UDK "..." Tabell 1g - Allmänna tillägg för tid

    Förklaring: De allmänna tillägstalen för tid betecknar datum, tidpunkt eller tidsintervall för ett ämne som representeras av ett huvudtal i UDK-systemet. Grunden för tideräkning är den kristna kalendern, men icke-kristna system för tideräkning är också tillåtna (i "68" och "69"), liksom andra tidsbegrepp, t.ex. årstider och geologisk tid
    Tillämpning: De "..." tilläggen är tillämpliga i hela huvudtabellen om tidsaspekten är sekundär till ämnet. Tidstillägget placeras normalt efter huvudtalet eller notationen för ämnet, men om så önskas kan ordningen på siffrorna vändas för att möjliggöra att alla dokument som hänvisar till samma tidsperiod kan grupperas tillsammans. T.ex. "Artonhundratalets kammarmusik" ‚Äčbetecknas normalt med 785.7"18", men om en sortering som ger högre prioritet till tiden önskas kan lösningen "18"785.7 vara möjlig.
    Inom tidstillägen, tidselementen citeras i fallande storleksordning. Endast arabiska siffror används, t ex MM ska konverteras till "2000". Datum anges genom att citera den vanliga kalendernotationen i ordningen år-månad-dag, inom citationstecken, t.ex. "1898/12/11" 11 December 1898 e. Kr.
    Ordningen mellan magnituder (börjar med det största och slutar med den minsta) motsvarar principen om progression från generellt till specifikt. För konsekvensens skull, skall år alltid uttryckas som ett fyrsiffrigt tal och månad och dag som tvåsiffriga tal. De icke-signifikanta platserna upptas av nollor, t.ex. "0435.08.04" 4 augusti år 435 e.Kr. Datum BCE (Innan tideräkning, även känd som före Kristus / f.Kr.) och CE (Common eran, även känd som Anno Domini/AD) kan urskiljas genom att inleda ett minustecken till datum BCE, t.ex. "-0054"
För år 54 f.Kr., (och eventuellt på plustecknet för datum CE, t.ex. "0043" för år 43 e.Kr.). Denna metod för åtskillnad behöver bara användas när hänvisningar till båda typerna av datum kan förekomma. "-" Och "+" kan användas utan datum för att beteckna de förkristna och kristna epokerna. Århundraden och årtionden kan betecknas med 2 och 3 siffror respektive, t.ex. "03" 300-talet. "19" 1900-talet. "192" 1920-talet (1920-1929). "200" 2000-talet (första decenniet, dvs 2000-2009).
     Serier av flera århundraden, decennier eller år kan betecknas med de första och sista siffrorna med hjälp av snedstreck, t.ex. "04/14" 400- till 1400-talen (medeltiden). "1815/1830" Perioden från 1815 till 1830. "625/627" Glaciala och postglaciala perioder. När en av de begränsande datum är obestämd, representeras den av tre punkter, t.ex. 94(100)".../ 18" Världshistorien fram till (slutet av) 1800-talet. 94(100)"19/..." Världshistorien från (början av) 1900-talet och framåt. Vid behov, kan den exakta timme, minut eller sekund när en händelse inträffat betecknas med hjälp av tvåsiffriga tal åtskilda av punkt, t.ex. "1898.12.07.15.46.03" 7 December 1898 timme 15, minut 46, sekund 3

"0/2"    Tiden enligt traditionell kristen (gregoriansk) tideräkning

"0"    Första millenniet i den kristna tideräkningen

"1"    Andra millenniet i den kristna tideräkningen

"2"    Tredje millenniet i den kristna tideräkningen

"3/7"    Annan tidsindelning än den som följer av det kristna (gregorianska) räknesättet

"3"    Konventionell tidsuppdelning: numrerade, namngivna osv.

"32"    Året. Årstider och andra indelningar av året

"321/324"    Årstider

"321"    Våren

"322"    Sommaren

"323"    Hösten

"324"    Vintern

"325"    Kvartal (årets kvartal, trimestrar)

"327"    Årets månader

"328"    Årets veckor

"329"    Årets dagar

"34"    Dygn. Tidsavsnitt i relation till dygnet

"344"    Dagtid. Timmar med dagsljus

"345"    Nattid. Timmar utan dagsljus eller i halvmörker

"36"    Fredstid, krigstid, farofylld tid, svårighetstid

"362"    Fredstid. Lugn tid

"363"    Farofylld tid

"364"    Krigstid

"367"    Tider efter användning, belastning, efterfråga

"37"    Tid ur sysselsättningssynpunkt, daglig rutin

"372"    Arbetstid. Tjänstetid. Driftstid

"377"    Vilo- och rekreationstid. Fritid. Tid utanför arbetstid

"38"    Semestertid. Ferie- och helgdagstid

"382"    Religiösa helgdagar, festliga dagar
    ==> 2-56

"383"    Nationella och allmänna helgdagar (andra än religiösa)

"385"    Semester, ledig tid

"4"    Tidsperiod. Tidslängd. Perioder. Terminer. Ålder och åldergrupper
    Förklaring: Underindelningen i "4" betecknar alla sorters tidslängd, inklusive perioder eller ålder i relation till aktiviteter, processer, händelser, saker, personer, grupper, institutioner, nationer o.s.v.
    ==> -022, -044.7, -053

"40"    Relativ tidslängd, period, tidsrymd

"401"    Livslängd. Varaktighetstid

"403"    Kort tid. Kortfristig

"404"    Medel tidslängd. Medel tidsintervall

"405"    Lång tid. Långfristig

"408"    Obestämd, obegränsad tid. Utan specificerad tidsfrist

"41"    Tidsrymd upp till ett dygn

"42"    Tidsrymd uttryckt i dagar

"43"    Tidsrymd uttryckt i veckor

"44"    Tidsrymd uttryckt i månader

"45"    Tidsrymd uttryckt i år, århundraden, millenier, osv.

"46"    Ålder och åldergrupper av personer, levande och döda ting

"462"    Ålder uttryckt i dagar
    Exempel:
    "462.1*11" Ålder av 11 dagar. 11 dagars gammal

"463"    Ålder uttryckt i veckor
    Exempel:
    "463.0*5" Ålder av 5 veckor. 5 veckor gammal

"464"    Ålder uttryckt i månader
    Exempel:
    "464.1*10" Ålder av 10 månader. 10 månader gammal

"465"    Ålder uttryckt i år och decennier

"5"    Periodicitet. Frekvens. Upprepningar i specifika intervaller

"51"    Återkommande intervall på mindre än en dag. Vanligare än dagligt

"52"    Dagligen eller mer (uttryckt i dagar)

"53"    Veckcovis eller mer (uttryckt i veckor)

"54"    Månadsvis eller mer (uttryckt i månader)

"55"    Årligen eller mer (uttryckt i år, århundraden, millenier)

"56"    Återkommande varje generation, livstid, osv. Livscykel
    ≅ "46"

"6"    Geologiska, arkeologiska och kulturella tidsindelningar
    Inkluderar: Universell tideräkning: YBP (x år sedan), MYBP (miljoner år sedan). Andra icke-kristna (icke-gregorianska) tideräkningar. Epoker. Geologiska perioder. Ålder (Isåldern, stenåldern, etc.)

"61/62"    Geologisk (petrologisk/biologisk/paleoekologisk) tidsindelning. Geokronologi
    ==> 551.7

"61"    Prekambrisk tid (mer än 542 miljoner år sedan) (supereon)

"62"    Fanerozoisk tid (542 miljoner år sedan till nutid) (eon)
    ==> 551.7

"621"    Paleozoisk tid (542 till 251 miljoner år sedan) (geologisk era)

"622"    Mesozoisk tid (251 till 65.5 miljoner år sedan) (geologisk era)

"628"    Kenozoisk tid (65.5 miljoner år sedan till nutid) (geologisk era)

"63"    Arkeologisk, förhistorisk och protohistorisk tidsindelning
    Tillämpning: Detaljer med hjälp av de allmänna tilläggstalen för ort (Tabell 1e)
    ==> 7.031

"67/69"    Tideräkningar: universell, sekulär, icke-kristen religiös

"67"    Universell tidsskala för förfluten tid

"68"    Sekulära tideräkningar andra än universella eller den kristna (gregorianska) kalendern
    Tillämpning: Indelas med hjälp av de allmänna tilläggstalen för ort (Tabell 1e) eller etnisk grupp (Tabell 1f)
    Exempel:
    "68(37)" Datum i gamla romerska tideräkning 'Ab Urbe Condita'

"69"    Religiösa tideräkningar (utom den kristna tideräkningen)

"7"    Företeelser i tiden. Tidens fenomenologi
    Inkluderar: Evolution. Utveckling. Framskridande. Obestämd, osäker tid. Slumpmässig tid
    ==> -022, -044.7


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@aranco.eu
Tillbaka