BIBLIOTEKSTERMER
PÅ ENGELSKA OCH SVENSKA
MED VISSA DEFINITIONER

Av Miguel Benito.

Bibliotekstermer svenska, engelska, franska, spanska, finska och tyska. 2., reviderade och utökade uppl. Taranco, 1997. 136 sidor.
Boken finns på de flesta biblioteken. Synpunkter kan sändas via e-post, miguel.benito @ taranco.eu

Termerna online nedan utgår från den svenska versionen, därmed finns det några engelska termer som inte kan sökas för sig, utan som är tillsammans med andra termer. I den tryckta upplagan kan man söka varje engelsk term för sig. Klicka här för termer på spanska-engelska.
Nyhet 2006: Svenska Akademien har nu godkänt termen "tesaurer", som pluralform till tesaur, tesaurus.
 

ENGELSKA SVENSKA DEFINITIONER
     
abbreviation; abridgement förkortning
abridged förkortad
abstract abstract Kortfattad beskrivning av innehållet i ett dokument. Det innehåller ofta: syfte, avgränsning, metod, resultat, slutsatser. Kan kompletteras med annan information av värde för potentiella läsare av dokumentet.
abstract referat Kort innehållsbeskrivning av ett dokument, uppgjord enligt särskilda regler.
abstract organ referatorgan Se referensorgan. Förutom referenser finns ett referat av innehållet i varje dokument som registrerats.
abstracting service referattjänst Informationstjänst som lämnar information om dokument inom ett givet ämnesområde med hjälp av referat av dokumenten.
accessibility; availability tillgänglighet
accession ankomstregistrering
accession number accessionsnummer
accessions catalogue accessionskatalog
acquisition förvärv
acquisition accession
acquisition department förvärvsavdelning
acronym akronym Initialförkortning av de första bokstäverna i ett längre namn på t.ex. en institution eller begrepp.
adaptation omarbetning
added copy; duplicate dublett
added entry biuppslag Uppslag i en katalog som presenterar ett objekt under annat sökelement än huvuduppslaget.
address directory adressförteckning
administrative library förvaltningsbibliotek
adult education folkbildning
adult education vuxenutbildning
adults department vuxenavdelning
advanced training; post-graduate education vidareutbildning
alphabetical catalogue; name catalogue alfabetisk katalog En katalog i vilken alla ingångar (författare, titel, serie, ämnesord, etc) och hänvisningar är ordnade i en enda alfabetisk följd.
alphabetical index alfabetiskt register
alphabetical subject catalogue alfabetisk ämneskatalog
alternative title alternativtitel Andra delen av en huvudtitel som består av två delar som båda är en titel. Delarna förenas av ordet eller och dess motsvarigheter i andra språk.
analytic classification analytisk klassifikation
annotated bibliographic reference annoterad referens
annotated bibliography annoterad bibliografi
annotation; explanatory note annotation Kortfatad beskrivning av innehållet i en publikation, även angivande av målgrupp eller värdeomdöme.
annual report årsberättelse
annual volume årgång
anonymous anonym Av okänt författarskap.
anthology; collective work antologi
antiquarian bookstore antikvariat Bokhandel som specialiserar sig i försäljningen av begagnade böcker.
appendix bilaga Material utgivet tillsammans med ett objekt och avsett att användas tillsammans med detta.
appendix; supplementary item bihang Objekt som är avhängigt av och hör samman med ett annat objekt.
archival copy arkivexemplar
archival document arkivalie
archive material arkivmaterial
archives arkiv
archivist arkivarie
arrangement on the shelves uppställningssystem
art collection artotek
article artikel
artificial intelligence artificiell intelligens
artificial language artificiellt språk
assigned term tilldelad term Term som indexeraren själv bestämmer för att beskriva ett dokument utan att den behöver finnas med i dokumentet. Termerna hämtas från en lista eller bestäms fritt direkt vid indexeringen. Se utdragen term.
assistant librarian biblioteksassistent
audio-visual aids collection samling av audiovisuella hjälpmedel
audio-visual media AV-medier
audio-visual media AV-media
author upphovsman
author författare
author catalogue författarkatalog
author entry författaruppslag
author index författarregister
author's rights författarrättigheter
authority control auktoritetskontroll Processen för att bibehålla konsistens vid utformningen av ingångar i en katalog.
authority file auktoritetsfil
authority list auktoritetsregister
autobiography självbiografi
automated library system biblioteksdatasystem
auxiliary descriptor hjälpterm
auxiliary table tilläggstabell
banned books förbjudna böcker
barrack library förbandsbibliotek
best seller bestseller
bibliographer bibliograf
bibliographic control bibliografisk kontroll Process genom vilken informationen eller kunskapen är organiserad eller ordnad och som möjliggör att den kan återfinnas. Termen täcker en rad olika bibliografiska aktiviteter.
bibliographic data bibliografisk data
bibliographic data base bibliografisk databas En databas bstående av bibliografiska dataposter.
bibliographic description bibliografisk beskrivning Bibliografiska uppgifter som beskriver och identifierar ett object, förutom titeln och upphovsman bl.a. upplaga, utgivare, fisisk beskrivning, serie och anmärkningar med information om objektet.
bibliographic list litteraturlista
bibliographic record bibliografisk post Mängd av bibliografisk information som bildar en bibliografisk beskrivning, så att den kan ordnas in i en katalog eller bibliografi.
bibliographic reference bibliografisk referens Bibliografisk information om ett dokument, avsedd att entydigt identifiera detsamma.
bibliography bibliografi
bibliography of bibliographies bibliografi över bibliografier
bibliography of serials periodikaförteckning
bibliography without annotation okommenterad bibliografi
bibliography; reference list litteraturförteckning
bibliology bokväsen
bibliometrics bibliometri
bibliophile edition bibliofilutgåva
bibliotherapy biblioterapi
binary system binärsystem
binding bokband
biobibliographical dictionary författarlexikon
biobibliography bio-bibliografi En bibliografi med uppgifter om en persons utgivna litteratur.
biography biografi Dokument som beskriver en persons liv och verksamhet.
book bok
book at the job arbetsplatsutlåning
book binder bokbindare
book bindery bokbinderi
book boat bokbåt
book cafe bokcafé
book card bokkort
book club bokklubb
book collection bokbestånd
book exhibition bokutställning
book import bokimport
book list bokförteckning
book printing boktryckning
book production bokproduktion
book review bokrecension
book selection bokurval
book shop boklåda
book shop bokhandel
book trolley bokvagn
book-support bokstöd
book-talk bokprat
booklet; pamphlet broschyr
bookmobile; book car bokbuss
bookseller bokhandlare
bookshelf bokhylla
borrower's register låntagarregister
borrower; user; patron låntagare
bound book inbunden bok
Braille; embossed printing blindskrift
Braille; embossed printing punktskrift
branch librarian filialföreståndare
branch library filialbibliotek
broader term överordnad term Term som representerar ett koncept som är bredare än den specificerade termen. Används i tesarus.
budget budget
bulletin bulletin
call number; location mark lokalsignum
caption title rubriktitel
card kort
card catalogue kortkatalog
cartographic material kartografiskt material
cassette kassett
catalogue cabinet katalogskåp
catalogue card katalogkort
catalogue entry ingång i katalogen Namn, term, kod o.s.v. under vilken en katalogpost kan sökas och identifieras.
catalogue record katalogpost Enhet i en katalog.
catalogue; directory katalog 1) Förteckning över beståndet i en samling, ett bibliotek eller en grupp av bibliotek, anordnad enligt en bestämd plan.
2) Förteckning över material för särskilda ändamål, t.ex. utställningskatalog, lagerkatalog.
cataloguing katalogisering
cataloguing department katalogavdelning
cataloguing in publication (CIP) förhandskatalogisering Iordningsställande av en bibliografisk post medan publikationen framställs, så att posten kan finnas tryckt i den.
cataloguing rules; catalogue code katalogiseringsregler
CD-ROM (compact disc - read only memory) CD-ROM
censorship censur
centralized cataloguing centraliserad katalogisering
chain index kedjeregister
chain indexing kedjeindexering Alfabetiskt uppställt index med sökningsmöjligheter för alla ord eller termer som ingår i ett hierarkiskt index.
chapbook skillingtryck
charging desk; lending desk lånedisk
charging system avgiftssystem
charging system; lending system utlåningssystem
cheap novel kiosklitteratur
chief librarian överbibliotekarie
chief librarian bibliotekschef Ruotsissa myös soum. Kirjastotoimenjohtajaa vastaava virkamies
chief source primärkälla Den källa för bibliografiska uppgifter som ges företräde vid utformningen av den bibliografiska beskrivningen.
children's librarian barnbibliotekarie
children's library barnbibliotek
children's literature barnlitteratur
children's section barnavdelning
circular cirkulär
citation citens Kortfattad form av en bibliografisk referens avsedd att ingå i den löpande texten.
citation analysis citeringsanalys
citation index citeringsindex Ett index som hänvisar till de referenser som författarna angivit i sina artiklar eller rapporter. Ingång i systemet blir därmed författarnamn och titel på de citerade arbeten.
city information kommunal information
city librarian stadsbibliotekarie
claim reklamation
classification klassifikation
classification code klassifikationskod
classification system klassifikationssystem
classifying klassificering
clearing house referenscentrum
clerk kontorist
closed collection sluten samling
co-operative cataloguing kooperativ katalogisering
co-ordinated indexing koordinerad indexering Ett indexeringssystem i vilket ett sammansatt begrepp analyseras och delas i enklare begrepp. Dessa indexeringstermer kombineras sedan av indexeraren för att återfinna det sammansatta begreppet.
Pre-koordinerad indexering är om detta görs av indexeraren redan vid inmatningen, och post-koordinerad om det görs först vid sökningen.
Ibland används begreppet som synonymt med indexering.

 
code kodterm
collation kollation
collected works samlingsverk Verk, med eller utan samlingstitel, bestående av självständiga verk eller utdrag ur självständiga verk och/eller bidrag framställda under ledning av en utgivare.
collected works; complete works samlade verk
collection samling 1) Tre eller flera fristående arbeten eller delar av arbeten av en författare publicerade tillsammans.
2) Två eller flera fristående arbeten av mer än en författare publicerade tillsammans och som inte skrevs ursprungligen för denna publikation.
collection development beståndsutveckling
collective binding sambindning
collective title samlingstitel
colophon kolofon Slutskrift i en publikation med uppgift om tryckare, utgivnings- eller tryckår, upplaga, etc. Den kan innehålla andra bibliografiska uppgifter.
color slide diabild
comic paper serietidning
commercial directory handelskalender
commercial firm library; corporate libr. företagsbibliotek
common subdivisions allmänna tilläggsbeteckningar
community information samhällsinformation
compact disc CD (compact disk)
company librarian företagsbibliotekarie
comprehensive bibliography fullständig bibliografi
computer dator
computerised catalogue datorbaserad katalog
concordance konkordans Alfabetisk förteckning över alla ställen i ett verk där samma uttryck förekommer eller där besläktade tankar möts.
conference paper konferensrapport
conference paper; paper föredrag
congress publication kongresstryck
conservation konservering
content analysis innehållsanalys
continuation register fortsättningskatalog
controlled indexing kontrollerad indexering
controlled term kontrollerad term Term som godkänts för användning i ett indexeringssystem.
controlled vocabulary kontrollerad ordlista En lista över godkända termer som används för indexering i en databas.
copy exemplar
copyright copyright
copyright upphovsrätt
corporate author institution som upphovsman
county librarian länsbibliotekarie
county library; regional library länsbibliotek Maakuntakirjaston vastine Ruotsissa
cover omslag
crime literature kriminallitteratur
cross reference korshänvisning
cultural exchange kulturförmedling
cultural house kulturhus
cumulation kumulering
cumulative index kumulerat index
current awereness service löpande informationstjänst
current bibliography löpande bibliografi Periodiskt utkommande bibliografi som rapporterar om aktuella nyutgivna dokument.
current contents bulletin bulletin över innehållet i tidskrifter
cuttings archive klipparkiv
data data
data bank databank Uppsättning av samhörande datafiler tillsammans med ett system för lagring, hantering och återsökning av data.
data base databas Mängd av data, bestående av åtminstone en fil och avpasad för ett visst ändamål.
data code datakod
data medium dataminne
data processing databehandling
data program dataprogram
date of printing tryckår
decentralised cataloguing decentraliserad katalogisering
decimal classification decimalklassifikation
delivery leverans
delivery control leveransbevakning
depository library depåbibliotek Bibliotek som tar emot depositioner under vissa villkor.
depository library pliktleveransbibliotek Depåbibliotek som har att förvalta dokument som under gällande lagstiftning levereras för permanent förvaring.
deputy chief librarian biträdande bibliotekschef
derived term utdragen term Termer som används för indexering och som tas från dokumentet. Se tilldelad term.
descriptive cataloguing deskriptiv katalogisering
descriptor deskriptor 1. En term eller fras i ett dokumentationsspråk som kan användas som indexeringsterm.
2. En väldefinierad, standardiserad term tagen ur en tesaurus.
desiderata desiderata
detective story deckare
dictionary ordbok
dictionary of anonymous literature anonymlexikon Bibliografi där man kan söka anonyma verk.
didactic equipment läromedel
didactic material undervisningsmaterial
directory; register of members matrikel
discharge books avregistrera (vid återlämning)
dissemination of information informationsförmedling
dissertation doktorsavhandling
distribution distribution
document analysis dokumentanalys
documentalist dokumentalist
documentation dokumentation Systematisk hantering av kunskap som finns i dokument, t.ex. klassificering, indexering, referering, sökning, spridning, urval.
documentation centre dokumentationscentral
documentation service dokumentationstjänst
easy-to-read book läsa-lätt bok
edition utgåva
edition upplaga
edition utgivning
editor redaktör
editor utgivare (redaktör) Den som förbereder för publicering ett arbete som inte är hans eget. I vissa fall, den som ansvarar för en grupp personer som är engagerade i skapandet eller insamlandet av fakta till en publikation.
editor bokförläggare
EDP (electronic data processing) ADB
education in librarianship bibliotekarieutbildning
electronic mail (e-mail) elektronisk post (e-post)
electronic publication elektronisk publikation
engraving grafiskt blad
enumerative classification enumerativ klassifikation Ett klassifikationssystem där alla möjligt förekommande ämnen återges direkt med en egen placering i klassifikationstabellerna. Står i motsatsförhållande till facetterat klassifikationssystem.
essay; paper uppsats
exchange bytesverksamhet
exhibition utställning
expansion; growth tillväxt
extent of item omfång
extract utdrag
facet facett En komponent i ett komplex ämne som återkommer vid ämnets vidareindelning, t.ex. formfacet som läromedel, ordbok, bibliografi, geografiskt facett, språkfacett, litterär genre.
Den motsvaras ofta av tilläggsbeteckningar i klassifikationssystemen.
facet analysis facettanalys Indelningen av ett ämne i sina beståndsdelar. Varje grupp i en facet består av delar med samma karakteristika.
facet classification facettklassifikation Ett klassifikationssystem där en vidareindelning av ett ämne eller disciplin är möjligt med hjälp av facetter.
facet order facettordning
facsimile faksimil Avbildning som har som sitt främsta syfte att återge originalverkets fysiska utseende och tillhandahålla en exakt kopia av dettas text.
faculty library fakultetsbibliotek
family name efternamn En persons familjenamn.
fascicle häfte
Festschrift; memorial volume festskrift Samlingsverk utgivet med anledning av ett jubileum i en persons eller institutions liv.
fiction skönlitteratur
field fält Enhet i en datapost. I MARC-formatet identifieras med tre siffror.
file fil
filing rules fileringsregler Principer som reglerar inordnandet av uppslag i viss ordningsföljd.
film film
film library filmbibliotek
film strips; colour slides bildband Filmlängd innehållande en följd av bilder avsedda för visning en i taget som stillbilder.
films filmsamling
fine böter
first edition; original edition originalupplaga
first name; Christian name förnamn
folder mapp
footnote fotnot
format format 1. Det antal gånger det tryckta arket har vikts för att åstadkomma bladen i en bok, dvs folio, kvarto o.s.v.
2. I datakatalogisering, strukturen för in- och utmatning av bibliografiska data.
free indexing fri indexering
free term fri term Alla ord i ett naturligt språk.
free text searching fritextsökning
full text database fulltextdatabas Databas som innehåller den fullständiga texten till ett eller flera dokument.
general bibliography allmän (generell) bibliografi
general material designation allmän medieterm
generic term släktterm
gift; donation gåva
glossary; vocabulary ordlista
government information officiell information
gramophone record grammofonskiva
gramophone record fonogram
gramophone record collection fonogramsamling
graphic technique grafisk teknik
grey literature grå litteratur
growth rate tillväxttakt
guidance; instruction handledning Dokument innehållande anvisningar för genomförandet av en viss uppgift eller procedur.
guide card ledkort
guide-book guide
half title förtitel Titel återgiven på ett blad före den egentliga titelsidan.
handbook; user's guide handbok
hard-cover edition inbunden bok
heading stickord Ett namn, ord eller fras placerat överst i en katalogpost och som utgör en sökingång.
heading; entry uppslag Ord efter vilket ett uppslag inordnas i en katalog, vanligen det första ordet (utom artiklar) i sökelementet.
hidden bibliography kryptobibliografi
high school library gymnasiebibliotek
holdings bestånd
home lending hemlån
hospital library sjukhusbibliotek
hospital library patientbibliotek
hypermedia hypermedia
identifier identifikator Namn använt som deskriptor utan att ingå i en tesaurus.
illustration illustration
illustrator illustratör
imprint impressum
in service training fortbildning
incunabulum inkunabel Publikation tryckt med rörliga typer under boktryckarkonstens första skede, internationellt i regel före år 1501.
index index 1. Register i bok eller tidskrift. Oftast alfabetiskt ordnade och hänvisning till sida, spalt eller kapitelavsnitt eller till löpnummer.
2. I kombinationen "periodicaindex" register till innehållet i flera tidskrifter, t.ex. Svenska tidskriftsartiklar.
3. Index används även som beteckning på referensorgan/referenspublikation som inte enbart innehåller referenser till artiklar utan även till rapporter, avhandlingar etc.
index indexorgan
index file indexfil
index of persons personregister
index term indexterm Standardiserad term eller ordkombination som används för att beskriva en aspekt av ett dokuments innehåll. Varje dokument förses med ett flertal indexeringstermer. Används ibland som synonym för deskriptor, som är strängt taget ett något vidare begrepp.
 
index term catalogue ämnesordskatalog
index; register register
indexing indexering Att med hjälp av indexeringstermer beskriva informationsinnehållet i ett dokument.
indexing language indexeringsspråk
indicative abstract indikativt referat Beskriver vad det är för ämne som behandlas i ett document, utan att behöva ange dem i detalj. Kan inte ersätta dokumentet.
information brokers informationsmäklare
information centre informationscentral
information retrieval system informationsåtervinningssystem
information science informationsvetenskap
information service informationstjänst
information specialist informatiker
information storage informationslagring
information technology informationsteknik
informative abstract informativt referat Kortfattad återgivning av innehållet i ett dokument med angivande av både det kvantitativa som det kvalitativa innehållet, så att läsaren snabbt kan få en bild av dokumentets relevans.
integrated library integrerat bibliotek
inter-library co-operation bibliotekssamarbete
inter-library loan; interlending fjärrlån Verksamhet på ett bibliotek som syftar till att skaffa litteratur från andra bibliotek för sina låntagare.
interactive video interaktiv video
international catalogue card (5x3in.) internationellt katalogkort (12,5x7,5cm)
inventory inventering
inverted file inverterad fil
inverted heading permuterat uppslag
ISBN (International standard book number) ISBN
ISSN (International standard serial number) ISSN
issue tidskriftshäfte
itinerant library vandringsbibliotek
joint author medförfattare
journal facktidskrift
journal article tidskriftsartikel
junior department; juvenile department ungdomsavdelning
just published nyss utkommen
key title nyckeltitel Unikt namn på seriell publikation enligt International Serials Data System (ISDS).
keyword in context index (Kwic) kwic-register Nyckelord i texten. Varje betydelsefull ord i en titel till ett dokument används som indexeringsterm och alla titlar i en dokumentsamling matas ut så att samtliga nyckelord kommer att stå i en alfabetisk följd under varandra. Titeln permuteras.
keyword and context index (Kwac) kwac-register Nyckelord och text. I vissa fall är ord hämtade ur titlar inte tillräckligt intressanta som indexeringstermer. Ord hämtas från listor, tesarurer, eller bestäms fritt av indexeraren.
keyword indexing indexering med nyckelord
keyword out of context index (Kwoc) kwoc-register Nyckelord utanför texten. De ord i titeln som används som indexeringstermer skrivs ut alfabetiskt åtföljda av hela titeln, eller så mycket som den får plats på en rad, utan permutering.
keyword; keyterm nyckelord Används ofta som synonym för indexeringsterm.
1. Indexerings/sökterm i maskinella dokumentationssystem.
2. Indexeringsterm tagen ur titeln eller texten på ett dokument, ej nödvändigtvis kollad mot en tesaurus. Termer i s.k. KWIC-index.
leaf; sheet blad En av de enheter i vilka det ursprungliga arket av papper, pergament osv. viks för att bilda en bok. Varje blad har två sidor.
leaflet folder Ohäftad trycksak, vikt två eller flera gånger.
leaflet vikblad
leaflet; flyer; handbill flygblad
lecture föreläsning
legal deposit copy pliktexemplar
legal deposit; copyright deposit pliktleverans Tvång att leverera till vissa i författning utpekade institutioner ett visst antal exemplar av tryckta, utgivna eller distribuerade dokument.
lending utlåning
lending department utlåningsavdelning
lending system utlåningsutrustning
lexicon lexikon
librarian bibliotekarie
librarianship bibliotekskunskap
libraries PR biblioteks-PR
library bibliotek
library association biblioteksförening
library automation biblioteksautomation
library binding biblioteksband
library building biblioteksbyggnad
library department biblioteksavdelning
library for the blind bibliotek för synskadade
library history bibliotekshistoria
library loan låneverksamhet
library material biblioteksmaterial
library network biblioteksnät
library premises, facilities bibliotekslokal
library profession bibliotekarieyrke
library school biblioteksskola
library science biblioteksvetenskap
library service biblioteksservice
library service bibliotekstjänst
library staff bibliotekspersonal
library technician bibliotekskanslist
library user biblioteksanvändare
library work biblioteksarbete
library worker biblioteksarbetare
libretto libretto Texten till sceniska musikverk.
list lista
list of acquisitions nyförvärvslista
list of stop words stoppordslista Lista över prepositioner och andra småord jämte en del andra ord som man erfarenhetsmässigt vet är onödiga eller olämpliga som indexeringstermer. Används vid datoriserade system.
literary warrant med stöd i befintlig litteratur
literature litteratur
literature criticism litteraturkritik
literature exchange litteraturförmedling
literature survey litteraturöversikt
loan lån
loan utlån
loan fee låneavgift
loan network station; lending station utlåningsstation
loan period lånetid
local collection lokalsamling
localization lokalisering
location mark signum
loose-leaf publication lösbladspublikation
losses; loss svinn
machine readable material maskinläsbart material
machine-readable catalog (MARC) maskinläsbar katalog
magazine case; magazine box tidskriftskapsel
magnetic tape magnetband
main author huvudansvarig upphovsman
main card huvudkort
main catalogue; general catalogue huvudkatalog
main entry huvuduppslag
main library; central library huvudbibliotek
main schedule huvudtabell
main title huvudtitel
manuscript handskrift
manuscript manuskript
map karta
map collection kartsamling
marketing marknadsföring
mass media massmedia
masthead redaktionell ruta
media resource centre mediatek
media selection medieurval
medical library medicinskt bibliotek
microfiche mikrofiche Filmblad med ett antal mikrobilder i tvådimensionell presentation.
microfiche-reader mikrofichläsare
microfilm mikrofilm Filmlängd med ett antal mikrobilder i löpande följd.
microfilm-reader mikrofilmläsare
micromedia mikromedier
missing issue saknat nummer
mobile library; travelling library mobilt bibliotek
monograph monografi
monographic series monografiserie
monolingual thesaurus enspråkig tesaurus
multi-volume publication flerbandsverk Monografi som är avslutad eller avses att avslutas med ett bestämt antal delar.
multilingual thesaurus flerspråkig tesaurus
multimedia multimedia
municipal library kommunbibliotek
municipal library; public library stadsbibliotek
museum museum
museum library museibibliotek
music department musikavdelning
music librarian musikbibliotekarie
music library musikbibliotek
music materials musikalier
musical score partitur
name catalogue nominalkatalog
narrower term snävare term Term som representerar ett koncept som är mer specifik än det koncept angivet av en annan term. Används i tesaurus.
narrower term underordnad term
national bibliography nationalbibliografi
national librarian riksbibliotekarie
national library nationalbibliotek
natural language naturligt språk När man i ett indexeringsssytem använder sig av författarens egna ord i dokumentets titel eller text.
naval chart sjökort
network nätverk
news journal nyhetstidning
newsletter nyhetsblad
newspaper article tidningsartikel
newspaper collection tidningssamling
newspaper-room tidningsrum
newspaper; daily newspaper dagstidning
newspaper; paper tidning
newspapers register tidningsförteckning
non-book material icke-tryckt material
non-fiction; informational books facklitteratur
non-user icke-brukare
notation notation
notation; note anmärkning Bibliografisk information som kompletterar beskrivningen av ett verk efter det att man har registrerat dess titel och upphov, upplaga, utgivning, fysisk beskrivning eller serietillhörighet och som anses viktigt för att få en fullständigare bild av publikationen.
novel roman
novelist romanförfattare
number; issue nummer
numerical data base numerisk databas
numerical-textual data base fakta-textdatabas
official publications officiellt tryck
official report betänkande
offprint särtryck
online catalogue online katalog
online order online beställning
online searching online sökning
OPAC (online public access catalog) publik online katalog
open access library bibliotek med öppna hyllor
open shelves; open access öppna hyllor
opening hours öppettider
order beställning
order catalogue beställningskatalog
order; subscription abonnemang
organisation of knowledge kunskapsorganisation
outreach library activities uppsökande biblioteksverksamhet
page sida
pagination paginering
pamphlet småtryck
paperback häftad bok
parliamentary library riksdagsbibliotek
parliamentary papers riksdagstryck
part time librarian deltidsbibliotekarie
password lösenord
patent literature patentlitteratur
periodical periodisk publikation
periodical index tidskriftsindex
periodical; journal; magazine tidskrift
periodicals accessioning tidskriftsregistrering
periodicals rack tidskriftshylla
periodicals register tidskriftsförteckning
periodicals room tidskriftsläsesal
periodicals routing tidskriftscirkulation
periodicals subscription tidskriftsabonnemang
permutation permutering
permuted index permuterat index Index där alla informationsbärande ord i titeln är sökbara.
photo-copy fotokopia
photograph fotografi
photograph library bildbibliotek
phrase-book parlör
physical description fysisk beskrivning Uppgift om ett objects yttre utseende.
picture book bilderbok
pictures bilder
pictures collection; prints collection bildsamling
place of publication utgivningsort
place of publication förlagsort
plate planschblad
pocket book pocketbok
pocket edition pocketutgåva
postcard vykort
poster affisch
poster plakat
precoordination prekoordinering I visa bibliografiska register är indexeringstermerna redan på förhand ordnade i ordkombinationer - vanligtvis upp till fyra ord/termer - som täcker innehållet i det dokument registerraden hänvisar till. När termerna ordnas först vid sökningen talar man om post-koordinering.
preface förord
preferred term vald term Term använd i ett index i stället för sina synonymer eller nära synonymer. Används i tesarussammanhang.
preservation of books bokvård
press copy recensionsexemplar
press cutting; newspaper clipping; scrap tidningsurklipp
press release pressmeddelande
presumed author antagen författare
primary cataloguing primär katalogisering
primary publication primärpublikation
printed catalogue tryckt katalog
printed matter tryckt material
printing tryckning
printing house boktryckeri
printing office tryckeri
printout utskrift
prison library fängelsebibliotek
private collection privat samling
proceedings meddelanden
pseudonym pseudonym
public librarian folkbibliotekarie
public library folkbibliotek
public relations officer kontaktbibliotekarie
publication publikation
publication year utgivningsår
publish (to) utgivningsverksamhet
publisher förläggare
publisher's binding förlagsband
publisher's catalogue förlagskatalog
publishing house förlag
pulp fiction; trivial literature triviallitteratur
purchase inköp
purchase proposal inköpsförslag
query fråga
reader's identification card läsarkort
reader's services yttre tjänst
reading läsning
reading habits läsvanor
reading stimulation lässtimulering
reading support activities läsfrämjande åtgärder
reading-room läsesal
recall notice påminnelsekort
recall; information retrieval återvinning av information
record format bibliografiska registreringsformat
record; document dokument Fysiskt medium som innehåller information, t.ex. bok, mikrofilm, artikel i en tidskrift, datafil, foto o.s.v.
reference hänvisning Anvisning i en katalog eller bibliografi att gå från ett sökelement eller uppslag till ett annat.
reference book uppslagsbok
reference collection referenslitteratur Publikation ur vilken auktoritativ information kan erhållas.
reference database referensdatabas Databas som hänvisar användarna till en annan källa.
reference department referensavdelning
reference library; reference collection referensbibliotek
reference service referenstjänst
reference service upplysningsverksamhet
reference work referensarbete
referral centre upplysningstjänst
referral database hänvisningsdatabas Referensdatabas vars poster består av referenser till dokument eller fakta och hänvisar användaren till institutioner eller personer för mer detaljerad information.
regional bibliography regional bibliografi
register liggare
related term närbesläktad term
related term sidoordnad term
related term besläktad term Term som är koordinerad med andra termer på samma hierarkiska nivå i en tesaurus.
report rapport
repository; deposit station fjärrmagasin
reprint nytryck
reproduction reproduktion
research in reading läsarundersökning
research librarian forskningsbibliotekarie
research library forskningsbibliotek
research report forskningsrapport
reservation reservation
responsibility upphov
responsible library ansvarsbibliotek Bibliotek som har en nationell uppgift att ansvara för en bestämd disciplin eller ett ämnesområde.
retrieval återvinning Ny term för återvinning eller återfinning.
retrieval system återvinningssystem
retrospective bibliography retrospektiv bibliografi Bibliografi som redovisar dokument utgivna under en förgången, i förväg avgränsad tidsperiod.
retrospective cataloguing retrospektiv katalogisering
retrospective searching retrospektiv sökning Tillbakablickande. Sökning ett antal år bakåt i tiden i t.ex. bibliografier eller referens/referatorgan men också via dator.
return återlämning
review översiktsverk
review recension
review service recensionstjänst
revised edition reviderad upplaga
rotated index roterande index
routing cirkulation
royalty ersättning till upphovsman
sample number provnummer
scheme of classification klassifikationsschema
school librarian skolbibliotekarie
school library skolbibliotek
school of librarianship bibliotekshögskola
science fiction science fiction
scientific library vetenskapligt bibliotek
scope note termförklaring
seamen' s library sjömansbibliotek
search by word satsvis sökning
search element sökelement Namn, ord eller fras, placerad som rubrik i ett uppslag för att åstadkomma en ingång i katalogen.
search language - menu operated sökspråk - menystyrt
search language - query language sökspråk - kommandostyrt
search strategy sökstrategi Sätt på vilket man genomför en sökning. Normalt inbegriper en serie frågor i anslutning till erhållna svar.
search term sökterm Samma som indexeringsterm, men när man använder termen för att söka/återfinna information.
search; searching sökning
searching system söksystem
secondary cataloguing sekundär katalogisering
secondary document sekundärpublikation
"see also" reference se-även-hänvisning
"see" reference se-hänvisning
selected bibliography selektiv bibliografi
selection urval
selective dissemination of information selektiv delgivning av information Förkortat SDI. Har blivit standardterm för den sorts löpande bevakning som görs när en profil av söktermer kontinuerligt körs mot det nytillkomna datamaterialet. Den som beställt profilen får sedan ett antal utskrivna referenser per post.
serial publication seriell publikation
series serie
sheet of music nothäfte
shelf hylla
shelf list hyllista
shelf mark; location mark; call number hyllsignum
shelving bokuppsättning
signature signatur
single copy lösnummer
sketch skiss
social librarian socialbibliotekarie
society library föreningsbibliotek
sociology of the literature litteratursociologi
sound record; audiotape ljudband
sound recording ljudupptagning
sound recordings archive ljudarkiv
sound track film ljudfilm
source källa
source database faktadatabas
source document originaldokument
special bibliography specialbibliografi
special collection specialsamling
special issue temanummer
special library specialbibliotek
specialized classification scheme specialklassifikationsschema
specificity specificitet Graden av närhet mellan ett dokuments innehåll och de termer som indexeraren använder för att beskriva det.
spine title ryggtitel
stacks magasin
stacks bokmagasin
staff personal
stand monter
standard standard
standard number standardnummer
standing order stående order
state of the art översiktsrapport
statement of responsibility upphovsuppgift
stencil print stenciltryck
stock list lagerkatalog
storage device lagringsmedia
storage; storing magasinering
student's library kursbibliotek
study score; miniature score studiepartitur Partitur, vanligen men inte nödvändigtvis i litet format, som inte i första hand är avsett att användas vid framföranden.
subfield delfält
subheading underordnat uppslagsord Ett underordnat uppslag, använt tillsammans med huvuduppslaget för att precisera det.
subject ämne
subject bibliography fackbibliografi
subject bibliography ämnesbibliografi
subject catalogue realkatalog
subject catalogue ämneskatalog
subject department facksal
subject heading ämnesord Kan vara synonymt med indexeringsterm, men används inte så ofta i dokumentationssammanhang utom när man upprättar ämnesordskataloger över böcker i ett bibliotek.
subject headings index stickordsregister
subject headings list ämnesordslista
subject index ämnesregister
subject index sakregister
subject library; technical library fackbibliotek
subject searching ämnessökning
subject specialist ämnesspecialist
subscription prenumeration
subtitle undertitel Titel innehållande tillägg till eller närmare definition av huvudtitel.
summary sammanfattning Kort presentation inom ett dokument av dess viktigaste innehåll och slutsatser, avsedd att ge läsaren en överblick över dokumentet.
supplement supplement
supplier leverantör
systematic catalogue systematisk katalog
systematic register systematiskt register
table of contents innehållsförteckning
talking book; book on cassette talbok
talking newspaper taltidning
technical library fackbibliotek
telefax telefax
teletext text-tv
term term
terminal terminal
tertiary publication tertiärpublikation
text database textdatabas
textbook lärobok
thesaurus tesaurus, tesaur, tesaurer (pl.) "Skattkammare". Ursprungligen en ordlista där orden grupperats efter idéer i stället för i alfabetisk ordning. Används numera för standardiserade ordlistor inom dokumentationsområdet där deskriptorerna/indexeringstermerna ordnats alfabetiskt/systematiskt så att deras inbördes förhållanden framgår. För varje term anges de termer som är direkt överordnade, underordnade eller näsbesläktade.
thesis; dissertation; academic writing avhandling
title titel
title analytical card titelkort
title area titelfält
title entry titeluppslag
title index titelregister
title leaf titelblad
title page titelsida
titleless; untitled utan titel
touring map turistkarta
transactions; proceedings handlingar
transcription transkription 1. Ljudenlig omskrivning av en text genom överflyttning till annan skriftart.
2. Överföring från ett notationssätt till ett annat (inom musiken).
translation översättning
translator översättare
translitteration translitterering Omskrivning av text bokstav för bokstav till ett annat alfabet.
trash literature skräplitteratur
truncation trunkering Radering eller utelämning av de första eller sista delarna i ett sökord eller söksträng.
typography typografi
UAP (universal availability of publications) UAP
UBC (universal bibliographic control) UBC
unauthorized edition piratupplaga
uniform title uniform titel Den särskilda titel genom vilken ett verk identifieras, så att olika utgåvor kan sammanföras i katalogen.
union catalogue samkatalog Katalog över beståndet på flera bibliotek.
universal bibliography universalbibliografi
universal classification system universellt klassifikationssystem
university library högskolebibliotek
university library universitetsbibliotek
unnumbered opaginerad
unpublished material opublicerat material
updating uppdatering
user education användarutbildning
user; patron användare
users guide användarhandledning
users investigation användarundersökning
weeding gallring
weekly veckotidning
verso baksida av blad i en publication
video tape recording videoupptagning
videodisc bildskiva
videoplate videoskiva
videotape videoband
village, parish library sockenbibliotek
visit of authors författarbesök
volume volym 1. I bibliografisk betydelse, en större enhet av ett verk, oavsett utgivarens beteckning, skild från andra större enheter av samma verk genom att ha eget titelblad, egen omslagstitel och vanligen självständig paginering.
2. I fysisk betydelse, allt som ryms i ett band, en portfölj o.s.v., oavsett om det utgör originalbandet eller bundits efter utgivningen. En fysisk volym motsvaras inte alltid av en bibliografisk volym.
volume band (volym)
volume title deltitel
voluminous author produktiv författare
workers' library arbetarbibliotek
working paper arbetsdokument
workplace library arbetsplatsbibliotek
yearbook årsbok
young adult's books; young literature ungdomslitteratur

Tillbaka till hemsidan
Senast uppdaterat september 2007