Tillbaka till start   Kapitel 4   Kapitel 6  

Miguel Benito

 

KAPITEL 5

 

BIBLIOGRAFISKA REFERENSER TILL

ELEKTRONISKA RESURSER

 

 

 

I princip skall man behandla referenser till elektroniska resurser, såsom internetsidor, CD-ROM, dataprogram, databaser, etc., på samma sätt som man gör vid beskrivningen av tryckta skrifter. Det finns dock vissa skillnader som gör att reglerna måste modifieras eller omtolkas för att det skall vara möjligt.

 

IFLA godkände 1997 regler för beskrivningen av de nya medierna genom publiceringen av ett nytt ISBD(ER) där ER står för "electronic resources". Dessa regler gäller för katalogisering men de kan i stort användas för bibliografiska referenser.

 

ISBD(ER) : International standard bibliographic description for electronic resources : revised from the ISBD(CF) : International standard bibliographic description for computer files / [IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme] ; recommended by the ISBD(CF) Review Group. - München : Saur, 1997 . - 109 s. - (UBCIM publications. New series ; 17). - ISBN 3-598-11369-2

    Även tillgänglig på internet: <http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm>

 

Det finns också en standard för referenser utanför biblioteksvärlden genom ISO 690-2. Samtidigt får vi inte glömma att oberoende av standarder vill varje institution ha sina egna regler.

 

International Standard Organization. Excerpts from ISO draft international standard 690-2 [online]. - ISO, 1996. - Tillgängligt via internet:

<http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm>. - [Referensen upprätad  2000-08-12].

 

Det finns numera ett antal hjälpmedel tillgängliga på internet, för dem som önskar fördjupa sig i ämnet. Har du tid kan du konsultera följande källor:

 

 

   http://www.apastyle.org/elcref.html

   Electronic references : …excerpted from the 5th edition of the Publication

   Manual, American Psychological Association

   http://www.hb.se/bib/skriva/har.htm

 

Vad som skiljer tryckt material från elektroniska resurser är framförallt att det många gånger kan vara svårt att identifiera vem som är upphovsman eller ens vad som är titel, och ännu svårare att hitta någon utgivningsort.

 

Det som tillkommer är främst uppgiften om när referensen upprättades. Anledningen är att det material som beskrivs i referensen kanske inte är tillgängligt på samma adress dagen därpå. Det kan rentav vara borta eller innehållsförändrat.

 

Standardnummer är än så länge ovanligt, men det förekommer främst i CD-ROM och i elektroniska tidskrifter.

 

Förekommande medieterm är:

online
CD-ROM
magnetisk band
disk
diskett

 

Utvecklingen går så snabbt att nya medietermer kan vara aktuella innan en revidering av denna skrift gjorts. Likaså kommer reglerna att finslipas undan för undan, så denna version gör inte anspråk på att vara vare sig fullständig eller helt ortodox. Till dess att en standard utkristalliseras kan det vara bra att ta del av följande anvisningar.

 

Man brukar indela elektroniska media i tre större kategorier. Inom varje kategori brukar man dessutom, precis som för tryckta publikationer, skilja mellan helheten och delarna. Därför är det viktigt att man först analyserar den information man vill redovisa och bestämmer sig för i vilken kategori den hör hemma.

 

 

 

 

 

1. Monografiska verk

 

1. A. Elektroniska texter, databaser och dataprogram

 

Här ingår sådana texter som uppfattas som en helhet. De kan vara utgivna i en eller flera delar (precis som för vanligt tryckt material).

 

Huvudansvarig upphovsman. Titel [lämplig medieterm] / övriga upphovsmän. - Upplaga. - Publiceringsort : Förlag, utgivningsdatum (revideringsdatum). - Fysisk beskrivning. - (Serietillhörighet). - Anmärkningar. - Tillgänglighet (URL) och sättet att komma åt innehållet . - [Datum när referensen upprättades] - Standardnummer (om sådant finns)

 

Exempel:

Immigrant-institutet. Immigrant-institutet [online]: forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare och flyktingar. - Borås : Inst., 1996 (senast uppdaterat 2000). - Tillgängligt via Internet: <http://www.immi.se>. - [Referensen upprättad 2000-01-12]

 

Samling mot rasism och diskriminering [online]. - Stockholm : Samlingen, 1998 (senast uppdaterat 2000). - Tillgängligt via Internet: <http://www.immi.se/samling>. - [Referensen upprättad 2000-01-12 ]

 

IMER, Internationell migration och etniska relationer [online] / [utgivare:] Immigrant-institutet. - Borås : Inst., 1996 (senast uppdaterat 2000). - Tillgängligt via internet: <http://www.immi.se/imer/>. - [Referensen upprättad 2000-01-14]

 

1. B. Delar av elektroniska texter, databaser och dataprogram

 

Här ingår sådant som inte har en egen identitet, utan är en integrerad del av ett större verk, såsom kapitel, sektion, del i katalog och dylikt.

 

Huvudansvarig upphovsman (för källdokumentet), Titel [lämplig medieterm] / övriga upphovsmän. - Upplaga. - Publiceringsort : Ort, utgivningsdatum (revideringsdatum). - "Beskrivning av kapitlet eller delen (om sådan finns), Titel för delen" - Placering. - Anmärkningar. - Tillgänglighet (URL) och sättet att komma åt innehållet . - [Datum när referensen upprättades]. - - Standardnummer (om sådant finns)

 

Exempel:

Immigrant-institutet. Immigrant-institutet [online]: forsknings- och dokumentationscentrum om invandrare och flyktingar. - Borås : Inst., 1996 (senast uppdaterat 2000). - "Utvandring = Emigration". - Tillgängligt via Internet: <http://www.immi.se/utvandring.htm>. - [Referensen upprättad 2000-08-12]

 

1. C. Bidrag i elektroniska texter, databaser och dataprogram

Hit räknas sådana texter som har en egen identitet och är självständiga från de andra delarna i samma dokument.

 

Huvudansvarig upphovsman (för bidraget), "Titel för bidraget" [lämplig medieterm] / övriga upphovsmän. Sammanbindande segment. Huvudansvarig för hela dokumentet. Titel för hela dokumentet. - Upplaga. - Publiceringsort : Ort, utgivningsdatum (revideringsdatum). - Placeringsuppgift för bidraget. - Anmärkningar. - Tillgänglighet (URL) och sättet att komma åt innehållet. - [Datum när referensen upprättades]. - Standardnummer

 

Exempel:

"Kreativ tvåspråkighet [online]  = Luova kaksikielisyys": utbildning och kultur : koulutus ja kulttuuri : Göteborg 22–23/10 1998 / Suomen pääkonsulinvirasto – Göteborg, Göteborgin kaupunki – Gunnared, Ruotsin kouluvirasto ; Birgitta Ulfsson… - Ingår i: IMER, Internationell migration och etniska relationer. - Borås : Immigrant-institutet, 1999. - Tillgängligt via internet: <http://www.immi.se/imer/kreativ.htm>. - [Referensen upprättades 00-01-14]

 

2. Seriella publikationer:

 

2. A. Seriella publikationer som sådana

 

Hit räknas sådana elektroniska publikationer som utkommer i delar som betecknas numeriskt eller kronologiskt och där avsikten är att de skall utkomma tills vidare, oberoende av om de utkommer via internet, CD-ROM eller annat elektroniskt medium.

 

Huvudansvarig. Titel [medieterm]. - Upplaga . - Numerisk uppgift. - Publi-kationsort : Förlag, första utgivningsår-(ev. sista utgivningsår) . - (Serie). - Anmärkningar. - Tillgänglighet och sättet att komma åt innehållet. - [Datum när referensen upprättades]. - Standardnummer.

Exempel:

Intercultural communication [online]. - Issue 1- . - Borås : Immigrant-institutet, 1999- . - Tillgängligt via Internet: <http://www.immi.se/ intercultural/>. - [Referensen upprättad 00-01-12 ]. - ISSN 1404-1634

 

2. B. Artiklar och andra bidrag i elektroniska seriella publikationer

 

Hit räknas artiklar och andra bidrag i seriella publikationer med ett innehåll som är oberoende av de andra delarna i samma skrift.

 

Huvudansvarig för artikeln. "Artikelns titel" [medieterm]. Sammanbindande segment. Den seriella publikationens titel. - Upplaga. - Lokalisering av delen.- Anmärkningar. - Tillgänglighet och sättet att komma åt innehållet. - [Datum när referensen upprättades]. - Standardnummer (om sådant finns)

 

Exempel:

Koctürk, Tahire O. "Erövra medborgarskapet" [online]. - Ingår i: Invandrarrapport. - 1999:nr 2/3. - Tillgängligt via Internet: <http://www.immi.se/ir/ ir992/tahire.htm>. - [Referensen upprättad 00-01-12].

 

3. Elektroniska bulletiner, nyhetslistor, diskussionslistor, e-post.

 

3. A. Bulletiner, nyhetslistor, etc. som sådana

 

Här ingår hela systemet när det gäller elektroniska bulletiner, diskussionslistor eller e-postlistor, men inte de enskilda bidragen i listan eller den enskilda e-posten.

 

Titel [medieterm] / ansvarig för bulletinen, listan. - Publikationsort : Förlag, första utgivningsår-(ev. sista utgivningsår) . - (Serie). - Anmärkningar. - Tillgänglighet och sättet att komma åt innehållet. - [Datum när referensen upprättades]

 

Exempel:

BIBLIST [online] : topics in Nordic research library user services / Ulla Daehli-Martins, CTHB, (huvudred), ulla@lib.chalmers.se - Göteborg, 1996- . Diskussionslista <BIBLIST@SEGATE.SUNET.SE> i servern <BIBLIST @SEGATE.SUNET.SE> . Arkiv för sända meddelanden sedan november 1995 i: <http://segate.sunet.se/archives/biblist.html> [Referensen upprättad 00-01-12]

 

3. B. De enskilda elektroniska meddelandena

 

Här ingår de konkreta elektroniska meddelanden som distribueras via någon av de tidigare nämnda listorna eller bulletiner.

 

Huvudansvarig för meddelandet. "Meddelandets titel" [medieterm]. Sammanbindande segment. Titeln för listan eller bulletinen. - Numrering eller lokalisering av meddelandet i systemet (datum, nummer). - Tillgänglighet och sättet att komma åt innehållet. - [Datum när referensen upprättades]

 

Exempel:

Benito, Miguel. "UDK-frågor" [online]. Ingår i: Webbkonferens dv99. - 11/21/99. - Distanswebben < http://www.hb.se/bhs/dv99/ > [Referensen upprättad 00-01-12]

 

Några kommentarer:

 

Källan: Primärkällan är alltid dokumentet självt, och i synnerhet den skärmbild av dokumentet som visas. Om det är en webbsida där man inte ser någon titel, tar man då den titel som finns i det så kallade " head" i html-formatet.

 

När det gäller databaser kan man t.ex. konsultera filen "readme.txt" där databasen brukar beskrivas och namnet anges.

 

För CD-ROM kan man använda förpackningen som källa, om inte informationen finns ingraverad i CD:n.

 

Och på samma sätt som för tryckt material anger man den information som hämtats från annan källa inom klammer.

 

Språk: All information anges på det språk som dokumentet är avfattat med undantag för de uppgifter som normalt skrivs på svenska, såsom uppgift om medieterm, fysisk beskrivning, noter o.d.

 

Huvudansvar: På samma sätt som för tryckt material blir huvudansvarig den person eller institution som står för innehållet. Här följer vi samma regler som i KRS Kap 21.

 

När det gäller elektroniska brev så blir den person som sänt brevet huvudansvarig. Man kan placera personens adress mellan vinklarna (< >). Om det saknas avsändare eller ursprunget är oklart då blir titeln första elementet i referensen.

 

Titel: Titeln bör finnas på första skärmbilden av det elektroniska dokumentet. Om titel saknas eller är opregnant då kan titeln hämtas från det fysiska dokumentet, disketten, CDn eller förpackningen.

 

I webbsidor där titeln saknas på första sidan antecknar man den titel som eventuellt kan finnas i "head" i html-formatet. Ttexten får man genom att klicka på "visa källan" eller motsvarande, beroende på webbläsare. Det kan också förekomma att titeln i "head" avviker från titeln i skärmbilden. Då kan den anges i en not om man tycker att skillnaden är viktig.

 

I elektroniska brev är titeln den text som står under rubriken "Subject" eller motsvarande. Om titel saknas kan man konstruera en sådan som anges inom klammer.

 

Typ av medieterm: Det förekommer olika varianter för att ange medietermen. Medan några endast skriver [elektronisk resurs] för allt som är i elektronisk form, anser andra att man bör precisera något, t.ex.

 

                      [online]

                      [CD-ROM]

                      [magnetband]

                      [disk]

                      [diskett]

 

Enligt ISO är det också tillåtet att precisera på följande sätt:

                      [text på  CD-ROM]

                      [databas online]

                      [seriell publikation online]

                      [dataprogram på diskett]

                      [databas på magnetband]

                      etc.

Utgivning: Vi följer samma principer som för tryckt material. Här anges ort och utgivare eller distributör för dokumentet, inte för programmet som används för att hämta eller visa innehållet.  Ett problem när det gäller internetresurserna är att man ofta har svårt att identifiera ursprungsorten eller publiceringstid. Saknas de kan de utelämnas utan markering

 

Utgivningstid: Man anger tiden såsom den förekommer i publikationen. Är det en sida som uppdateras ofta kan man ange den första utgivningstiden om sådan är känd åtföljd av bindestreck, om man inte citerar en bestämd version. I detta fall kan man även ange båda tiderna (t.ex., 1996, uppdaterad 20 augusti 2000). Om publiceringsdatum saknas anges datum för uppdateringen.

 

Fysisk beskrivning: När det gäller webbsidor förekommer ingen fysisk beskrivning. Däremot om det är fråga om magnetband, CD-ROM etc.

 

Delar och bidrag: En svårighet i elektroniska dokument är att bestämma vad som är en del av eller ett bidrag i ett dokument. Om det inte klart kan urskiljas är det alltid bättre att man räknar dokumentet som en helhet.

 

Om man kan särskilja delen då följer man samma princip som för tryckt material, dvs. uppgiften som berör delen anges efter huvuddokumentets bibliografiska data och före eventuella noter.

 

När det gäller självständiga bidrag, såsom artiklar i tidskrifter, börjar man alltid med uppgift om bidraget som sådant för att sedan följas av uppgifterna om huvuddokumentet åtskilda med "Ingår i" eller annan variant.


I tryckta publikationer anger man pagineringen. Detta fungerar inte alltid när det gäller elektroniska dokument, utan man får försöka precisera genom t.ex. angivelse av sektion och dylik.


Noter: Man kan t.ex. ange periodicitet för seriella publikationer; publiceringsdatum för den tryckta publikationen som den elektroniska är en reproduktion av; typ av material om det inte framgår av titeln eller övrig information.

 

Tillgänglighet: Man kan skriva "Tillgängligt via… och adressen".

Som adress anger man, i flertalet fall, URLen till webbsidan inom vinklarna < >. Själva beteckningen URL är ganska överflödig även om några skriver ut den. Således räcker det med <http://www.hb.se/ >

 

Det är viktigt att komma ihåg och skriva ut versaler och gemena på rätt sätt. Man bör också tänka på hur man avdelar en lång adress. Bäst är alltid att göra det efter något snedstreck. Man använder sig inte av bindestreck.

 

När det gäller internet föredrar några att man utelämnar texten "Tillgängligt via internet" och att man använder den endast om dokumentet är tillgängligt på flera ställen eller på annat sätt. Då kan man komplettera med frasen "Tillgängligt även på:.." eller "Tillgängligt även i format ASCII i:…" eller dylikt.

 

Datum när referensen upprättades: Det förekommer ofta att elektroniska resurser ändras, förnyas eller aktualiseras i sitt innehåll utan att man angett publiceringsdatum eller revisionsdatum. Därför är det ofta lika viktigt att man anger datum då referensen upprättades. Detta gör man med en kort fras "Referensen upprättad…" inom klammer.


Standardnummer: Standardnummer är viktigt att ta med om sådant finns.

 

Det råder fortfarande stor tveksamhet om vilken standard som är lämpligast. Förhoppningsvis kommer de olika standarder att närma sig varandra i en ganska nära framtid. Tills vidare gäller det att försöka göra referenserna så tydliga som möjligt, så att dokumenten man refererar till kan identifieras och återfinnas.

 

Referenser:

 

Digital libraries [online] : cataloguing and indexing of electronic resources / [edited by] IFLANET, International Federation of Library Associations and Institutions. - IFLA, latest revision: 1999-06-21. - Tillgängligt via intenet:

< http://www.ifla.org/II/catalog.htm>. - [Referensen upprättades 2000-08-12]

 

Electronic references : …excerpted from the 5th edition of the Publication

Manual, American Psychological Association [online]. - APA, 2001. - Tillgängligt via internet: < http://www.apastyle.org/elecref.html>. - [Referensen upprättades 2001-08-12]

 

International Standard Organization. Excerpts from ISO draft international standard 690-2 [online]. - ISO, 1996. - Tillgängligt via internet:

< http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm >. - [Referensen upprätad  2000-08-12].

 

ISBD(ER) : International standard bibliographic description for electronic resources : revised from the ISBD(CF) : International standard bibliographic description for computer files / [IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme] ; recommended by the ISBD(CF) Review Group. - München : Saur, 1997 . - 109 s. - (UBCIM publications. New series ; 17). - ISBN 3-598-11369-2

        Även tillgängligt på internet: <http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/

isbd.htm>

 

Library & information science [online] : citation guides for electronic documents / [edited by] IFLANET, International Federation of Library Associations and Institutions. - IFLA, latest revision: September 30 1999. - Tillgängligt via internet: < http://www.ifla.org/I/training/citation/

citing.htm>. - [Referensen upprättades 2000-08-12]

 


© 2001-2009, Miguel Benito
Tillbaka till kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu