UDK 9    ARKEOLOGI. GEOGRAFI. BIOGRAFI. HISTORIA

902/908    Arkeologi. Förhistoria. Lämningar från historisk tid. Hembygdskunskap

902    Arkeologi

903    Förhistoria. Förhistoriska lämningar, artefakter, antika föremål
    Förklaring: Tolkning av lämningar från äldre mänskligt liv, deras kulturella former och civilisationer
    ==> 7.031

904    Kulturella lämningar från historisk tid
    Förklaring: Klassa här föremål och lämningar från forntid, medeltid och nyare tid
    Tillämpning: Indelas med kolonkombination, allmänna tillägg för ort (Tabell 1e) och material (Tabell 1k, -03)
    Exempel:
    904:621 Äldre tiders maskiner och verktyg
    ==> 7.031

908    Hembygdskunskap
    Förklaring: Klassa här heltäckande eller multidisciplinära studier om ett område - dess geografi, historia, traditioner, kultur, ekonomi etc. Historiska studier är klassade på 94 Allmän historia och geografiska studier på 913 Regional geografi
    Tillämpning: Specificera plats med (3/9), tabell 1e
    Exempel:
    908(458.2) Heltäckande områdesstudier om Malta
    ==> 913, 94

91    Geografi. Jordens och enskilda länders geografiska utforskning. Resor. Regional geografi
    ==> 308, 528, 55

910    Allmänna frågor. Geografi som vetenskap. Resor

910.1    Geografi som vetenskap. Teori. Metoder

910.2    Den geografiska forskningens teknik
    Inkluderar: Fältarbete. Utforskning och resor

910.3    Undersökning av specifika geografiska aspekter
    Exempel:
    910.3:551.32 Utforskning av glaciärer och glaciära områden

910.4    Upptäcktsresor
    Inkluderar: Resor. Expeditioner
    Exempel:
    910.4(430:450) Resor mellan Tyskland och Italien

911    Allmän geografi. Vetenskap om geografiska faktorer (systematisk geografi). Teoretisk geografi

911.2    Fysisk geografi
    Exempel:
    911.2:556 Hydrogeografi
    ==> 574, 581.9, 591.9

911.3    Kulturgeografi. Geografi med hänsyn till kulturella faktorer
    Exempel:
    911.3:316 Socialgeografi
    911.3:32 Politisk geografi

911.5/.9    Teoretisk geografi

911.5    Typologisk geografi
    Inkluderar: Naturlandskap. Kulturlandskap
    Förklaring: Studier av former av geografiskt landskap och indelningar enligt dem

911.6    Individuella rumsliga indelningar och regionala enheter

911.7    Jämförande geografi
    Inkluderar: Jämförande regional forskning

911.8    Preskriptiv geografi
    Inkluderar: Normer och lagar av form, ekologi, utveckling etc

911.9    Tillämpad, praktisk geografi
    Exempel:
    911.9:502 Naturskydd ur geografisk synpunkt

912    Icke-textuella framställningar av en region
    Inkluderar: Bildmässiga framställningar. Diagram. Avbildningar. Kartor.Atlaser. Glober (som uttryck för geografisk kunskap)
    ≅ (08)
    Exempel:
    912(6)"17" Icke-textuella framställningar av Afrika under 1700-talet
    ==> 528, 778

913    Regional geografi i allmänhet
    Tillämpning: Regional geografi preciseras med hjälp av de allmänna tilläggen för ort (Tabell 1e)
    Exempel:
    913(100) Hela världens geografi
    913(2) Geografi över fysiska regioner, landområden
    913(3) Den gamla världens geografi
    913(4/9) De enskilda ländernas moderna geografi
    913(4) Europas geografi
    913(41) De Britiska öarnas geografi
    913(9) Oceaniens, polarområdens, Australasiens etc geografi

92    Biografier. Genealogi. Heraldik. Flaggor

929    Biografier
    Tillämpning: Beteckna ämne eller specialområde med kolonindelning med relevant huvudsignum. Specificera land med allmänt tillägg för land (1/9) (tabell 1e), tidsperiod med allmänt tillägg för tid "..." (tabell 1g), enskilda personer med A/Z
    Exempel:
    929:75 Biografier av målare
    929GROTIUS Biografier av Hugo Grotius (Huig de Groot)
    ==> (092), 012, 82-9

929.5    Genealogi

929.6    Heraldik
    Inkluderar: Blasonering. Fullständigt vapen. Vapensköldar. Mynt och medaljer. Fördrag. Dokument. Diplom
    ==> 736, 737

929.7    Adelsväsen. Titlar. Aristokrati
    Inkluderar: Riddarorden
    ==> 395

929.9    Flaggor. Standard. Fanor

93/94    Historia
    ==> (091), (093)

930    Historievetenskap. Historiens hjälpvetenskaper
    Förklaring: Klassa här arbeten om historiografi och det nyaste om  historiska studier i bestämda platser och tider

930.1    Historien som vetenskap
    Inkluderar: Historiens teori och filosofi. Historiens struktur och form

930.2    Historiens metodlära. Historiens hjälpvetenskaper
    Inkluderar: Studier baserade i skrivna källor, urkunder, inristningar
    ==> 003.07

930.25    Arkivlära. Arkiv (inklusive offentliga och andra register)
    ==> 005.92

930.85    Civilisationens historia. Kulturhistoria
    ==> 008, 130.2

94    Allmän historia
    Tillämpning: Ländernas och folkens historia uttrycks med användningen av Tabell 1e - Allmänna tillägg för ort, tabell 1g - Allmänna tillägg för tid, och, vid tillfälle, tabell 1f - Allmänna tillägg för etniska grupper och nationaliteter. Klass 94 tillåter stor flexibilitet för organiseringen av samlingar, som skulle bestämmas av användarnas behov och den lokala praxis. När ett signum finns i de allmänna tilläggen för ort i den gamla och medeltiva världen, t.ex. (367) Slavernas områden, eller (363) Germanernass regioner, detta signum ska föredras. Bibliotek kan dock föredra att placera hela historia under samma signum (äldre och medeltida) under samma signum som för det moderna landet.
    Exempel:
    94(100) Världshistoria (summering av fakta i kronologisk ordning)
    94(3/9) De olika ländernas historia i den gamla och den nya tiden
    94(3) Gamla tidens historia i allmänhet
    94(31) Kinas och Japans historia till ca 600 e.Kr.
    94(32) Egyptens historia till 640 e.Kr.
    94(33) Judeas historia. Det heliga landet. Det judiska folkets historia: Jerusalem, Nasaret, Betlehem, Sichem, Jericho
    94(34) Det gamla Indiens historia
    94(35) Mediens och Persiens historia
    94(36) Barbarfolkens historia: Germanerna, Kelterna, Slavarna, de nordiska folken, Hunerna, Avarerna
    94(37) Romarrikets och Italiens historia (fram till 400-talet)
    94(38) Gamla Greklands historia
    94(399.7) Fornamerikanska kulturers historia. Förkolombianska Amerika
    94(4/9) Regioners och länders historia i modern tid från och med medeltiden
    94(4) Europas historia
    94(5) Asiens histyoria
    94(6) Afrikas historia
    94(7/8) Amerikas historia
    94(9) De enskilda ländernas historia i Oceanien och Australien


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka