UDK -0...    Tabell 1k - Allmänna tillägg för egenskaper, material, relationer/processer och personer

-02    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för egenskaper


    Förklaring: Tilläggen -02 betecknar generella egenskaper eller attribut för enheter
    Tillämpning: Tilläggen -02 är tillämpliga -02 över hela systemet om egenskapen de betecknar är sekundär till ämnet. De -02 tilläggen är alltid suffix till ett huvudsignum som uttrycker ämnet som de modifierar

-021    Existentiella egenskaper

-022    Egenskaper med hänsyn till storlek, grad, kvantitet, nummer. Tillfälliga värden. Volym. Storlek

-023    Egenskaper med hänsyn till formen
    Inkluderar: Endimensionellt, linjärt. Formen efter symbol, t.ex. pi, 8, A. Tvådimensionellt. Tredimensionellt

-024    Egenskaper med hänsyn till strukturen
    Inkluderar: Strukturella egenskaper: till exempel analytisk, syntetisk, komplett, delvis, modulär, skikt, pläterat, linjär. Egenskaper för position: till exempel fram, bak, sida, topp, nedåt, kant, yta, inne, ute, gränssnitt, rörande, jämsides placering, tillsammans, över.

-025    Egenskaper med hänsyn till arrangemang

-026    Egenskaper med hänsyn till aktion och rörelse
    Inkluderar: Riktning. Fysikaliska egenskaper. Materiellt tillstånd. Tillstånd av materia. Kemiska egenskaper. Egenskaper relaterade till synligt ljus. Nyanser. Färger

-027    Operationella egenskaper
    Inkluderar: Utveckling. Funktion. Production. Organisatoriska egenskaper. Medlemskap

-028    Egenskaper med hänsyn till stil och presentation
    ==> (0...)

-028.41    Populär

-028.42    Bildad. Lärd. Akademisk

-028.43    Kritisk. Icke-kritisk. Okritisk

-028.44    Beskrivande. Deskriptiv

-028.45    Analytisk

-028.46    Erfarenhetsmässig. Pragmatisk

-028.47    Anekdotisk

-028.5    Egenskaper med hänsyn till upphovsmannaskapet

-028.6    Egenskaper med hänsyn till ordning, anordning

-029    Egenskaper från andra huvudklasser
    Tillämpning: Detaljer via kolontillägg (Tabell 1b)
    Exempel:
    -029:51 Matematiska egenskaper

-03    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för material


    Förklaring: De allmänna tilläggstalen för material -03 används för att beteckna de material eller beståndsdelar, varav ett föremål består
    Tillämpning: De är användbara vid huvudtabellerna 0/9, då frågan om föremålens material är av underordnad vikt. De allmänna tilläggstalen för material-03 är alltid ett tillägg till ett huvudtal som anger det ämne de modifierar

-032    Mineraliska material i naturlig förekomst
    ==> -033, -034

-033    Material framställda på mineralisk bas

-034    Metaller
    ≅ 669

-035    Material, företrädesvis av organiskt ursprung
    ==> -036, -037

-036    Makromolekulära material. Gummi och plast

-037    Textilier. Fibrer. Linor. Garneringar
    -037.1/.3 ≅ 677.1/.3

-04    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för relationer, pocesser och operationer


    Förklaring: Tilläggen -04 betecknar relationerna mellan begrepp (särskilt i -042) och allmänna processer, aktiviteter och verksamheter
    Tillämpning: Tilläggen -04 är tillämpliga  i hela systemet om aspekten som betecknar processen, driften eller verksamhet är sekundär till ämnet. Tilläggen -04 är alltid suffix till ett huvudsignum som uttrycker ämnet som de modifierar

-042    Fasrelationer

-042.1    Påverkans fas

-042.2    Jämförelsefas

-042.3    Inflytandefas

-042.4    Instrumentalfas. Exponeringsfas

-042.5/.8    Andra termer som beskriver relationer mellan enheter
    Inkluderar: Isolering. Separation. Association. Oberoende. Beroende. Ömsesidigt beroende. Komplementaritet

-043    Allmänna processer

-043.8/.9    Existensprocesser

-044.3    Värdeprocesser

-044.4    Processer som följer ordning och sekvens

-044.5    Processer relaterade till omfattningen

-044.6    Processer som följer antal och gradtal

-044.7    Processer relaterade till tid och kronologi

-044.8    Processer relaterade till dimension

-044.9    Processer relaterade till form

-045    Processer relaterade till position, uppläggning, rörelse

-047/-049    Allmänna operationer och aktiviteter

-05    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för personer och personliga karakteristika


    Förklaring: Tilläggen -05 betecknar berörda personer eller deras egenskaper
    Tillämpning: De allmänna tilläggstalen för person -05 kan läggas till huvudtal inom hela UDK när den personliga aspekten är underordnad det begrepp som uttrycks. Tilläggstalen -05 läggs alltid till ett huvudtal som anger det ämne de modifierar
    Exempel:
    324-05 Personer med anknytning till val
    324-051 Elektorer
    324-052 Valda representanter
    324-052-055.2 Kvinnliga valda representanter

-051    Personer som aktivt verkande (studerande, arbetande, betjänande osv.)

-052    Personer som objekt, klienter, användare (studieobjekt, betjänade osv.)

-053    Personer efter ålder eller åldersgrupper

-053.1    Personer med hänsyn till livstillstånd, födda eller ofödda, levande eller döda

-053.2    Barn, allmänt

-053.8    Vuxna

-053.9    Åldringar. Gamla personer. Pensionärer

-054    Personer efter etniska egenskaper, nationalitet, medborgarskap osv.

-054.4    Innevånare (vare sig medborgare eller inte)

-054.5    Medborgare. Medborgare i ett land

-054.6    Utlänningar

-054.7    Utlandsboende. Personer i exil. Migranter. Statslösa personer
    Inkluderar: Frivilliga migranter. Invandrare. Utvandrare. Flyktingar. Evakuerade

-055    Personer efter kön och släktskap

-055.1    Män

-055.2    Kvinnor

-055.3    Personer med hänsyn till sexuell läggning
    Inkluderar: Heterosexuella. Homosexuella. Bisexuella

-055.5    Personer med hänsyn till släktskap i uppstigande relation. Anfäder
    Inkluderar: Föräldrar. Mor- och farföräldrar. Personer i indirekt uppstigande förhållande

-055.6    Personer som barn eller i ättlingförhållande
    Inkluderar: Avkomma. Barn till ... Barnrelation. Personer i indirekt ättling relation

-055.7    Personer i släktförhållande på sidolinjen
    Inkluderar: Personer som syskon: bröder, systrar.

-056    Personer efter allmän konstitution, hälsa, disposition, ärftliga eller andra drag

-056.1    Personer efter allmänna fysiska egenskaper, disposition eller karaktär

-056.2    Personer efter fysiskt tillstånd och hälsa
    Inkluderar: Fysiskt friska personer. Personer efter kroppsstorlek, längd. Fysiskt sjuka personer. Personer efter näring. Personer med fysisk handikapp. Personer med funktionsnedsättning. Personer med rörelsehinder

-056.3    Personer efter intelligens och mental eller psykologisk hälsa

-056.4    Personer efter temperament, anlag

-057    Personer enligt yrke, arbete, försörjning, utbildning
    Förklaring: För specifika yrken använd huvudtalen från UDK med tilläggen -051 eller -052

-057.1    Personer efter arbete, anställningsförhållande

-057.2    Teknisk personal. Maskintekniker. Kroppsarbetare
    ==> 331.1

-057.3    Förvaltningspersonal. Tjänstemän

-057.4    Professionell eller akademisk arbetskraft

-057.5    Personer efter arbetsplats, sysselsättning. Personer i relation till sitt företag
    Inkluderar: Personer som arbetar på/utanför arbetsplatsen. Permanent och tillfällig personal

-057.6    Personer efter bostad och dess relation till arbete eller andra aktiviteter

-057.7    Personer efter inkomstkälla eller försäkringar
    ==> -058.3

-057.8    Personer efter utbildning, träning och efarenhet

-057.9    Personer efter exekutiva funktioner

-058    Personer efter social- och civilstånd

-058.1    Personer med hänsyn till socialstånd

-058.3    Personer med hänsyn till ekonomisk ställning (inkomster, trygghet, andra rättigheter)
    Inkluderar: Personer med hög, genomsnittlig, låg inkomst. De rika. De fattiga. Utan inkomster
    ==> -057.7

-058.5    Personer som tillhör marginella socioekonomiska kategorier. marginella grupper
    Inkluderar: Asociala. Kriminella. Hemlösa. Tiggare. Vagabonder

-058.6    Offer för omständigheter

-058.7    Vårdbehövande personer. Beroende personer

-058.8    Personer efter civilstånd och familjeförhållanden
    Inkluderar: Singlar, ogifta. Gifta. Skilda. Bigamister. Polygamister
    ==> -055


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka