venezuela
    831.134.2(862) Spanskspråkig litteratur i Colombia
    ==> 811.134.2, =134.2

821.134.3    Portugisisk litteratur
    Exempel:
    821.134.3(6) Portugisisk litteratur från Afrika (Afrikansk-Portugisisk litteratur)
    821.134.3(81) Portugisisk litteratur frånf Brasilien (Brasiliansk litteratur)
    ==> 811.134.3, =134.3

821.135    Balkan romansk litteratur
    ==> 811.135, =135

821.135.1    Rumänsk litteratur
    ==> 811.135.1, =135.1

821.14    Grekisk litteratur
    Exempel:
    821.14`02 Klassisk grekisk litteratur
    821.14`06 Modern grekisk litteratur
    ==> 811.14, =14

821.16    Litteratur på slaviska språk
    ==> 811.16, =16

821.161    Östslavisk litteratur
    ==> 811.161, =161

821.161.1    Rysk litteratur
    ==> 811.161.1, =161.1

821.161.2    Ukrainsk litteratur
    ==> 811.161.2, =161.2

821.161.3    Vitrysk litteratur
    ==> 811.161.3, =161.3

821.162    Västslavisk litteratur
    ==> 811.162, =162

821.162.1    Polsk litteratur
    ==> 811.162.1, =162.1

821.162.3    Tjeckisk litteratur
    ==> 811.162.3, =162.3

821.162.4    Slovakisk litteratur
    ==> 811.162.4, =162.4

821.163    Sydslavisk litteratur
    ==> 811.163, =163

821.163.2    Bulgarisk litteratur
    ==> 811.163.2, =163.2

821.163.3    Makedonsk litteratur
    ==> 811.163.3, =163.3

821.163.4    Serbisk litteratur. Kroatisk litteratur
    ==> 811.163.4, =163.4

821.163.41    Serbisk litteratur
    ==> 811.163.41, =163.41

821.163.42    Kroatisk litteratur
    ==> 811.163.42, =163.42

821.163.6    Slovensk litteratur
    ==> 811.163.6, =163.6

821.17    Baltiska språkens litteratur
    Inkluderar: Litteratur på gammal preussiska, litauiska, kursk, lettiska
    ==> 811.17, =17

821.172    Litauisk litteratur
    ==> 811.172, =172

821.174    Lettisk litteratur
    ==> 811.174, =174

821.18    Albansk litteratur
    ==> 811.18, =18

821.19    Armenisk litteratur
    ==> 811.19, =15, =19

821.21/.22    Indo-iransk litteratur
    ==> 811.21/.22, =21/=22

821.21    Litteratur på indiska språk
    ==> 811.21, =21

821.214    Modern indisk litteratur
    ==> 811.214, =214

821.214.21    Hindisk litteratur
    ==> 811.214.21, =214.21

821.214.32    Bengalisk (bangla) litteratur
    ==> 811.214.32, =214.32

821.3    Litteratur från döda språk av okänd grupptillhörighet. Kaukasisk litteratur
    ==> 811.3, =3

821.353    Litteratur från södra (kartvelska) Kaukasus

821.353.1    Georgisk litteratur

821.4    Afroasiatisk, Nilosaharisk, Kongo-Kordofaniansk, Khoisan litteratur
    ==> 811.4, =4

821.5    Litteratur från ural-altaiska, japanska, koreanska, ainu, paleosiberianska, eskimåisk-aleutiska, drividiska, kino-tibetanska språk
    ==> 811.5, =5

821.51    Ural-altaisk litteratur
    ==> 811.51, =51

821.511    Uralisk litteratur
    ==> 811.511, =511

821.511.1    Finsk-ugrisk litteratur
    ==> 811.511.1, =511.1

821.511.11    Finska språkens litteratur
    ==> 811.511.11, =511.11

821.511.111    Finsk litteratur
    ==> 811.511.111, =511.111

821.511.113    Estnisk litteratur
    ==> 811.511.113, =511.113

821.511.14    Ugriska språkens litteratur
    ==> 811.511.14, =511.14

821.511.141    Ungersk litteratur
    ==> 811.511.141, =511.141

821.521    Japansk litteratur
    ==> 811.521, =521

821.58    Kino-tibetansk litteratur
    ==> 811.58, =58

821.581    Kinesisk litteratur
    ==> 811.581, =581

821.6    Austroasiatisk litteratur. Austronesisk litteratur
    ==> 811.6, =6

821.7    Litteratur på indo-pacifiska (icke-austronesiska) språk. Litteratur på australiska (aboriginska) språk

821.8    Amerikansk-indiansk litteratur
    ==> 811.8, =8

821.9    Litteratur på artificiella språk
    Inkluderar: Esperanto. Valpük
    ==> 811.9, =9


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka