Tillbaka till start   Kapitel 11   Kapitel 13  

Miguel Benito

 

KAPITEL 12

 

TESAURUS

 

 

 

Tesaurus är en standardiserad lista på indexeringster­mer, som re­gel inom ett av­grän­sat ämne­sområde,  med korsvisa hänvisningar som anger det inbördes förhållandet mellan termerna. Indexering­stermerna är ord­nade alfa­be­tiskt och syste­matiskt. En tesaurus skall in­nehålla en alfa­betisk förteckning över alla indexering­s­termer. Under varje term skall alla korshänvisningar, specifika ter­mer och när­be­släktade termer listas. En tesaurus skall som regel också innehålla en hierarkiskt uppställd lista.

 

Historik

 

Den första ordlistan med orden uppställda i logisk ord­ning efter idésam­man­hang pub­licerades år 1852 av Peter Mark Roget. Titeln var "Thesau­rus of Eng­lish Words and Phrases". Under 1960– och 1970­–ta­len fast­ställdes reg­ler för uppbyggnad av tesau­rer av bl.a. "Pro­jekt Lex", Nord­forsk och Unesco.

 

Vad skall finnas med

 

En av de viktigaste funktionerna hos tesaurer är att visa sambanden mellan vo­kabulärens termer. Man talar om tre olika typer av samband mellan termerna:

 

Preferenssamband (preferential relations) - hänvisar från en icke godkänd term till en godkänd (preferred term). Hänvis­ningarna kan gälla synonymer, antonymer, stavningsvar­ianter, för­kort­ningar.

 

Hierarkiska samband - hänvisar till en mer allmän eller till en snävare term. 

Släktskapssamband (Affinitive relations) - hänvisar från en godkänd term till en an­nan godkänd, ej hie­rarkiskt överordnad eller underordnad term.

 

Medan preferenssamband och hierarkiska samband är lätta att identifiera, så är detta icke fallet med släktskapssam­band. Dessa kan vara av olika slag. Här nedan anges några:

    a) det hela och delar av helheten

   hus - dörrar

 

    b) en disciplin eller studieområde och objektet eller femomenet som studeras

    akustik - oljud

 

    c) en operation eller process och dess agent eller instrument

    temperaturmätning - termometer               

   

    d) ett yrke och de yrkesverksamma

   undervisning - lärare

 

    e) en handling och dess resultat

    nazivåld - våldsoffer

 

    f) en handling och dess objekt - föremål

    bilkörning - bil­ar

    undervisning- studenter

 

    g) begrepp relaterade till sina egenskaper

    regn - fuktighet

 

    h) begrepp relaterade till sitt ursprung

   vatten - vattenreservoar

 

    i) begrepp förenade genom orsakssammanhang

   krig - flyktingar

 

    j) en sak eller aktivitet och dess motsatta agent

    infektion - desinficering

   

    k) råmaterial och dess produkter

   plast - plasthinkar

 

    l) motsatser

   värme - kyla

 

Dessa släktsamband är hämtade ur Aitchinson and Gilchrist, Thesaurus construction, 1987.

Huvuduppställningen i en tesaurus är alfabetisk. Den kompletteras sedan med ett roterande register, så att alla ord i sammansatta begrepp är sök­bara. Det finns också ett hie­rar­kiskt register där alla nivåer i hierarkin finns representerade och ett sys­tema­tiskt regis­ter efter något klas­sifikations­system. Vi skall först titta på den alfabetiska delen.

 

Standardförkortningar i den alfabetiska delen

 

SN                   scope note (sv. förklaring). En kortfattad för­kla­ring till des-kriptorernas betydelse, deras om­fattning och eventuella begräns­nin­gar.

 

UF                   used for (sv. används för, ersätter). UF följes av termer som ej får användas.

 

USE                (sv. använd, se). Exempel på användning:

                        Hänvisar från term som ej får användas till god­känd term.

                        Eliminerar synonymer. Hänvisar till akronym.

                        Sammanställer två eller flera indexeringsord till ett be­grepp.

 

BT                   broader term (sv. mer allmän term, överordnad term).

                        Hänvisar från mer specifik term till mer allmän term.

 

NT                  narrower term (sv. snävare term, underordnad term).

                        Hänvisar från mer allmän term till mer specifik term.

 

RT                  related term (sv. närbesläktad term, parallell term).

                        Hjälp att hitta lämpligare term.

 

TT                   top term (sv. högst överordnad term).

                        Hänvisar till den term som ligger högst i hierar­kin.

 

I Tesaurus för nordiskt BDI‑index används följande för­kortningar:

 

ÖT                  Överordnad term (motsvarar BT)

UT                   Underordnad term (motsvarar NT)

AF                   Används för (motsvarar UF)

SO                   Se också (motsvarar RT)

NOT               Förklaring till indextermen (motsvarar SN)

Andra förkortningar kan förekomma, delvis beroende på språk. Det väsentliga är dock att den hierar­kiska strukturen mellan termerna klart framgår.

 

Man kan också uttrycka relationerna oberoende av språk, om man använder sig av symboler. I Root thesaurus från British Standard Institution och i ISO 5964 om fler­språkliga tesaurer an­vän­der man fö­ljan­de sym­boler:

 

    =                   används för

    ®                 använd

    <                   överordnad term

    >                   underordnad term

     _                    se också

 

En av de tesaurer som bildat skola är Thesaurus of ERIC Descriptors, där ERIC står för Educational Resources Information Center. Här nedan presenteras några exempel ur dess 12:e upplaga 1990. I ERIC finns fyra re­gister:

 

1) Alphabetic Descriptor Display (alfabetisk förteck­ning över de­skriptorer, med alla hierarkiska rela­tioner nämnda ovan)

 

Exempel från Alphabetic Descriptor Display:

 

1) söktermen     CATALOGS

        SN            (Note: use a more specific term if possible -

                          see also "reference materials" hierarchy for

                          more precise terminology)

        NT            Library Catalogs

                          Online Catalogs                      

        BT             Publications

 

2) söktermen     LIBRARY CATALOGS

        SN            List of library materials arranged in some

                          definite order, which...

        UF             Dictionary Catalogs

                          Divided Catalogs

        NT            Book Catalogs

                          Card Catalogs

                          Union Catalogs

        BT             Catalogs

                          Reference Materials

        RT             Bibliographic Databases

                          Bibliographic Records

                          Bibliographies

                          Cataloging

                          Discographies

                          ...

                          Subject Index Terms

 

2) Rotated Descriptor Display (permuterat index, d.v.s. al­fa­betisk lista där alla ord i t­ermsträngen är sök­ba­ra)

 

Exempel från Rotated Descriptor Display:

 

                                      Catalogs

                         Book    Catalogs

                         Card    Catalogs

                     College    Catalogs    Use School Cata­logs

                Dictionary      Catalogs    Use Library Ca­talog

                    Divided      Catalogs    Use Library Ca­talogs

                     Library      Catalogs

                      Online      Catalogs

Online Public Access      Catalogs    Use Online Cata­logs

                  Repertory     Catalogs    Use Union Cata­logs

                      Union       Catalogs

                                      Categorical  aid

 

3) Two-way Hierarchical Term Display (hierarkiskt re­gis­ter, med alla över­ordna­de och un­der­ord­nade nivåer)

 

Tecknet

                          :  betecknar BT

                          :: betecknar successivt mer överordnad term

                          .  betecknar NT

                          .. betecknar successivt mer underordnad term

 

Lägg märke till att de överordnade termerna läggs ovanför och de underordnade nedanför söktermen. Därav benämningen två-vägs hierarkiskt system. Här finner man dock inte närbesläktade termer, utan bara överordnade och underordnade. Skillnaden mot den första delen av tesauren är att i den första delen man använder förkortningarna BT, NT o.s.v. och att man tar bara med de termer som är närmast överordnade eller underordnade, alltså endast ett steg i hierarkin, uppåt och neråt och sidohierarkin. Man går vidare i hierarkin genom att registrera de övriga termerna på samma sätt, tills alla uppgivna termer är med. Den två-vägs hierarkiska termlistan tar upp alla nivåer uppåt och neråt och är därmed mycket värdefull för att snabbt få en överblick över en terms placering i hierarkin.

 

Exempel från Two‑way Hierarchical Term Display:

 

                          :Publications

1) söktermen    Catalogs

                          .Library Catalogs

                            ..Book Catalogs

                            ..Card Catalogs

                            ..Union Catalogs

                          .Online Catalogs

                          .School Catalogs

            

                            ::Publications

                          :Reference Materials

                            ::Publications   

                          :Catalogs     

2) söktermen    Library Catalogs

                          .Book Catalogs

                          .Card Catalogs

                          .Union Catalogs      

 

4) Descriptor Groups and Descriptor Group Display (de­skriptorer sam­lade efter större ämnesom­råden, motsva­rande traditionella klassi­fikationsav­delningar)

 

Exempel från Descriptor Group Display:

 

          710 Information/Communication systems

              Abbreviations

              ....

              Cataloging

              Catalogs

              Character Recognition

              Citation Indexes

              .....

              Library Automation

              Library Catalogs

              Library Circulation

              .....

              Word Processing

 

Här saknas relationerna mellan deskriptorena. Alla placeras i alfabetisk ordning under det ämnesområde de hör hemma. Man gör så många underindelningar som man finner behövliga, precis som i ett klassifikationssystem.

 

Exempel från Tesaurus för Nordiskt BDI-index, 2. uppl. 1986:

 

    Alfabetisk del:

 

Kataloger (478)

ÖT lagringsmedier

UT beställningskataloger

   hyllistor

   periodikakataloger

   subskriptionskataloger

   ...

   ordbokskataloger

   titelkataloger

SO katalogavdelningar

   katalogisering

   sökning

 

   Systematisk del:

 

478 . . . Kataloger

        efter användning  (fa­cett)

    479 . . . . Beställningskataloger

480 . . . . Hyllistor

   ....

        efter fysisk form  (fa­cett)

484 . . . . Kortkataloger

485 . . . . . Katalogkort

486 . . . . . . Specialkatalogisering

    487 . . . . . . Bikort

....

493 . . . . Online kataloger

494 . . . . Tryckta kataloger

 

Flerspråkiga tesaurer

 

Intresset och behovet för flerspråkiga tesaurer är stort. Prin­ciperna för uppbyggnad är desamma som för enspråkiga tesaurer. Det finns dock vissa aspekter man måste tänka på. Alla termer går inte att översätta direkt.

 

Enligt "guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri"[1] kan man särskilja fem grader av motsvarighet mellan termerna på olika språk: ex­akt motsvarighet, inexakt motsvarighet, motsvarighet till viss del, en term som motsvaras av flera eller att det helt saknas motsvarande begrepp i det andra språket. En annan aspekt är att t.ex. användningen av singularis och pluralis skiljer sig. På engelska följer man samma regler som på svenska, d.v.s. namn som anger konkreta föremål skrivs ut i pluralis, men abstrakta begrepp oftast i singularis (se rubr. språkkontroll). På fran­ska och tyska gäller singularis.

 

Typografiskt kan man välja två metoder:

 

1) att ange deskriptorerna i kolumner på respektive språk, med ett av språken som filerande.  

 

AEROPLANES                    AVION                               MOTORFLUGZEUG

SN fixed-wing, powered        NE Aéronef plus lourd           D nur für Luftfahrzeuge

heavier-than-air aircraft         que l'air propulsé                   mit befestigten Flügeln,

                                           à aile fixe                             die schwerer als Luft sind

BT fixed-wing aircraft           TG aéronef à aile-fixe            OB Flugzeug

NT Freight aeroplanes           TS avion cargo                     UB Frachtflugzeug

    Jet aeroplanes                       avion à réaction                    Düsenflugzeug

 

2) att ange deskriptorerna i alfabetiskt ordning endast efter det ena av språken med placering av deskriptorerna på de and­ra språ­ken direkt under, föregångna av en kod för språ­ket.

 

AEROPLANES                                                              

D: Motorflugzeug                                                           

F: avion

SN fixed-wing, powered heavier-than-air aircraft

BT fixed-wing aircraft  D: Flugzeug  F: aéronef à aile-fixe   

NT Freight aeroplanes  D: Frachtflugzeug  F: avion cargo   

      Jet aeroplanes  D: Düsenflugzeug  F:avion à réaction    

 

Man kan också ange de andra språken direkt under deskriptorn för det valda språket men slopa dem under BT, NT eller RT, d.v.s.

 


AEROPLANES                                                              

D: Motorflugzeug                                                           

F: avion

SN fixed-wing, powered       

heavier-than-air aircraft

BT fixed-wing aircraft

NT Freight aeroplanes

    Jet aeroplanes

 

FIXED-WING AIRCRAFT

D: Flugzeug

F: aéronef à aile-fixe

NT aeroplanes

 

FREIGHT AEROPLANES

D: Frachtflugzeug 

F: avion cargo

BT aeroplanes                      

 

                                                                                        

JET AEROPLANES

D: Düsenflugzeug

F: avion à réaction

BT aeroplanes

 

 

o.s.v.


En tesaurus kan vara en bra investering

 

Själva arbetet med att bygga upp en tesaurus är mycket krä­vande till skillnad från an­dra prekoordi­nerade system, där man oftast nöjer sig med olika former av permute­rad titel, som kan göras maski­nellt. Vid sökningen är dock tesaurus fördelaktigare. Man får relevant lit­te­ra­tur, efter­som sökningen kan göras säk­rare genom att ut­vid­ga eller begränsa sök­ningen yt­ter­li­ga­re med hjälp av de överordnade eller underordnade termerna. Man får också en precisering av termernas betydelse i tveksamma fall tack vare notförklaringarna. Det är också av stor hjälp att kunna söka på andra termer, som kanske vid första påseende inte riktigt är intressanta, men som sedan kan visa sig vara dem man var ute efter.

Ytterligare en viktig sak att tänka på är att en te­saurus inte är en litteraturlista. När man söker i en databas eller i en bibliografi som har ett register efter en tesaurus hittar man inte där de relationer som vi lärt oss ovan. Det är därför som tesauren måste konsulteras först för att planera en sökning, innan man sät­ter sig vid dataterminalen eller bläddrar i tryckta bibliografier.

 

Några råd

 

När man vill bygga upp en tesaurus måste man först tänka ut vilka användarna är. Man kan då bestämma dels vilka ämnesbegränsningar man behöver göra, dels hur pass spe­cifika deskrip­to­rer­na skall vara.

 

Det bästa sättet att bygga upp en tesaurus är genom att först indexera ett urval av den litteratur man vill registrera. Det kan vara bra att ta med olika kategori­ers litteratur i urvalet, dels vanliga skrifter, dels sådana som har karaktären av översiktsverk, re­fe­rens­verk och dylikt.

 

Man väljer först de termer som hör till det val­da äm­ne­som­rå­det. Man kan komplettera och precisera de termer man hit­tar i lit­teraturen ge­nom att konsultera olika klas­si­fi­ka­tionssystem, spe­cial­lexi­ka eller and­ra ti­digare te­sau­rer i näraliggande äm­nen. Där­efter gör man ett för­sta för­sök att sorte­ra termerna i några hie­rarkis­ka struk­turer. Nästan i alla ämnen finns det litte­ra­tur, som även om den inte direkt hör dit, likväl anses vara viktig att ta med. I en te­sau­rus, lik­som i ett lexi­kon, finns det därför ter­mer som inte strikt hör till äm­net, utan ligger i peri­fe­rin. De kan vara bra att ta med, om man räknar med att de kan bli intres­santa in­gång­ar till näralig­gan­de lit­tera­turområ­den. T.ex. inom bib­lio­teksve­tenskap är det bra att ta med sådana termer som bokhandel, bok­förlag. Des­sa äm­nens specifi­citet behö­ver däre­mot inte vara utbyggt. Man tar t.ex. inte med en term som "författarhonorar" i en te­saurus för bib­lio­teks­ve­ten­skap.

 

Man sorterar först termerna i kategorier. Det finns olika ka­tegori­be­grepp som alla fungerar vid uppställ­ningen i hierarkiska strukturer, förutsatt att man an­vänder ett visst mått av sunt förnuft. Det kan t.ex. vara agent (per­son­lig­het), för­e­mål (ma­te­ri­a), ak­tivi­tet (e­nergi), plat­s (ort), enligt sam­ma prin­ciper som för uppbyggan­det av ett klassifika­tions­system. Kon­sult­era kapitlet om klas­sifi­kationsteo­ri.

 

Sedan sorterar man termerna i hierarkier. Termerna skall i princip bara finnas en gång i någon av de hi­erarkiska struk­turerna. En del ter­mer kan­ske är sy­no­ny­mer, and­ra termer kanske passar in under olika del­rub­ri­ker. Om man vill att de skall återfinnas på flera ställen, måste det fin­nas en stark anledning. T.ex. bollsport, som kan åter­finnas bland olika sorters sport indelade ef­ter redskap, men ock­så under någon av sorterna ef­ter plats eller miljö, som vat­ten­sport (vat­tenpo­lo).

 

En minitesaurus

 

För att förstå en tesauruskonstruktion måste man bygga upp en själv. I kapitlet om klassifikationsteori ser man ett schema för några termer inom sport. Där har man redan gjort en hierarkisk indelning och valt termer. Man kan ta dessa termer som de är och bygga upp en sport­te­sau­rus med dem:

 

Alfabetisk uppställning

 


Kälke

BT Vintersport

RT Skidåkning

   Skridsko

 

Längdåkning

BT Skidåkning

RT Utförsåkning

 

Skidåkning

BT Vintersport

NT Längdåkning

    Utförsåkning

RT Kälke

   Skridsko

 

Skridsko

BT Vintersport

RT Kälke

   Skidåkning

 

Slalom

BT Utförsåkning

RT Störtlopp

Sommarsport

BT Sport

 

Sport

NT Sommarsport

   Vintersport

 

Störtlopp

BT Utförsåkning

RT Slalom

 

Utförsåkning

BT Skidåkning

NT Slalom

   Störtlopp

RT Längdåkning

 Vintersport

BT Sport

NT Kälke

   Skidåkning

   Skridsko

 

 

 


Två-vägs hierarkisk uppställning

 

 


:: Sport

  : Vintersport

Kälke

 

 ::: Sport

 :: Vintersport

 : Skidåkning

Längdåkning

 

 ::Sport

 : Vintersport

Skidåkning

 . Längdåkning

 . Utförsåkning

 .. Slalom

 .. Störtlopp

 

 :: Sport

 : Vintersport

Skridsko

 

 :::: Sport

 ::: Vintersport

 :: Skidåkning

   : Utförsåkning

Slalom

 

 : Sport

Sommarsport

 

 

 

 

Sport

 . Sommarsport

 . Vintersport

 .. Kälke

 .. Skidåkning

 … Längdåkning

 … Utförsåkning

 .… Slalom

 …. Störtlopp

 .. Skridsko

 

 :::: Sport

 ::: Vintersport

 :: Skidåkning

 : Utförsåkning

Störtlopp

 

 ::: Sport

 :: Vintersport

 : Skidåkning

Utförsåkning

 . Slalom

 . Störtlopp

 

: Sport

Vintersport

 . Kälke

 . Skidåkning

 .. Längdåkning

 .. Utförsåkning

 ... Slalom

 ... Störtlopp

. Skridsko


 

På svenska behövs det sällan en roterande lista där alla ord i en deskriptor är sökbara alfabetiskt, ef­ter­som fler­ta­let de­skrip­to­rer på svenska kan ut­tryck­as med enk­la el­ler sam­man­satta ord.

 

Det är också lämpligt att man bygger upp en klas­si­fi­ce­rad lis­ta:

 


Med bokstäver:

 

A     Sport

Ab      Sommarsport

Ac      Vintersport

Aca       Skidåkning

Acaa        Längdåkning

Acab        Utförsåkning

Acaba         Slalom

Acabb         Störtlopp

Acb       Skridsko

Acc       Kälke

 

Med siffror:

 

4     Sport

41      Sommarsport

42      Vintersport

42.1       Skidåkning

42.11        Längdåkning

42.12        Utförsåkning

42.12.1         Slalom

42.12.2         Störtlopp

42.2       Skridsko

42.3       Kälke


 

Tesaurusvård

 

En tesaurus är aldrig en färdig produkt. Nya deskrip­torer tillkommer, äldre deskriptorer blir in­ak­tu­el­la. Det är där­för viktigt med rutiner för hur man be­hand­lar des­sa ter­mer.

 

Nya termer kan vara aktuella när nya ämnesområden ut­vecklas, eller när språkbruket bland allmänhet och for­skare förändras. I de fall det handlar om nya koncept, kan arbetet lyckligtvis bara vara att hitta en lämp­lig plats i den hierarkiska strukturen. Är det så att den nya de­skrip­torn er­sätter ti­diga­re använd de­skriptor i te­sau­ren, blir det is­täl­let frå­ga om att väl­ja vil­ken av dem som skall fin­nas kvar i hie­rar­kin, och väl­ja den andra som syno­nym med se-hän­vis­ning till den valda des­kriptorn.

 

Likaså bör man kunna ändra termer som man efterhand upptäcker att de inte riktigt motsvarar det preci­sionskrav man vill nå.

 

Förutom de genuina deskriptorer som passar in i hierar­kin, kom­plet­te­ras en del tesaurer med andra termer som man av olika anledningar tycker är viktiga. Det kan vara mycket specifika termer, namn på insti­tu­tioner eller produkter, namn på orter eller personer. Det kan vara nya be­grepp, som man fortfa­rande inte är rik­tigt säker på om de kom­mer att finnas kvar efter en kort tid, el­ler man är osäker på placeringen i systemet.

 

Bibliografin Resources in education publicerad av ERIC, en amerikansk databas i pedagogik och psykolo­gi, skil­jer mellan deskriptorer, d.v.s. termer som in­går i ERIC tesaurus, och indikatorer, termer som inte hör dit, men som man ändå vill ha med som ytterligare sökord.

 

 

MINITESAURUS BASERAD PÅ NÅGRA SIGLER I

SAB-SYSTEMET

 

 

ROTERANDE ALFABETISK LISTA ÖVER TESAURUSTERMER


 

 

BIBLIOTEK

 

BIBLIOTEKENS ORGANISATION

 

BIBLIOTEKENS SERVICE

 

BIBLIOTEKSBYGGNADER

 

BIBLIOTEKSBYGGNADER OCH UTRUSTNING

 

BIBLIOTEKSPERSONAL

 

BIBLIOTEKSTEKNIK

 

BIBLIOTEKSUTRUSTNING

 

BOKBESTÅND

 

BYTESVERKSAMHET

 

FÖRVÄRV

 

GALLRING

TESAURER OCH

INDEXERING

 

KATALOGISERING

 

KLASSIFIKATION

BIBLIOTEKENS

ORGANISATION

BIBLIOTEKENS

SERVICE

 

TESAURER OCH INDEXERING

BIBLIOTEKS-
BYGGNADER OCH

 

UTRUSTNING

 

 

 

 

 

ALFABETISK LISTA

 


BIBLIOTEK
NT Bibliotekens organisation
      Bibliotekens service
      Biblioteksteknik
      Bokbestånd

 

BIBLIOTEKENS ORGANISATION
NT Biblioteksbyggnader och

      utrustning
      Bibliotekspersonal
BT Bibliotek
RT Biblioteksteknik
      Bokbestånd

 

BIBLIOTEKENS SERVICE
BT Bibliotek
RT Bokbestånd

 

BIBLIOTEKSBYGGNADER
BT Biblioteksbyggnader och

      utrustning
RT Biblioteksutrustning
TT Bibliotek

 

BIBLIOTEKSBYGGNADER OCH UTRUSTNING
NT Biblioteksbyggnader
      Biblioteksutrustning
BT Bibliotekens organisation
TT Bibliotek

 

BIBLIOTEKSPERSONAL
BT Bibliotekens organisation
TT Bibliotek

 

BIBLIOTEKSTEKNIK
BT Bibliotek
RT Bibliotekens organisation

 

BIBLIOTEKSUTRUSTNING
BT Biblioteksbyggnader och

      utrustning
RT Biblioteksbyggnader
TT Bibliotek

 

BOKBESTÅND
NT Förvärv
      Katalogisering
      Klassifikation
BT Bibliotek
RT Biblioteksteknik
      Bibliotekens service

 

BYTESVERKSAMHET
BT Förvärv
TT Bibliotek

FÖRVÄRV
NT Bytesverksamhet
      Gallring
BT Bokbestånd
RT Katalogisering
TT Bibliotek

 

GALLRING
BT Förvärv
TT Bibliotek

 

KATALOGISERING
BT Bokbestånd
RT Förvärv
      Klassifikation
TT Bibliotek

 

KLASSIFIKATION
NT Tesaurer och indexering
BT Bokbestånd
RT Katalogisering
TT Bibliotek

 

TESAURER OCH INDEXERING
BT Klassifikation
TT Bibliotek


TVÄ-VÄGS HIERARKISK LISTA

 

 


BIBLIOTEK
. Bibliotekens organisation
. . Biblioteksbyggnader och utrusning
. . . Biblioteksbyggnader
. . . Biblioteksutrustning
. . Bibliotekspersonal
. Bibliotekens service
. Biblioteksteknik
. Bokbestånd
. . Förvärv
. . . Bytesverksamhet
. . . Gallring
. . Katalogisering
. . Klassifikation
. . . Tesarurer och indexering

 

: Bibliotek
BIBLIOTEKENS ORGANISATION
. Biblioteksbyggnader och utrustning
. . Biblioteksbyggnader
. . Biblioteksutrustning
. Bibliotekspersonal

 

: Bibliotek
BIBLIOTEKENS SERVICE

 

: : : Bibliotek
: : Bibliotekens organisation

: Biblioteksbyggnader och utrustning
BIBLIOTEKSBYGGNADER

 

: : Bibliotek
: Bibliotekens organisation
BIBLIOTEKSBYGGNADER OCH UTRUSTNING
. Biblioteksbyggnader
. Biblioteksutrustning

 

 

: : Bibliotek
: Bibliotekens organisation
BIBLIOTEKSPERSONAL

 

: Bibliotek
BIBLIOTEKSTEKNIK

 

: : : Bibliotek

: : Bibliotekens organisation
: Biblioteksbyggnader och utrustning
BIBLIOTEKSUTRUSTNING

 

: Bibliotek
BOKBESTÅND
. Förvärv
. . Bytesverksamhet
. . Gallring
. Katalogisering
. Klassifikation
. . Tesarurer och indexering

 

: : : Bibliotek
: : Bokbestånd

: Förvärv
BYTESVERKSAMHET

 

: : Bibliotek
: Bokbestånd
FÖRVÄRV
. Bytesverksamhet
. Gallring

 

: : : Bibliotek
: : Bokbestånd

: Förvärv
GALLRING

 

: : Bibliotek
: Bokbestånd
KATALOGISERING

: : Bibliotek
: Bokbestånd

KLASSIFIKATION
. Tesaurer och indexering

 

: : : Bibliotek
: : Bokbestånd
: Klassifikation

TESAURER OCH INDEXERING


 

Och slutligen, samma termer enligt SAB:

 

AB        Bibliotek

Aba         Biblioteksteknik

Abc        Bibliotekens organisation

Abcb         Biblioteksbyggnader och utrustning

Abcba         Biblioteksbyggnader

Abcbb           Biblioteksutrustning

Abcc         Biblioteskpersonal

Abd        Bokbestånd

Abda        Förvärv

Abdab       Bytesverksamhet

Abdag        Gallring

Abdb         Katalogisering

Abdc         Klassifikation

Abdci         Tesaurer och indexering

Abf         Bibliotekens service

 

LITTERATUR

 

Aitchison, Jean, Thesaurusconstruction : a practical manual / Jean Ait­chison & Alan Gilchrist. - 2. ed. - Aslib, 1987.

 

American National Standards Institute, Guidelines for the construction, format and management of monolingual thesauri : approved August 30, 1993 by the American National Standards Institute. - NISO Press, cop. 1994

 

Currás, Emilia, Tesauros : manual de construcción y uso. - 1998.

 

International Organization for Standardization,  Guidelines for the es­tablishment and development of mo­no­lingual thesauri. - 2. ed. - ISO, 1986. - (ISO/DIS 2­788)

 

International Organization for Standardization, Guidelines for the establish-ment and development of multi­lingual thesauri. - ISO, 1985. - (ISO 5964).     [1] ISO 5964.


© 2001-2009, Miguel Benito
Tillbaka till kunskapsorganisation
Tillbaka till hemsidan
URL: http://www.taranco.eu/
E-post: miguel.benito /@/ taranco.eu