Tillbaka till start   Kapitel 8   Kapitel 10  

Miguel Benito

 

KAPITEL 9

 

KLASSIFIKATIONSSYSTEM FÖR SVENSKA

BIBLIOTEK, SAB

 

 

 

SAB:s klassifikationssystem används på flertalet svenska bibliotek. Det är därför viktigt att i en publikation som denna skriva åtminstone några rader om SAB. Det finns ett utmärkt läromedel i SAB-systemet författat av Göran Berntsson, och därför kommer jag här endast översiktligt beröra SAB-systemet, och på samma gång göra vissa jämförelser med de två andra systemen som tagits upp i de föregående kapitlen.

 

Det svenska klassifikationssystemets första upplaga publicerades 1921. Man ansåg från bibliotekshåll att Dewey-systemet inte riktigt motsvarade de intentioner man hade i Sverige. Samtidigt ser man i systemet en del influenser både från Dewey och från UDK. Den senaste upplagan av SAB-systemet publicerades 1997.

 

En fördel med SAB-systemet är användningen av bokstäver för huvudindelningen av klasserna och underavdelningarna. Detta gör att man med få tecken kan förteckna ganska specialiserade ämnen, till skillnad från UDK eller Dewey. Dessa använder sig av siffror och där får man i vissa fall en ganska lång notation, vilket försvårar för både bibliotek och låntagare.

 

Indelningen av systemet och motsvarande avdelningar i UDK, Dewey:

 

                                                         SAB  UDK                     DEWEY

 

Bok- och biblioteksväsen                  A       01, 02                    010, 020

Allmänt och blandat                           B       00, 03 - 08            000, 030-

                                                                                                - 080, 369

Religion                                             C       2                            200

Filosofi och psykologi                        D       1                            100

Uppfostran och undervisning              E       37                          370

Språkvetenskap                                F       80                          400

Litteraturvetenskap                            G       82/89(091)            800

 

                                                         SAB  UDK                    DEWEY

 

Skönlitteratur                                     H       82/89                     800

Konst, musik, teater och film              I        7 (ej 77)                 700 (ej 770)

Arkeologi                                          J        902                        930.1

Historia                                             K       93/99                     930 - 990

Biografi med genealogi                       L       929                        920

Etnografi, socialantropologi                M      39                          390

och etnologi

Geografi                                            N       91                          910

Samhälls- och rättsvetenskap             O       3 (ej 33, 355,       300 (ej 330, 355,

                                                                  37 y 39)                 370 y 390)

Teknik, industri och                           P       62, 66-69,            620, 660-690,

kommunikationer                                                        77        770

Ekonomi och näringsväsen                 Q       33, 63 - 65            330, 630-650

Idrott, lek och spel                            R       793 - 799              793 - 799

Militärväsen                                       S       355/359                 355 - 359

Matematik                                         T       51                          510

Naturvetenskap                                 U       52 - 59                  520 - 590

Medicin                                             V       61                          610

Musikalier                                         X       78.089                   780                 

Musikinspelningar                              Y       78.094/.097         780

Tidningar                                           Ä       07                        070

 

 

Huvudtabellerna i SAB-systemet vidareindelas genom att lägga till en bokstav efter behov. T.ex.

             A                   Bok och biblioteksväsen

             Ab                 Biblioteksväsen

             Abd               Bokbestånd

             Abdc             Klassifikation

             Abdci             Tesaurer och indexering

 

Därefter kan ett signum kompletteras vidare med hjälp av tilläggsbeteckningar. Det finns två kategorier sådana: allmänna och speciella tilläggsbeteckningar.

 

De allmänna tilläggsbeteckningarna är sådana som i princip kan användas överallt i systemet där det är tillämpligt.

 

De allmänna tilläggsbeteckningarna återfinns i ett särskilt kapitel i början av SAB-systemet. De är:

 

A. Geografiska tilläggsbeteckningar (- "strecktillägg")

 

Dessa bildas genom att tilläggsbokstäverna som följer efter N på avdelning Na–Nt läggs till signaturen genom bindestreck. Även om tillägget är allmänt finns det klara anvisningar överallt i systemet om huruvida uppdelningen är lämplig eller ej.

 

Ex. "Julfirande i Norge."

SAB                            UDK                                   Dewey

Mzaj-db                      398.332.41(481)                 394.2663

 

B. Innehållsliga beteckningar (: "kolontillägg")

 

Dessa bildas genom att till signaturen läggs beteckningar enligt systemets avdelningar föregångna av kolon. I SAB-systemet är man mycket restriktiv med dessa tillägg. Därför finns det en lista på vilka som är lämpliga. Listan kompletteras på vissa avdelningar med ytterligare några som kan vara lämpliga just där.

 

Ex. "Bibliotekslagstiftning."

SAB                            UDK                                   Dewey

Ab:oe                          027.52(094.5)                     344.092

 

C. Kronologiska tilläggsbeteckningar (.1--.59 tidstillägg).

 

Tillägget består av siffror. De läggs direkt till signaturen endast på de avdelningar som har historisk karaktär. På icke-historiska avdelningar måste kolontillägget :k för historia först tilläggas.

 

Ex. "Om den spanska litteraturen under Siglo de Oro."

SAB                            UDK                                   Dewey

Gk.42                         811.134.2"16/17"           860.3

 

D. Tilläggsbeteckningar för monografier (z-tillägg")

 

Tillägget används när man vill ordna en avdelning efter institutionsnamn, personnamn eller ortnamn. Detta är strikt reglerat i systemet, så att det endast är möjligt på bestämda avdelningar, där uppdelningen fyller en funktion.

 

Ex. "Det italienska kommunistpartiet PCI under 1990-talet."

SAB                            UDK                                   Dewey

Ocf-i.06z PCI             329.15(45)"199"                 324.245075009049

Ocf-i:k.59

 

E. Tilläggsbeteckningar för innehållslig form ( (  ) "parentestillägg")

 

Man använder det här tillägget för att ange att innehållet tillhör en viss formell kategori, såsom kongresskrift, periodika, kartor, etc. Detta tillägg placeras efter att man har innehållsklassificerat, men före eventuella beteckningar för språk, medier och målgrupper.

 

Ex. "Bibliotekslag."

SAB                            UDK                                   DEWEY

Ab:oe(u)                      027.52(094.5)                     344.092   

                                                                             

F. Språkliga tilläggsbeteckningar (= "likhetsteckentillägg")

 

Dessa tillägg används för att ange på vilket språk dokumentet är avfattat. Tillägget består av tilläggsbokstäverna som följer efter F på avdelning Fb–Fy och ansluts med likhetstecken framför.

 

Ex. "Gamla Testamentet på tyska."

SAB                            UDK                                   DEWEY

Cba=f                         221=112.2                          221.531

 

G. Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper

 

Dessa beteckningar används när man på ett ställe vill samla dokument av samma medieslag eller avsedda för en viss målgrupp. Det kan vara bilder, sjökort, videokasetter eller litteratur för barn eller synskadade. Medier betecknas med bindestreck före och medier med komma, alternativ bindestreck om det gäller både medier och målgrupp samtidigt.

 

 

 

Ex. "Videokasett om UDK-systemet."

SAB                            UDK                                   Dewey

Abdc/VK                    025.45UDK(086.8)            025.432

 

Särskilda tilläggsbeteckningar

 

Förutom dessa allmänna tillägg finns också särskilda tillägg som används inom vissa avdelningar för att beteckna en för avdelningen speciell indelning eller aspekt. Dessa tillägg, som består av .0 och ytterligare en eller flera siffror får endast användas på den avdelning där de finns i tabellerna.

 

Ex. "Folkbibliotekslag i Danmark."

SAB                            UDK                                   Dewey

Ab-da.05:oe(u)           027.52(489)(094.5)            344.092009489

 

När man går igenom de olika exemplen ovan upptäcker man mycket snabbt att de olika klassifikationssystemen inte alltid valt samma sätt att klassificera. T.ex. vad som är "särskilt tillägg" i SAB behöver inte vara det i UDK, utan där har man kunnat inkorporera uppdelningen i systemet.

 

Ytterligare ett exempel med likheter och skillnader:

 

"Julfirandet i Norge under 1970-talet."

SAB                            UDK                                   Dewey

Mzaj-db                      398.332.41(481)"197"        394.2663

 

LITTERATUR

 

Berntsson, Göran, Klassifikation enligt SAB-systemet : ett läromedel. - 2., rev. uppl. - Taranco, 1997.

 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek. - 7., omarb. uppl. / utarbetad på uppdrag av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation. - Bibliotekstjänst, 1997.

 

 

 

 


© 2001-2009, Miguel Benito
Tillbaka till kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu