UDK 6    TILLÄMPADE VETENSKAPER. MEDICIN. TEKNOLOGI


    Förklaring: Klassa här allmänna arbeten om tillämpade vetenskaper och teknologi

60    Bioteknologi

601    Fundamentala begrepp

602    Processer och teknik inom bioteknologi
    Inkluderar: Genetisk ingenjörskonst. Elektroporering. Kloning. Stamcellsforskning

604    Bioteknologiska produkter
    Inkluderar: Produkter av sekundär metabolism. Genetiskt modifierade organismer (GMO). Klonade organismer

606    Tillämpningar av bioteknik
    Exempel:
    606:61 Medicinska tillämpningar. Genterapi
    606:628 Folkhälsotillämpningar. Dricksvatten. Avloppsrening

608    Frågor rörande bioteknologi
    Inkluderar: Frågor av juridiskt, ekonomiskt och moraliskt innebörd. Bioetik. Biosäkerhet (t.ex. genmanipulerade livsmedel, etikkettering). Intellektuellt egendom

61    Medicinska vetenskaper

611/612    Humanbiologi

611    Anatomi. Mänsklig och jämförande anatomi
    ==> 572, 591.3, 591.4, 616-091

612    Fysiologi. Mänsklig och jämförande fysiologi
    ==> 159.91, 577, 581.1, 591.1, 616-092

612.1/.8    Systematisk fysiologi

612.1    Blodet. Kardiovaskulära systemet, blodcirkulationssystemet
    ==> 616.1

612.2    Respiration. Andning. Andningssystemet

612.3    Näringsfysiologi. Födoämnen. Matsmältning. Nutrition

612.4    Körtlars fysiologi. Sekretion. Exkretion

612.5    Djurvärme. Värmeregulation
    Inkluderar: Kroppstemperatur. Effekter av värme och kyla. Hypertermi. Nedkylning

612.6    Fortplantning. Individens tillväxt och utveckling
    Inkluderar: Sexualitet. Barnsbörd. Pubertet. Åldrande. Död

612.7    Rörelsefunktioner. Rörelseorgan. Röst. Hud
    Inkluderar: Muskulaturens mekanismer. Hudens funktion

612.8    Nervsystemet. Sinnesorgan
    Inkluderar: Hjärnan. Synen. Hörsel. Lukt. Smak. Känsel

613    Hygien. Enskild hälsovård
    ==> 614

613.2    Näringslära. Näringsprinciper tillämpade i näringsintag och diet
    ==> 612.3, 614.3, 641, 663, 664

613.3    Dricker. Läkande dricker. Medicinalvatten. Vätskediet
    ==> 663

613.4    Personlig hygien. Klädsel
    ==> 646, 687

613.5    Bostadshygien
    Exempel:
    613.5(1-21) Hygien i urbana bostäder
    613.5(1-22) Hygien i landsbygdens bostäder
    ==> 628.6

613.6    Yrkesfaror. Yrkeshygien
    ==> 614.8, 628.5

613.7    Hälsa och hygien under fritid, rekreation, sömn
    ==> 379.8

613.8    Nervsystemets hälsa och hygien. Hygien och etik

613.9    Hälsa och hygien med hänsyn till ålder, kön, etnicitet
    ==> 612.6

614    Offentlig hälso- och sjukvård. Olycksfallsbekämpning. Skyddsteknik

614.1    Befolkning. Avfolkning
    ==> 314

614.2    Hälso- och sjukvårdens organisation
    Inkluderar: Sjukhus i allmänhet. Läkaryrket i allmänhet, legitimation

614.3    Sanitetsinspektion och kontroll
    Inkluderar: Livsmedelskontroll, läkemedelskontroll

614.39    Nationella hälsotjänster

614.4    Bekämpning av smittosamma sjukdomar. Förebyggande av epidemier
    Inkluderar: Karantän

614.6    Kyrkogårdshygien. Likhygien
    ==> 718

614.7    Omgivningshygien i luft, vatten och mark. Föroreningar och dess kontroll
    ==> 628

614.8    Olycksrisker. Förebyggande av olyckor. Skyddsteknik. Personligt skydd. Säkerhet
    ==> 613.6, 62-7, 622.8, 628.5

614.9    Djurhälsa. Veterinärhälsa
    ==> 591.2, 636.09

615    Läkemedelslära. Farmakologi. Terapi. Toxikologi

615.1    Allmän och yrkesmässig farmaci
    ==> 614.2

615.2    Läkemedel indelade med hänsyn till sina huvudsakliga verkningar

615.3    Läkemedel indelade efter deras ursprung

615.4    Farmaceutiska preparat. Materiel. Utrustning

615.8    Sjukgymnastik. Fysikalisk terapi. Radioterapi. Annan icke-medicinsk terapeutisk behandling
    Inkluderar: Massage. Mekanoterapi. Fysikalisk terapi. Naturläkekonst. Elektroterapi. Radioterapi. Psykoterapi. Arbetsterapi. Miljöbyte. Dietterapi etc. Folkmedicin. Folkliga huskuren

615.9    Allmän toxikologi. Allmänna studier av gifter och förgiftning

616    Patologi. Klinisk medicin
    Tillämpning: Underindelas med speciella tillägg 616-001/-009 och 616-01/-099
    ==> 615.9

616-001/-009    Speciella tillägg för sjukliga processer

616-001    Traumata. Sårskador. Frakturer

616-002    Inflammationer. Irritation. Hyperemi. Slemhinnornas stockning

616-003    Regressiva processer. Avsöndring. Ärrbildning

616-004    Skleros. Åderförkalkning

616-005    Cirkulationsrubbningar. Blodstockning. Infarkt

616-006    Tumörer. Neoplasmer. Blastomata. Choristomata. Hamartomata. Onkologi

616-007    Defekt strukturell utveckling. Fysiologiska deformiteter. Missbildningar. Hemiterata. Förstorade, förminskade organ. Teratologi. Monster. Avvikelser

616-008    Funktionsrubbningar hos organen. Metaboliska rubbningar

616-009    Neurologiska och nervösa rubbningar
    ≅ 616.8-009

616-01/-099    Speciella tillägg för allmänna synpunkter rörande patologi

616-01    Diverse aspekter av sjukdomar, patienter och läkarbehandling

616-02    Etiologi. Sjukdomsorsaker

616-03    Sjukdomsformer och -förlopp. Behandling

616-05    Personer i relation till sjukdom och läkekonst
    ≅ -05

616-06    Komplikationer. Konsekvenser. Återverkningar. Korrelation. Tidigare sjukdomar. Tidigare hälsotillstånd. Motsättning mellan två sjukdomar

616-07    Semiologi. Symptomatologi. Diagnostik

616-08    Behandling. Terapi
    Inkluderar: Patientvård. Omvårdnad. Operativ behandling. Operativ teknik. Kirurgi. Kirurgisk anestesi

616-091    Patologisk anatomi. Morbid anatomi
    ==> 611

616-092    Patologisk fysiologi. Processer, beteende hos sjukdomar. Patogenes. Studie av sjukdomars ursprung

616-093    Mikrobiell teknik

616-094    Mikrobiell morfologi
    ==> 579

616-095    Mikrobiell fysiologi
    ==> 579

616-097    Antigener. Antikroppar

616-098    Mikrobiell fysik, kemi, metabolism, katabolism

616-099    Förgiftning. Intoxikation
    ==> 615.9

616-71/-78    Speciella tillägg för medicinska och kirurgiska instrument

616-71    Medicinska instrument och utrustning, allmänt
    Inkluderar: Diagnostik, mätning, provning och registreringsinstrument och apparater

616-72    Kirurgiska och terapeutiska instrument

616-74    Material och utrustning för förstärkning och återställning

616-76    Korrigerande och skyddande apparater, hjälpmedel osv.

616-77    Protesis och delar. Konstgjorda organ osv.

616-78    Maskiner och mekanisk utrustning

616.1/.9    Speciell patologi

616.1    Cirkulationssystemets patologi, blodkärl. Kardiovaskulära besvär
    Inkluderar: Kardiologi. Kardiovaskulära sjukdomar. Tromboembolism. Hjärta, hjärtsjukdomar

616.2    Andningsorganens sjukdomar. Andningsorganens besvär
    Inkluderar: Otorinolaryngologi (öron, näsa och hals). Lungor, lungsjukdomar

616.3    Matsmältningsorganens sjukdomar. Besvär i matsmältningskanalen
    Inkluderar: Sjukdomar i mun, mage, tarmar, lever

616.31    Stomatologi. Munhålan. Munnen. Sjukdomar i mun och tänder
    Inkluderar: Odontologi. Sjukdomar i tänderna. Tandvård. Tandreglering

616.4    Sjukdomar i blodbildande organ, endokryna körtlar och retikuloendoteliala systemet
    Inkluderar: Endokrinologi

616.5    Hudsjukdomar. Dermatologi

616.6    Urogenitala systemets sjukdomar. Urin-och köns- (genitala) besvär. Urologi
    Inkluderar: Sjukdomar i njurar, urinblåsa, manliga könsorgan

616.7    Rörelseapparatens sjukdomar. Skelett-och rörelseapparatens system
    Inkluderar: Klinisk osteologi och myologi. Sjukdomar i ben, muskler

616.8    Neurologi. Nervsjukdomar. Nervsystemet
    Inkluderar: Nervsystemets sjukdomar

616.89    Psykiatri. Psykopatologi. Psykoser. Mentalsjukdomar
    ==> 159.97, 612.8, 615.8

616.9    Infektionssjukdomar. Smittsamma sjukdomar
    Inkluderar: Sexuellt överförbara sjukdomar (STD), t.ex. HIV-infektion, AIDS

617    Kirurgi. Ortopedi. Oftalmologi

617.3    Ortopedi i allmänhet

617.7    Oftalmologi. Ögonsjukdomar och dess behandling

618    Gynekologi. Obstetrik
    Inkluderar: Barnmorska. Obstetrik. Graviditet. Förlossning. Leverans. Nedkomst. Fysiologi och patologi  under perioden  av arbete, barnsäng och efter förlossning
    ==> 612.6

62    Ingenjörsvetenskaper. Teknik

62-1/-9    Speciella tilläggstal för maskindetaljer, processer, produkter i allmänhet
    Förklaring: Termen "maskin" används i 62-1/-9 som förkortning för att inkludera alla verktyg, utrustning och installationer, och deras komponenter
    Tillämpning: Dessa särskilda tillägg är tillämpliga i hela 62/69

62-1    Allmän beskrivning av maskiner

62-2    Fasta och rörliga delar av maskiner

62-3    Styrorgan. Drivanordningar för styrorgan. Ventiler, stängningar osv.

62-4    Ämnestillstånd. Yttillstånd. Yttre form av föremålen

62-5    Drift med maskiner. Reglering
    ==> 007, 681.5

62-6    Indelning av maskiner efter bränsle eller värmekälla
    ==> 62-8, 662.6/.9, 697

62-7    Skötsel och vård av maskiner

62-8    Indelning av maskiner efter driftsätt. Maskinens energikälla
    ==> 62-6

62-9    Driftdata och -villkor. Variabler, villkor och egenskaper hos produktionsprocesser, anläggningar och utrustning
    ≅ 66-9

62-91    Tillståndsdata: egenskaper och variabler

62-92    Reaktion i form av reaktanter. Reaktanter

62-93    Processer, maskiner och utrustning beroende på hur de fungerar, kontinuitet, föreningar, miljö

62-94    Processernas riktning, hastighet, takt, längd, osv.

62-95    Enkla och flerfaldiga processer. Enstegs- och flerstegsmetoder

62-96    Processer i termer av att ändra produkternas egenskaper. Förändringar i allmänhet

62-97    Termiska egenskaper. Temperatur. Temperaturområden

62-98    Tryck. Tryckarea. Arbetstryck
    ==> 66.08

620    Materialprovning. Varukännedom. Kraftcentraler. Kraftförsörjning

620.3    Nanoteknologi
    Förklaring: Klassa här endast allmänna arbeten. Specifika teknologier skall klassas inom respektive teknologi

620.9    Kraftförsörjning i allmänhet
    ==> 621.4

621    Maskinbyggnad, allmän. Kärnteknik. Mekanisk teknologi. Maskineri

621.1    Allmänt om värmekraftmaskiner. Produktion, fördelning och användning av ånga. Ångkraftmaskiner. Ångpannor

621.22    Hydraulisk energi. Vattenkraft. Hydrauliska maskiner
    Inkluderar: Vattenhjul. Vattenturbiner
    Förklaring: Klassificera här maskiner drivna av vatten, och användningen av vatten som drivkraft
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 62-8, 620.9, 621.3, 627.8

621.3    Elektroteknik
    Tillämpning: Underindelas med speciella tillägg 62-1/-9

621.4    Värmekraftsmaskiner (utom ångmaskiner)
    Tillämpning: Indelas med speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 621.1, 662.6/.9

621.5    Pneumatisk energi, maskiner och verktyg. Refrigeration
    Inkluderar: Utrustning för komprimering och förtunning. Vindkraftmaskiner (vindkraftverk, vindkraftverk etc). Kylteknik. Produktion av låga temperaturer (kryoteknik)
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 66.07, 661.9

621.6    Maskiner och anordningar för lagring och transport av gaser och vätskor
    Inkluderar: Luftrörelsemaskiner (fläktar, pressar). Ledningar (rörledningar). Flödesregulatorer. Pumpar och pumpning
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tilläggstal 62-1/-9

621.7    Plastisk bearbetning. Gjuteriteknik. Värmebehandling. Ytbehandling. Packning
    Inkluderar: Verktygstillverkning. Smidning. Gjuteriarbete. Smältning. Plastisk formning (av metall). Svetsning. Packning och förpackningsutrustning
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tilläggstal 62-1/-9
    ==> 621.9, 658.2, 658.5

621.8    Maskinelement. Drivkraftsteknik. Transmissioner. Växlar. Kuggar. Smörjning
    Inkluderar: Lagren. Kopplingar. Transmissioner. Kugghjul. Kopplingar. Infästningar (skruvar, bultar, spikar etc). Smörjning. Hissar. Transportörer. Stackers. Truckar. Kranar. Transportörer. Hissar. Rulltrappor. Leveller. Grävmaskiner. Mudderverk
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9

621.9    Spånavskiljande bearbetning. Slipning och liknande processer. Hammare och pressar
    Inkluderar: Skärning. Slipning. Gängformande. Kvarnar. Svarvar och svarvarbete
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 621.7

622    Gruvhantering
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 528, 549, 552, 553, 679.8

622.1    Förberedande arbeten. Gruvornas kartläggning. Utforskning av mineralavlagringar (yt- och underjordisk)
    ==> 550.8, 551.24

622.2    Allmänna gruvarbeten och brytningsmetoder. Utforskning, öppnande, utveckling, bearbetning av mineralfyndigheter
    Inkluderar: Utgrävningar. Skärning, borrning, sprängning. Borrhål. Brytning
    ==> 624.1

622.3    Utvinning av speciella mineral, malmer, stenar
    Exempel:
    622.3:553.9 Extraktion av kolhaltiga mineraler, kolväten
    ==> 550.8, 553

622.4    Gruvventilation. Gruvbelysning. Schaktuppvärmning
    ==> 622.8

622.5    Vattenundanhållning. Gruvdränering
    ==> 622.8

622.6    Transport under jord. Uppfordring. Transport i dagen

622.7    Anrikning. Efterbehandling av anrikningsprodukter

622.8    Gruvexplosioner. Gruvbränder. Ras. Olycksfall i gruvor. Säkerhetsanordningar och räddningsväsen i gruvor
    ==> 331.4, 614.8

623    Militärteknik
    ==> 355/359

623.1/.7    Militärmateriel. Militärtekniska installationer. Vapensystem. Artilleri

623.1/.3    Militärtekniska installationer. Fortifikationer. Försvarsverk

623.1    Fort. Permanenta fortifikationer. Befästa linjer och områden

623.2    Avvärjnings- och försvarsverk. Fältbefästningar. Värn. Nästen

623.3    Terrängmineringar. Terränghinder. Översvämningshinder
    Inkluderar: Minfält, minering och minröjning i terräng

623.4    Vapensystem. Artilleri. Bestickade och obestyckade stridsfordon. Handeldvapen. Huggvapen. Ammunition och stridsgaser
    Inkluderar: Skyddsutrustning. Pansar. Hjälm
    Exempel:
    623.4:629.36 Bandvagnar. Stridsvagnar
    ==> 662.1/.4

623.5    Ballistik. Artilleriet. Teoretiska och experimentella problem

623.6    Fältutrustning och anläggningsverksamhet. Kommunikationslinjer. Radar motåtgärder. Militär topografi
    Inkluderar: Bombdesarmering

623.7    Militär och marin flygteknik. Luftförsvar
    Inkluderar: Kamouflage, blackout osv.
    ==> 358.4

623.8/.9    Marin teknologi

623.8    Marina installationer. Flottbaser. Örlogsfartyg och andra fartyg
    ==> 629.5

623.9    Material och utrustning av sjöstridskrafter. Skydd och beväpning av fartyg. Undervattensförsvar

624    Civil och strukturell teknik i allmänhet
    Förklaring: Klassa här information om bruket av civil- och byggteknik. För byggmaterial, handeln och byggsektorn ser 69 och för specifika konstruktionsdelar och delar av byggnader se 692. För arkitektur och typer av byggnad enligt ändamål se 72
    Tillämpning: Indelas med speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 69, 72

624.01/.07    Speciella tilläggstal för byggnadskonstruktion

624.01    Konstruktioner indelade efter byggmaterial och byggsätt
    ==> 624.9, 691, 693, 694

624.03    Speciella konstruktioner med hänsyn till storlek, livslängd, läge och form
    ≅ 69.03

624.04    Konstruktionsdesign. Grafiska och analytiska statistikuppgifter för utredning och beräkning av konstruktioner
    ==> 531.2

624.05    Konstruktioner ur byggplatssynpunkt
    ≅ 69.05

624.07    Strukturelement. Bärande delar

624.1    Markarbeten. Grundläggning. Tunnelbyggnad

624.21/.8    Brokonstruktion

624.3    Fackverksbroar (balkbroar)

624.5    Kabelbroar. Hängbroar

624.6    Bågbroar

624.8    Rörliga broar
    Inkluderar: Vindbryggor. Klaffbroar. Svängbroar (hängbroar, svängbroar). Flytande broar. Båtbroar. Pontonbryggor

624.9    Konstruktionsprinciper för byggnadsverk med stor spännvidd eller stor höjd (utom broar)
    Inkluderar: Pyloner. Master. Torn

625    Anläggningsarbeten för landtransporter. Trafikleder. Gatu- och vägbyggnad
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9

625.1/.5    Järnvägar. Tunnelbanor. Linbanor

625.1    Järnvägar i allmänhet. Banbyggnad
    ==> 629.4, 656.2

625.5    Kabelbanor. Bergbanor. Hängande banor. Linbanor

625.7/.8    Gatu- och vägbyggnad

625.7    Gator och vägar allmänt. Landsvägar. Körbanor. Gator. Vägsystem

625.8    Gatu- och vägbeläggningar. Förberedelser och användning av olika material

626/627    Hydraulisk teknik och konstruktion. Vattenstrukturer
    ==> 551.46, 556

626    Vattenbyggnad i allmänhet
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9

626.1    Inre farleder. Kanaler. Kanaliserade floder
    ==> 626.9, 627.4

626.4    Slussar
    Inkluderar: Layout. Läge. Dimensioner

626.5    Lyftanordningar och lutande plan för fartyg

626.8    Jordbrukshydraulik. Bevattning, dränering och återvinningsteknik. Anläggningsarbeten för jordbruk och fiske
    Inkluderar: Vattentäkter för bevattning. Bevattningskanaler, kanaler. Waterverk för bevattning. Pumpstationer. Metoder för bevattning. Avlägsnande av vatten. Dränering. Återvinning av ödemarker, karga land. Hydrauliska verk för fiskodling
    ==> 556, 627.5, 627.8, 628.1, 631.6

626.9    Havskanaler. Fartygskanaler
    ==> 626.1

627    Anläggningsarbeten i hamnar, vattendrag och i öppet hav. Navigations-, muddrings-, bärgnings- och räddningsutrustning. Dammanläggningar
    Inkluderar: Hamninstallationer och utrustning
    Tillämpning: Indelas med hjälp av 62-1/-9
    Exempel:
    627(26) Marina, havets, verk och anläggningar
    627(28) Inlandsvattens, flod-och insjös verk och anläggningar
    ==> 556

627.2    Hamnar inklusive inlopp. Hamnarbeten i allmänhet

627.3    Hamnutrustning. Dockor. Kajer. Anläggningar och utrustning

627.4    Reglering av floder för båttrafik. Uppdämningsanordningar. Andra förbättringar för flodreglering

627.5    Andra anläggningar för skydd och förbättring av vattendrag. Vallar. Stränder. Dränering och återvinning

627.7    Underhåll av sjötrafikleder oh hamnar. Underhåll av vattenkraftanläggningar

627.8    Dammar. Hydrauliska kraftverk
    Exempel:
    627.8:624.1 Konstruktioner, markarbeten, grund för dammar osv.
    ==> 628.1

628    Teknisk hygien. Kommunal teknik. Vatten. Sanitet. Belysningsteknik
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 502, 504, 614

628.1    Vattenförsörjning. Behandling och förbrukning av vatten
    Exempel:
    628.1(1-2) Lokala system
    628.1(1-3) Regionala system
    ==> 626.8, 627.8, 631.6, 663.6

628.2    Spill- och dagvattenanläggningar i tätort

628.3    Avloppsvatten. Behandling och rening
    628.3.0 ≅ 66.0
    ==> 628.4

628.4    Samhällshygien. Avfallsprodukter. Renhållningsväsen

628.5    Skydd mot miljöförstörelse från industrianläggningar
    Inkluderar: Giftiga utsläpp. Buller. Vibrationer
    ==> 613.6, 614.7

628.6    Dränering och sanitära installationer i bostäder (ur kommunalteknisk synpunkt)
    ==> 613.5, 613.5, 644.6, 696

628.8    Inomhusklimat. Uppvärmning. Ventilation. Luftkonditionering
    ==> 622.4, 644.1, 697

628.9    Belysning. Belysningsteknik
    ==> 535

629    Transportmedel
    ==> 625, 656

629.01/.08    Speciella tillägg för fordonsteknik

629.01    Grunddata för fordons konstruktion: egenskaper, möjligheter, tester

629.02    Fordons struktur, konstruktionsprinciper, allmänna utformning och delar

629.03    Framdrivningssystem

629.04    Inredning: installation, utrustning för personer och gods
    ==> 629.06

629.05    Körnings- och styrningssystem och instrument (fordonsburna)

629.06    Hjälpsystem och hjälpanordningar för fordon
    Inkluderar: Reservkraftsystem. Tankningssystem
    ==> 629.04

629.07    Drifts- och servicetjänst. Driftsteknik
    Inkluderar: Prestanda. Körning, navigering, lotsverksamhet
    ==> 629.01

629.08    Grundutrustning, verkstadsanläggningar och motsvarande tekniska förfaranden
    Inkluderar: Fordonsservice. Reservdelar

629.3    Markfordon (utom rälsfordon)
    Inkluderar: Cyklar. Motorcyklar. Motorfordon. Fordonsteknik (i allmänhet). Bilar
    ==> 623.4

629.4    Rälsfordon. Lokomotiv. Rullande materiel. Bangårdar. Installationer och tjänster
    Inkluderar: Typer av dragkraft. Drivenheter. Passagerarfordon. Personvagnar, bussar. Godsfordon. Resgodsvagnar. Godsvagnar, lastbilar
    ==> 625.1/.5

629.5    Vattenfordonsteknik. Sjöteknik. Båtar. Fartyg. Skeppsbyggnad och varvsindustri
    ==> 623.8

629.7    Luft- och rymdfarkostteknik. Luftfarkoster. Raketer. Rymdfart. Rymdfarkoster
    Inkluderar: Raketteknik. Flygteknik. Rymdflygteknik
    ==> 623.7, 656.7

63    Jordbruk och besläktade vetenskaper och teknik. Skogsbruk. Lantbruk. Trädgårdsskötsel. Djurskötsel. Jakt. Fiske
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tilläggstal 62-1/-9

630    Skogsbruk
    Inkluderar: Skogsvård. Skogsplantering. Avverkning
    Förklaring: Underindelningen av klassen 630 är ett urval av toppklasserna från 2006-års upplaga av Global Forest Decimal Classification (GFDC) ägt och underhållet av International Unión of Forest Research Organization (IUFRO)

630*0    Skogar, skogsbruk och skogsprodukter

630*1    Miljöfaktorer i skogsbruket. Skogsbiologi

630*2    Skogsbiologi (allmänt)

630*3    Arbetsvetenskap. Avverkning

630*4    Skogsskador och skogsskydd
    ==> 368, 502, 632

630*5    Skogsdjurens ekologi. Förvaltning av vilt och fisk. Jakt, skytte och fiske
    ==> 528.4

630*6    Skogsbrukets administration
    ==> 631.6

630*7    Skogens systematisk botanik
    Inkluderar: Mindre skogsprodukter
    ==> 339.1, 658.8

630*8    Skogens växtekologi
    ==> 674

630*9    Skogen och skogsbruket ur samhällsekonomiskt synpunkt
    ==> 332.3, 630*2

631/635    Lantbruk. Fruktodling

631    Lantbruk i allmänhet

631.1    Lantbrukets administration och organisation
    ==> 332

631.2    Lantbruksbyggnader, konstruktioner och installationer. Byggnader för boskap, produkter, maskiner och utrustning
    Inkluderar: Växthus
    ==> 624.9, 628, 69, 72

631.3    Lantbruksmaskiner och redskap
    Inkluderar: Plogar. Traktorer
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9

631.4    Marklära. Jordundersökning
    ==> 626.8

631.5    Lantbruksarbeten. Växtodling, allmänt
    Inkluderar: Plantering. Odling. Skörd. Förbättring av mutation (naturligt eller inducerat). Genteknik

631.6    Jordbruksteknik
    ==> 626.8, 627.5, 628.1

631.8    Växtnäring. Gödselmedel. Gödsling
    ==> 661.5

632    Växtskador. Växtsjukdomar. Växtskydd. Skadebekämpning
    ==> 630*4, 630*4

633/635    Växtodling. Speciella grödor

633    Växter och växtodling
    ==> 582, 634, 635

633.1    Spannmål. Säd

633.2    Fodergräs. Ängsgräs

633.3    Foderväxter utom gräs
    Inkluderar: Vallbaljväxter

633.4    Ätbara rotfrukter. Knölfrukter
    ==> 635.1

633.5    Textil- och fiberväxter

633.6    Socker- och stärkelseväxter
    ==> 664.2

633.7    Njutningsmedelväxter. Växter för produktion av dricker
    Inkluderar: Narkotiska växter (som åkergrödor)
    ==> 663.9

633.8    Parfymväxter. Kryddväxter. Oljeväxter. Färgämnesväxter. Garvämnesväxter. Medicinalväxter
    ==> 635.7, 664.5

633.9    Övriga industriväxter
    Inkluderar: Gummi. Hartsgivande växter (som åkergrödor)

634    Fruktodling
    ==> 635

634.2    Stenfrukt i allmänhet

634.3    Vinrute- och mullbärsväxter.  Citrusfrukter i allmänhet

634.4    Köttfrukter

634.5    Nötter

634.6    Olika tropiska och subtropiska frukter

634.7    Bär. Småfrukt

634.8    Vinodling. Vingårdar
    ==> 663.2

635    Trädgårdsodling. Prydnadsväxtodling
    ==> 634, 712

635.1/.8    Grönsaker. Köksväxtodling

635.1    Rotfrukter
    ==> 633.4

635.2    Knölfrukter. Ätbara lökväxter

635.3    Växter med ätbara stamdelar, blad och blommor

635.4    Andra grönsaker. Bladgrönsaker (som trädgårdsprodukter)

635.6    Växter med ätbara frön och frukter. Baljväxter

635.7    Aromatiska växter. Kryddväxter
    ==> 633.8, 664.5

635.8    Ätbara fungi
    Inkluderar: Svampar

635.9    Prydnadsväxter. Prydnadsväxtodling

636    Husdjursskötsel. Boskapsskötsel. Husdjursförädling. Uppfödning av däggdjur och fåglar. Husdjurens utfodring och vård

636.01/.09    Speciella tillägg inom husdjursskötsel

636.01    Husdjurens härstamning, utveckling och domesticering. Tämjning av djur. Biologiska förutsättningar för uppfödning och dressyr

636.02    Djur för avel, utställning och vetenskapliga ändamål

636.03    Uppfödning av djur för produktion av livsmedel och andra animaliska produkter. Gårds- och ranchdjur i allmänhet

636.04    Djur för arbetsändamål och till människans tjänst eller nöje

636.05    Husdjur med hänsyn till förädling, ålder, kön osv.

636.06    Husdjurens konstitution och speciella biologiska kännetecken

636.08    Husdjursskötsel

636.09    Veterinärmedicin
    Inkluderar: Sjukdomar, fiender och skadedjur av hus- och nyttiga djur: kontroll-och behandlings. Zootekniska skyddsåtgärder
    Förklaring: För sjukdomar hos andra djur se 591.2
    Exempel:
    636.09-051 Veterinärer
    636.1.09 Sjukdomar hos hästar etc. och deras behandling
    ==> 591.2, 614.3, 614.4, 614.6, 614.9

636.1    Uddatåiga. Hästar
    Inkluderar: Ponnyer. Åsnor. Mulåsnor

636.2    Större idisslare. Nötkreatur

636.3    Mindre idisslare. Får. Getter
    Inkluderar: Får. Getter

636.4    Svin. Gris

636.5    Fjäderfä
    Inkluderar: Kycklingar

636.6    Övriga fåglar hållna som husdjur
    Inkluderar: Sångfåglar. Burfåglar
    ==> 598.2

636.7    Hundar

636.8    Katter

636.9    Övriga husdjur. Djur i fångenskap
    ==> 592/599

637    Husdjursprodukter inklusive vilt
    Inkluderar: Mjölkproduktion och mejeriprodukter. Smör-, osttillverkning. Ägg. Äggprodukter. Kött. Fläskkött för livsmedelsprodukter. Andra produkter än livsmedel: hudar, päls, ull
    ==> 665.2, 675

638    Förvaring, uppfödning och skötsel av insekter och andra leddjur
    Inkluderar: Biodling. Biodling. Bigårdar. Silkesmaskodling. Silkesodling. Silkesjordbruk. Koschenillsköldlus (Dactylopius coccus). Uppfödning av andra insekter. Uppfödning av spindeldjur

639    Jakt. Fiske. Fiskodling
    ==> 799, 799

639.1    Jakt

639.2    Fiske. Fiskerier

639.3    Fiskodling
    ==> 636.9

639.4    Uppfödning av vattenlevande mollusker (skaldjur)
    Inkluderar: Ostron. Musslor
    Förklaring: För skaldjur som är crustacea se 649.9

639.5    Uppfödning av vattenlevande kräftdjur
    Inkluderar: Uppfödning av krabbor, humrar, sjöborrar, iglar etc.
    639.5.09 ≅ 639.1.09

639.6    Odling av övriga havsdjur och havsväxter
    Inkluderar: Svampar. Korall. Alger

64    Huslig ekonomi. Hushåll
    Förklaring: Klassa här information om hushållet, inklusive hushållsartiklar ur deras användningssynvinkel; hushållsverksamhet och hushållsarbete i kommersiell skala (t.ex. hotell-hållande, catering, städning, tvätt)
    Tillämpning: Indelas med speciella tillägg 62-1/-9

64.01/.08    Speciella tillägg för huslig ekonomi

64.01    Hushållet. Planering. Organisation
    Inkluderar: Allmänna principer för hemkunskap. Teori och praktik för att organisera hushållet. Teori om hushållning och hushållsadministration

64.048    Studier av arbete och arbetsmetoder i hushållet
    Inkluderar: Analys av arbetet. Design, installation och utrustning av arbetsplatsen i hushållet. Inredning, lagring och arrangemang av möbler, utrustning, redskap, och hjälpmedel för olika hushållssysslor

64.05    Huslig ekonomi. Städning, inredning och utrustning av ett hem osv. för bestämda sorter av personer

64.06    Husgeråd. Hushållsmaskiner

64.08    Flyttningar

640    Hushållstyper
    Inkluderar: Hushållning. Hotell-och restaurangbranschen. Gästgiveri. Stora hushåll

641/642    Livsmedel. Matlagning. Maträtter. Måltider
    ==> 612.3, 613.2, 614.3, 63, 663, 664

641    Livsmedel. Matlagning. Maträtter
    Inkluderar: Livsmedel från deras egenskapers synpunkt. Näringsvärde. Bevarande och beredning av livsmedel och måltider. Matlagning
    ==> 613.2

642    Måltider. Dukning
    Inkluderar: Huvudmåltider. Lätta måltider. Snacks. Måltider på utflykter eller resa, picknick. Måltidsarrangemang för större antal personer. Bordsarrangemang. Servering. Bordsdukning
    ==> 613.2

643/645    Bostaden. Möbler och heminredning

643    Bostaden. Hemmet
    Inkluderar: Plats. Läge. Kök. Matsalar. Sovrum, tvättrum, vardagsrum. Källare. Vindar. Förvaringsplatser
    ==> 332.8, 365, 728

644    Installationer för hälsa och välbefinnande i boendet

644.1    Värme. Ventilation. Luftkonditionering
    ==> 628.8, 697

644.3    Belysning
    ==> 621.3, 628.9, 683

644.6    Vattenförsörjning och sanitära installationer
    ==> 628.1

645    Möbler och heminredning

646/649    Personliga behov. Hushållens hantering

646    Kläder. Kroppsvård
    ==> 391, 613.4, 687

646.2    Hemsömnad och lagning av kläder

646.4    Klädespersedlar. Plagg
    ==> 685, 687

646.7    Kroppsvård. Skönhetsvård. Tillbehör för på- och avklädning
    Inkluderar: Rengöring, bad, dusch
    ==> 687.5

648    Tvätt. Tvättinredningar. Rengöring
    Förklaring: Klassa här både hushålls- och industriella processer, och deras tillhörande utrustning
    ==> 613.4, 613.5

649    Vård av barn och sjuka i hemmet. Gäster

65    Kommunikations- och transportindustri. Företagsekonomi. Industriell organisation. Public relations

654    Telekommunikation och telekontroll (organization, tjänster)
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 338.4, 621.3, 623.6, 656

654.1    Telegrafi. Telefoni. Radio. Television

654.9    Signaltjänster. Upplysningstjänster. Fjärrservice (telekontroll)
    ==> 62-5, 627.7, 629.06

655    Grafisk industri. Förlag. Bokhandel
    ==> 681.6, 76, 774, 776, 777

655.1    Boktryckeri i allmänhet

655.4    Förlagsverksamhet. Bokhandel
    ==> 686

656    Transportväsen. Postväsen. Trafikorganisation och kontroll
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 338.48, 347.8, 629

656.1/.5    Landtransporter

656.1    Gatu- och vägtrafik

656.2    Järnvägstransporter. Järnvägstrafik
    ==> 625.1/.5

656.4    Lätt spårtrafik
    ≅ 656.2

656.5    Övriga landtransporter
    ≅ 657.412
    ==> 621.8, 622.6

656.6    Sjötransporter
    ==> 626/627

656.7    Flygtransporter. Flygtrafik
    Exempel:
    656.7:656.8 Postbefordran med flyg. Flygpostservice

656.8    Postväsen
    Inkluderar: Leverans av post: budfirma, expressleverans

657    Räkenskaper
    Inkluderar: Bokföringsmetoder, system, teknik. Kontoföring. Budgetar. Balanser. Konton. Revision
    ==> 347.7

658    Företagsekonomi. Försäljning. Varudistribution
    Exempel:
    658:005.5 Företagsplanering
    ==> 005.5, 33, 347.7

658.1    Företagsformer. Finansiering

658.2    Anläggningar. Byggnader. Produktionsmedel
    ==> 005.93, 69, 725

658.3    Personal. Mänskliga relationer. Personaladministration
    Tillämpning: Indelas med kolon med hjälp av underindelningen från 331 och 005.95/.96
    ==> 005.95/.96, 331.1

658.5    Produktionsteknik och planering. Design. Produktionsstyrning och kontroll
    ==> 330.1, 338.3

658.6    Kommersiell organisation och praktik. Varor. Tjänster
    Inkluderar: Produkter. Varor. Tjänster

658.7    Inköp. Anskaffning. Lagerorganisation

658.8    Marknadsföring. Försäljning. Varudistribution
    ==> 339.1

658.9    Andra kommersiella verksamheter
    Inkluderar: Uthyrning. Arrende. Hyra. Leasing. Abonnemang

659    Reklam. Information. Public relations

659.1    Publicitet. Reklam
    Inkluderar: Annonser. Reklamfilmer (film, tv)
    ==> 658.8

659.2    Informationsarbete. Rådgivnings- och konsulttjänster
    ==> 002, 366, 658.8

659.3    Masskommunikation. Konsumentupplysning
    ==> 001.9, 374

659.4    Public relations (PR)

66    Kemisk teknik. Kemisk-teknisk industri
    Förklaring: Klassa här produktionen av kemiska och metallurgiska produkter, samt bearbetning av livsmedel, jordbruksprodukter och andra liknande. Även under 66 är produkterna som sådana klassade: t.ex. under 661 finns produkterna inom den kemiska industrin i egentlig mening, och under 664.8/.9 produkterna från konservindustri
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 54

66.01/.09    Speciella tillägg för kemisk teknologi

66.01    Grundfrågor inom kemisk teknologi

66.02    Förfaranden och anordningar för den kemiska industrin i allmänhet

66.03    Material, egenskaper, processer och utrustning

66.04    Värmebehandlingsmetoder och utrustning

66.06    Arbeten med vätskor. Processer och utrustning för behandling av eller med vätskor

66.07    Arbeten med gaser
    ==> 66.04, 661.9

66.08    Speciella fysikaliska och fysikalisk-kemiska arbetsmetoder. Fysiska och fysikalisk-kemiska effekter på kemiska processer

661    Kemiska produkter i egentlig bemärkelse
    Förklaring: Klass här produktionen av kemikalier; även kemikalierna själva (kemiska produkter), särskilt från synvinkeln om deras vidare bearbetning och användning
    Tillämpning: Indelas med kolon från underindelningen av 546 och 547

661.1    Speciella kemiska industrier
    Exempel:
    661.1:615.4 Läkemedel

661.2    Produktion av svavel och dess derivat

661.3    Alkalier, natrium- och kaliumkarbonatindustri

661.4    Halogener, halogenföreningar, oorganiska perföreningar
    Inkluderar: Klor (inklusive blekmedel). Brom. Jod. Fluor
    ==> 661.2, 661.7, 661.8

661.5    Kväveföreningar. Fixering av kväve. Kväveindustrin i allmänhet
    Inkluderar: Nitrater, gödningsmedel. Ammoniumsalter
    ==> 631.4, 631.8, 661.9

661.6    Produktion av olika icke-metaller och semi-metaller och deras föreningar

661.7    Produktion av organiska ämnen. Organiska ämnen
    Inkluderar: Kolväten, alkoholer, cellulosa, halogena organiska ämnen
    Tillämpning: Indelas med kolon med underindelningen från 547
    ==> 662.7, 665.6, 665.9

661.8    Metallernas föreningar i allmänhet. Salter. Mineralfärger
    ==> 669

661.9    Gasproduktion
    ==> 66.07, 662.7

662    Explosivämnen. Bränslen

662.1/.4    Explosivämnen
    ==> 622.2, 623.4

662.1    Fyrverkeri. Pyroteknik och närbesläktad teknik
    ==> 623.4

662.2    Sprängämnen
    Inkluderar: Dynamit. Trinitrotoluen (TNT)
    ==> 623.4

662.3    Drivämnen. Krut

662.4    Tändämnen. Tändmedel

662.5    Elddon. Tändstickor

662.6/.9    Värmeteknik. Bränsleekonomi. Bränslen. Eldning
    ==> 536, 62-6, 62-6, 621.4, 66.04, 66.04

662.6    Värmeteknik i allmänhet. Förbränning. Naturliga bränslen
    Inkluderar: Trä. Torv. Brunkol. Kol. Antracit

662.7    Artificiella bränslen. Termiska och kemiska
    Inkluderar: Koks. Flytande och gasformiga bränslen
    ==> 665.6

662.8    Bearbetning av fasta bränslen. Brikettering
    ==> 622.7

662.9    Eldningsteknik
    Inkluderar: Ugnar. Stora och små uppvärmningsanordningar. Värmeåtervinning. Isolering
    ==> 662.6

663    Teknisk mikrobiologi. Jäsningsindustri. Läskedrycksindustri. Njutningsmedelsindustri
    ==> 17, 579, 613.3, 613.8

663.1    Mikrobiologiska industrier. Vetenskap och teknik för tillämpad mikrobiologi. Tillämpad mykologi
    Inkluderar: Jäst. Enzymer. Fermentation. Industriell bakteriologi
    ==> 577, 579.6, 582.23, 582.28

663.2    Vin. Vinberedning. Vinkännedom
    ==> 634.8

663.3    Cider. Päronvin. Andra fruktviner
    ==> 663.8

663.4    Öl. Bryggerier. Mälterier

663.5    Alkohol. Brännvin. Brännerier
    ==> 661.7, 663.2

663.6    Vatten för drycker och för speciella industriella ändamål. Mineralvatten. Medicinskt vatten. Ätbar is
    Inkluderar: Mineralvatten. Medicinskt vatten
    ==> 543.3, 553.7, 556.3, 613.3, 628.1

663.8    Blandade drycker. Fruktsafter. Likörer. Läskedrycker

663.9    Njutningsmedel. Choklad. Kakao. Kaffe. Te. Tobak
    Inkluderar: Tobaksindustrin. Branscher baserade på olika stimulerande växtprodukter. Narkotika
    ==> 633.7

664    Födoämnesindustrier. Konservering
    ==> 667.7

664.1    Socker. Melass. Glukos mm.
    Inkluderar: Sirap. Konfektyr. Sötsaker

664.2    Stärkelse. Stärkelsehaltiga ämnen
    ==> 633.6, 648

664.3    Matolja. Matfett. Margarin. Äggviteämnen
    Inkluderar: Margarin. Gelatin

664.4    Mineraliska födoämnen
    Inkluderar: Ätbara salter. Salt (natriumklorid)
    ==> 613.2

664.5    Kryddor. Smaktillsatser
    Inkluderar: Peppar
    ==> 633.8, 635.7, 641

664.6/.7    Teknik och bearbetning av spannmål

664.6    Bakning. Bageriprodukter
    Inkluderar: Kex. Tårtor. Kakor. Muffins. Bullar

664.7    Kvarnindustri. Kvarnprodukter
    ==> 663.5, 664.2

664.8/.9    Konserveringsteknik
    Inkluderar: Bevarande av organiska ätliga ämnen. Kandering, kristalliserande. Sterilisering. Pastörisering. Inläggning. Frystorkning. Bevarande av växter, vegetabiliska produkter, animaliska produkter

665    Oljor. Fetter. Vaxer

665.1    Allmänt om oljor, fetter, vaxer och därav framställda produkter
    Inkluderar: Ljus

665.2    Animaliska oljor, fetter och vaxer
    Inkluderar: Fiskoljor. Ister. Bivax. Valrav. Lanolin
    ==> 665.5

665.3    Vegetabiliska oljor, fetter och vaxer
    ==> 633.8, 665.5

665.5    Eteriska oljor. Parfymeri. Kosmetiska produkter
    Inkluderar: Parfymeri. Toilettartiklar

665.6/.7    Mineraloljeindustrin, dess processer och produkter
    Inkluderar: Kolväteprodukter
    ==> 621.8, 662.7

665.6    Bearbetning av mineraloljor och liknande produkter
    Inkluderar: Oljeraffinering
    ==> 662.7

665.7    Mineraloljeindustrins produkter. Mineraloljor och liknande produkter
    Inkluderar: Petrolium. Gas. Bensin. Fotogen (paraffin). Diesel

665.9    Diverse organisk-kemiska industrier
    Inkluderar: Vaxpolering. Rengöringsmedel. Klister, lim. Gummi. Hartser. Terpentin

666    Glas. Emalj. Keramik. Konststen. Cement

666.1    Glasindustrin. Glasteknik. Glastillverkning i allmänhet. Glas i allmän bemärkelse
    Inkluderar: Glas. Glasartiklar
    ==> 542.2, 681.7

666.3/.7    Keramik

666.3    Keramik i allmänhet. Lera och andra råmaterial

666.5    Porslin
    ==> 645, 738

666.6    Stengods. Lergods (porösa finkeramiska produkter)

666.7    Grovkeramik. Eldfast keramik. Hårt keramiskt material. Blandningar av keramik och andra material

666.9    Kalk. Murbruk. Cement. Kitt. Betong
    ==> 691, 693, 693

667    Färgtekniska industrier
    Inkluderar: Tillverkning och användning av färgämnen, bläck, färg osv.
    ==> 535.6, 547, 678

667.2    Färgämnesindustri. Tillverkning och användning av färgämnen

667.4    Skrivbläck

667.5    Trycksvärta. Tryckfärger. Litografiskt bläck. Kritor. Skriv- och ritpennor. Färgpennor

667.6    Beläggningar och beläggningsteknik. Färger. Lacker

667.7    Färgning med andra metoder än målning och tryckning
    Inkluderar: Färgning av trä, sten
    ==> 677

669    Metallurgi
    ==> 539.4, 539.5, 546, 546.3, 621.7, 621.8, 621.9, 622, 661.8

669.1    Järnets metallurgi. Järn och stål

669.2    Icke-järnmetallerna i allmänhet

67    Diverse industrier och hantverk

671    Föremål av ädla metaller och ädelstenar
    ==> 679.8

671.1    Juvelerarvaror. Guld- och silvervaror. Smycken
    Inkluderar: Broscher, armband, ringar mm. Diadem. Regalia
    ==> 391, 681.1, 739.1, 739.2

671.4    Framställning av mynt och medaljer. Prägling
    ==> 737

672    Järn- och stålmanufaktur i allmänhet
    Inkluderar: Varor av gjutjärn och stål. Smides- eller smittjärn och -stål. Tennvaror. Kedjor. Ankare. Bestick: knivar, saxar, klippsaxar, handyxor, yxor. Små metallartiklar: pins, nålar, spännen, dragkedjor
    ==> 621.7, 682, 683

673    Föremål av diverse metaller (utom järn och ädla metaller)

674    Timmer och trävaruindustrin
    Inkluderar: Snickeri. Sammanfogning. Vagntillverkning. Hjultillverkning. Tunnbindning.  Träemballage. Tillverkning av runda trävaror. Svarvning. Produktion och bearbetning av flis, spån, avfall. Träkompositioner. Bearbetning av kork och torv
    ==> 630*8, 684, 694

675    Läderindustri (inklusive päls-och skinnimitationer)
    Inkluderar: Garveri. Färgning. Skinn. Pälsar. Pälsar med särskild behandling. Pälsproduktion och produkter
    ==> 637, 685, 687, 687.8, 745

676    Massa-, pappers och kartongindustri
    Inkluderar: Mekanisk massa. Trämassa. Kemisk och semi-kemisk massa. Papper och kartong. Skrivpapper och kartong, pappkartong. Pappersvaror. Kartongindustrin. Föremål tillverkade av papper, kartong, pappersmassa

677    Textilindustri
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 687

677.1/.5    Textilfibrer

677.1/.3    Naturliga fibrer

677.1/.2    Växtfibrer
    ==> 633.5

677.1    Bastfibrer (fibrer från tvåhjärtbladiga stjälkar). Hårda fibrer (fibrer från enhjärtbladiga växter)
    Inkluderar: Fibrer av lin, hampa, jute
    ==> 633.5, 677.2

677.2    Vegetabiliska hårstrån
    Inkluderar: Bomull. Kapok

677.3    Djurfibrer
    Inkluderar: Ull. Hår. Pälsverk. Borst. Silke

677.4    Konstfibrer
    ==> -036, 677.5, 678.5, 678.6, 678.7

677.5    Mineralfibrer. Metallfibrer. Material för flätarbeten. Gummitråd. Pappersgarn

678    Industri baserad på makromolekulära ämnen. Gummiindustri. Plastindustri
    ==> 547, 66

678.4    Gummi och andra naturliga polymera material som endast innehåller väte och kol
    Inkluderar: Guttaperka. Balata. Chicle

678.5    Plaster, särskilt halvsyntetiska plaster
    Inkluderar: Viskos. Celluloid
    Förklaring: Speciellt halvsyntetiska plaster baserade på cellulosa, proteiner och andra naturliga makromolekyler innehållande kol, väte och syre eller andra element
    ==> 678.7

678.6    Syntetiska polykondensationsprodukter. Polykondensat. Konstfibrer osv.
    Inkluderar: Polyester. Polyamid (nylon)

678.7    Syntetiska polymerisationsprodukter. Syntetiska gummin
    Inkluderar: Polyetylen (polyeten). Polybuten. Vinyl- & polyvinylföreningar. Polystyren. Syntetiska gummin

679    Industrier baserade på olika bearbetbara material

679.7    Kabel- och repindustri
    Inkluderar: Fibergarner, trådar, snören, rep

679.8    Stenteknologi. Stenindustri
    Inkluderar: Arbete & skärning av sten. Bildande av sten. Skärning av ädelstenar. Syntetiska ädelstenar
    ==> 622, 671

679.9    Olika bearbetbara naturprodukter
    Inkluderar: Arbete med bärnsten, sjöskum, korall

68    Industrier, hantverk och handel för färdiga eller monterade artiklar

681    Finmekanik och instrument
    ==> 004

681.1    Apparater med hjul eller motordrivna mekanismer
    Inkluderar: Horologi. Ur- och klocktillverkning. Förbrukningsräknare. Spelautomater. Automater. Myntstyrda enheter. Registrering, registrering och styranordningar

681.2    Instrumenttillverkning. Instrumentering. Mätinstrument och deras tillverkning. Balansvåg. Vägningsanordningar
    Tillämpning: Indelas med kolon och/eller speciella tillägg 62-1/-9
    Exempel:
    681.2:531.7 Tillverkning av mätinstrument för geometriska och mekaniska storheter
    681.2-2 Fasta och rörliga delar av instrument
    681.2-5 Drift, kontroll, reglering av instrument

681.5    Reglerteknik. Automatisk styrning
    Inkluderar: Kontrollsystem. Kontrollmetoder. Styrutrustning. Kybernetik och automationsteknik
    ==> 004, 007, 62-5

681.6    Maskiner och utrustning för grafisk reproduktion
    Inkluderar: Skrivmaskiner. Sättningsmaskiner. Tryckpressar. Grafiska reproduktions maskiner. Tryckningsmaskiner. Bläckstråle-och laserskrivare. Hjälpmaskiner för utskrift. Tillbehör för tryckeriarbeten
    ==> 004.9, 655.1, 76, 774, 776, 777, 778

681.7    Optisk apparatur. Optisk teknik
    Inkluderar: Linser. Fiberoptiska anordningar. Förstoringsglas. Mikroskop. Glasögon. Teleskop. Kikare
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg 62-1/-9
    ==> 520, 535, 617.7, 666.1, 77

681.8    Teknisk akustik
    Inkluderar: Musikinstrument. Mekaniska och elektriska musikinstrument. Ljudinspelning och återgivning. Utrustning för akustisk detektering, lokalisering, vägsökning och räckvid

682    Smideshantverk. Hovslageri. Handsmidda järnverk
    ==> 621.7, 683, 739

682.1    Hovslageri

682.3    Verktygssmide. Vassverktygssmide

682.5    Möbelslag

682.6    Smide

683    Järnvaror. Hårdvaror. Låssmide. Förslutningar för flaskor o.dyl. Lamptillverkning. Uppvärmningsanordningar
    Inkluderar: Dörrmöbler. Bränsle- eller glödlampor, lyktor. Kaminer. Kökanordningar
    ==> 662.9, 697

684    Möbelsnickeri och likartade industrier. Möbeltillverkning. Stoppning
    Tillämpning: Indelas med hjälap av speciella tilläggstal 62-1/-9
    ==> 645, 674

684.4    Möbler. Design och tillverkning

684.6    Finsnickeri. Fanérarbeten. Relief

684.7    Tapetserararbeten. Möbelstoppning. Dekorationsarbeten
    ==> 745

685    Sadelmakeri. Skomakeri. Handskmakeri. Reseffekter. Artiklar för sport och spel

685.1    Sadelmakeri. Tillverkning av seldon
    Inkluderar: Sporrar. Betslar, spännen etc.

685.2    Utrustningsdetaljer, huvudsakligen av läder

685.3    Skomakeri. Andra hjälpmedel för rörelse
    Inkluderar: Skoindustrin. Skomakeri. Stöveltillverkning. Skridskor. Rullskridskor. Skidor. Hlälpmedel för promenader och rörelse för sjuka och skadade
    ==> 646.4

685.4    Handskmakeri
    ==> 646.4

685.5    Reseffekter. Campingutrustning
    Inkluderar: Bagage. Campingutrustning. Paraplyer. Parasoller. promenadkäppar

685.6    Sportartiklar. Gymnastikredskap

685.7    Redskap för bergsbestigning. Simutrustning
    ==> 796

685.8    Lek- och spelartiklar
    ==> 688.7, 794

686    Bokbinderi. Förgyllning. Försilvring. Spegeltillverkning. Skriv- och kontorsmateriel
    Inkluderar: Metallackering. Inramning. Produktion av bildramar. Inglasning. Glas-skärning. Speglar. Kontorsutrustning. Skrivpapper. Tillbehör för att skriva, rita och skapa
    ==> 666.1

687    Beklädnadsindustri. Klädtillverkning. Toalettartiklar
    ==> 677

687.1    Skrädderiarbete. Kläder i allmänhet
    Inkluderar: Kostymer. Klänningar. Kavajer. Byxor mm.

687.2    Linne. Underkläder
    Inkluderar: Skjortor. Underkläder. Nattlinne (pyjamas, nattlinnen). Sängkläder

687.3    Trikåvaror. Halsdukar. Hängslen. Skärp

687.4    Huvudbonader. Hattmakeri

687.5    Skönhetsvård
    Inkluderar: Peruktillverkning (Tupéer, löshår). Hårvård. Skägg- och sjukvård. Frisöryrket.  Nagelvård. Manikyr. Pedikyr. Kosmetika. Skönhetsvård. Extrautrustning för skönhetskultur
    ==> 391, 646.7, 675

687.8    Konstläderindustri

687.9    Borstbinderi. Borstar. Penslar

688    Galanterivaror. Leksaker. Dekorationsartiklar
    Inkluderar: Souvenirer. Väskor. Plånböcker. Konstgjorda blommor. Solfjädrar. Skärmar. Pipor. Askkoppar
    ==> 745

688.7    Leksaker. Förströelseartiklar, skämtartiklar. Dekorationer
    Inkluderar: Dockor.Tennsoldater, djur etc. Mekaniska leksaker. Kostymer, förklädnader, masker. Partynyheter. Festflaggning

689    Amatörhantverk. Tekniskt hobbyarbete
    ==> 379.8, 7.07

69    Husbyggnadsverksamhet
    Förklaring: Klassa här information om byggbranschen i allmänhet, bland annat byggmaterial, komponenter, hantverk och utförande. För tillverkning av byggnadsmaterial och komponenter se 66/67, för anläggningsfrågor se 624/628 och för frågor om arkitektur se 72
    Tillämpning: Indelas med hjälp av speciella tillägg för 62-1/-9
    ==> 624, 625, 627, 628, 66, 67, 72

691    Byggmaterial. Byggkomponenter
    ==> 624.01

692    Strukturella delar och byggnadselement
    Inkluderar: Grunden. Väggar. Tak och takbeläggning. Golv. Trappor. Ramper. Hissar. Skorstenar. Rökkanaler. Värme- och kabelkanaler. Luckor. Dörrar. Portar. Fönster. Installationer och inredningar

693    Murning, betonggjutning och liknande arbeten
    Inkluderar: Murares verk. Avslutande arbeten. Taktäckning. Stenläggning. Asfalteringsarbete. Sammansättningar
    ==> 666.9

694    Träbyggande. Snickeri. Sammanfogning
    Inkluderar: Dimensionering, slinthuggning, montering av delar. Träytbehandlingar, grunder, stommar. Lattor, infästningar. Panellarbete. Dörrar. Fönster. Trim. Trappor. Bordade golv. Svarv. Prydnads fasta sammanfogningar
    ==> 674

696    Sanitära och elektriska installationer. Gas- och ånginstallationer

697    Uppvärmning, ventilation och luftkonditionering av byggnader
    Inkluderar: Uppvärmning av byggnader i allmänhet: med eldstad, spisar, panelvärmare, centralvärme, solvärme. Ventilation. Luftkonditionering
    ==> 621.1, 628.8, 644.1, 662.6/.9, 683

698    Efterbehandling och inredning
    Inkluderar: Målning. Tapetsering. Mattläggning. Mjuk inredning. Skydd av och i byggnader
    ==> 747


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka