UDK 5    MATEMATIK. NATURVETENSKAP


    Förklaring: Klassa här allmänna verk om de rena vetenskaperna och de exakta eller matematiska vetenskaperna (inklusive astronomi, mekanik och matematisk fysik)
    Exempel:
    5(091) Naturvetenskapens historia

502/504    Miljövetenskaperna. Naturskydd. Miljövård. Hot mot miljön och skydd mot dem

502    Naturen. Naturskydd. Miljövård

502.3/.7    Miljöområden
    Inkluderar: Atmosfärisk miljö. Jordens yta. Landskapsskydd. Skydd av vattenområden. Jord. Glacial miljö. Jordens inre

504    Miljöhot
    Inkluderar: Föroreningar

51    Matematik
    Exempel:
    51(091) Matematikens historia

510    Fundamentala och allmänna synpunkter på matematiken

510.2    Matematikens grundvalar. Allmänna problem inom den matematiska logiken

510.3    Mängdlära. Mängdteori
    Inkluderar: Naiv mängdlära. Mängdteoretiskt axiom. Set-teoretiska konstruktioner. Kombinationsmängdlära. Beskrivande mängdlära. Icke standardadiserad mängdlära. Icke-klassisk mängdlära

510.6    Matematisk logik
    ==> 16

511    Aritmetik. Talteori

512    Algebra

514    Geometri
    ==> 515.1

514.7    Differentialgeometri. Algebraiska och analytiska metoder inom geometri

515.1    Topologi

517    Analys

517.9    Differentialekvationer. Integralekvationer. Funktionalekvationer. Finita differenser. Variationskalkyl. Funktionsanalys

519.1    Kombinatorik. Grafteori

519.2    Sannolikhetskalkyl. Matematisk statistik

519.6    Numerisk analys. Datorprogrammering
    ==> 004.3

519.7    Matematisk cybernetik
    ==> 007

519.8    Operationsanalys (OA): matematiska teorier och metoder
    Förklaring: Klassa här matematiska teorier och metoder för operationsanalys. För operationsanalys som ett administrativt ämne i allmänhet, se 005,31. För operationsanalys som metod i samhällsvetenskaperna se 303
    ==> 005.31, 303

519.83    Spelteori

519.85    Matematisk programmering
    ==> 004.42, 519.7

52    Astronomi. Astrofysik. Rymdforskning. Geodesi

520    Astronomisk instrumentation och teknik
    ==> 681.7

521    Teoretisk astronomi. Celest mekanik. Fundamental astronomi

521.9    Astrometri. Sfärisk astronomi
    Inkluderar: Beräkningar av efemerider

523    Solsystemet

523.3    Systemet jorden-månen
    Inkluderar: Jorden som astronomisk kropp. Månen

523.4    Planeter och deras satelliter. Planetologi

523.6    Interplanetärt medium. Kometer. Meteorer. Meteoriter
    ==> 552.6

523.9    Solen. Solfysik
    Inkluderar: Den aktiva solen. Protuberanser. Solfläckar

524    Stjärnor och stjärnsystem. Universum

524.1    Kosmisk strålning. Primär kosmisk strålning

524.3    Stjärnor
    Inkluderar: Variabla stjärnor. Nya stjärnor. Supernovor. Pulsarer. Neutrostjärnor

524.4    Stjärnhopar. Sammanslutningar av stjärnor

524.5    Det interstellära mediet. Nebulosor

524.6    Galaxen (Vintergatan)

524.7    Extragalaktiska system
    Inkluderar: Magellanska molnen

524.8    Universum. Metagalax. Kosmologi
    Inkluderar: Ursprung och bildandet av universum. Big-bang och teorier om stadigt tillstånd. Speciella hypoteser. Svarta hål. Antimateria. Kvasar

528    Geodesi. Lantmäteri. Fotogrammetri. Kartografi

528.1    Felteori och utjämningsräkning inom geodesi och fotogrammetri

528.2    Jordens form. Matematisk geodesi. Fysikalisk geodesi. Astronomisk geodesi

528.3    Geodetisk mätning
    Inkluderar: Trigonometriska nät. Triangulering. Nivellering

528.4    Lantmäteri. Topografi. Tekniska mätförfaranden. Mätning för speciella ändamål
    Inkluderar: Observationer, t.ex. av sättningar eller sedimentering

528.5    Geodetiska instrument och utrustning
    ==> 531.7, 681.2

528.7    Fotogrammetri: från luft och mark

528.8    Fjärranalys
    Förklaring: Klassa här fjärrinsamling av data om fysikaliska och kemiska egenskaper hos jorden

528.9    Kartografi (textframställningar)
    ==> 912

53    Fysik

53.01/.09    Speciella tillägg om fysiska fenomens teori och natur, observationsmetoder, mätningar

53.01    Fenomenens teori och natur

53.02    Allmänna lagar av fenomen

53.03    Fenomenens orsaker och representationer

53.04    Fenomenens verkan

53.05    Fenomenens observation och registrering. Visuell indikering av fenomen

53.06    Fenomenens nyttiggörande

53.07    Apparatur för studium och beskrivning av fenomenen

53.08    Allmänna principer inom mätteori. Mätapparater. Mätmetoder
    ==> 531.7, 681.2

53.09    Fenomenens beroende av vissa fundamentala fysiska effekter

531/534    Mekanik

531    Allmän mekanik. Fasta och stela kroppars mekanik

531-1/-9    Speciella tillägg för mekanik

531-1    Endimensionella. Linjer

531-2    Tvådimensionella. Planytor

531-3    Tredimensionella. Kroppar. Rymd

531-4    Hyperrymd (rymd med mer än tre dimensioner)

531-9    Icke-euklidiska rum

531.1    Kinematik

531.2    Statik. Krafter. Jämvik. Attraktion

531.3    Dynamik. Kinetik

531.4    Arbete. Vikt. Massa. Friktion. Passivt motstånd

531.5    Gravitation. Pendlar. Ballistik

531.6    Mekanisk energi. Utvinning av mekanisk energi

531.7    Mätning av geometriska och mekaniska storheter. Mätverktyg. Mätmetoder. Enheter

531.8    Maskinteori. Teknisk mekanik i allmänhet

532    Hydromekanik i allmänhet
    Förklaring: Klassa här information om mekanik av både vätskor och gaser; även mekanik av vätskor ensam. För gasmekanik enbart se 533
    ==> 533

532.1    Allmän hydrostatik

532.2    Vätskebalans

532.3    Nedsänkta kroppar. Flytande kroppar

532.5    Vätskerörelse. Hydrodynamik

532.6    Ytfenomen. Ytspänning. Kapillaritet

532.7    Kinetisk teori för vätskor. Osmos. Löslighet och lösningar

533    Gasmekanik. Aerodynamik. Plasmafysik
    Förklaring: Klassa här endast gasmekanik. Arbeten om vätskor och gaser, se under 532
    ==> 532

533.1    Egenskaper hos gaser

533.2    Elasticitet. Kompressibilitet. Flyktighet. Gasblandning. Gasblandningar

533.5    Förtunnade gaser. Vakuumfysik

533.6    Aerodynamik

533.7    Kinetisk teori för gaser. Aggregationstillståndens kontinuitet
    ==> 533.1, 536, 539.1, 539.2

533.9    Plasmafysik
    ==> 538.9

534    Svängningar. Vågor. Akustik
    Förklaring: Klassa här information över akustiska svängningar; även likartad information över andra svängningar

534.1    Svängande kroppar. Excitering av svängningar. Svängningsformer med utbredd massa och elasticitet

534.2    Svängningsrörelsens utbredning. Förlopp i ljudfält

534.3    Musikaliska klanger och förnimmelser
    ==> 681.8, 78.01, 781.1

534.4    Klangernas analys och syntes

534.5    Överlagring av svängningar. Komposition

534.6    Akustisk mätteknik

534.7    Fysiologisk och medicinsk akustik

534.8    Akustikens användningsområden
    ==> 681.8

535    Optik
    ==> 539.1

535-1/-9    Speciella tilläggstal för optik

535-1/-3    Strålning enligt våglängd. Hertz vågor. Ljusa färger

535-1    Långa vågor. Infraröd

535-2    Synligt ljus. Färger

535-3    Korta vågor

535-4    Polariserat ljus

535-5    Naturligt ljus

535-6    Delvis polariserat ljus

535-7    Helt reflekterat ljus

535.1    Ljusets teori

535.2    Strålningsutbredning och energetik. Fotometri

535.3    Fortplantning. Reflexion. Brytning. Absorption. Emission
    ==> 681.7

535.4    Interferens. Böjning. Diffusion genom böjning

535.5    Polarisation. Dubbelbrytning. Dispersion i anisotropa kroppar

535.6    Färger och deras egenskaper. Färglära
    ==> 667, 75

535.8    Optikens användning, Optiska instrument
    ==> 520, 543.4, 628.9, 681.7

536    Värmelära. Termodynamik. Statistisk fysik

536.1    Värmeläras teori

536.2    Värmeöverföring. Värmeövergång

536.3    Kroppars inflytande på värmestrålningen

536.4    Verkan av värmetillförsel och temperatur beroende på kroppars volym och struktur
    Inkluderar: Temperaturinflytande på volymen. Fasförändring. Förångning. Förbränning. Förhållanden vid låga temperaturer. Kryoteknik

536.5    Temperatur. Temperaturskalor. Temperaturmätning. Termometrar. Temperaturreglering
    Inkluderar: Pyrometriska metoder, strålningspyrometrar. Termostater

536.6    Värmemängdsmätningar. Kalorimetri
    Inkluderar: Allmänna metoder och apparater för kalorimetri. Värmekapacitet. Reaktionsvärme. Värmebehovsmätningar

536.7    Termodynamik. Energetik
    Inkluderar: Värmeläran. Entalpi. Entropi

537    Elektricitet. Magnetism. Elektromagnetism
    ==> 621.3

537.2    Statisk elektricitet. Elektrostatik

537.3    Elektrisk ström. Elektrokinetik
    ==> 544.6

537.5    Elektron- och jonfenomen. Elektrisk urladdning. Elektrisk strålning
    Inkluderar: Urladdningar. Plasma. Strålning

537.6/.8    Magnetism. Elektromagnetism

537.6    Magnetism

537.8    Elektromagnetism. Elektromagnetiskt fält. Elektrodynamik
    Inkluderar: Maxwells teori

538.9    Kondenserade materiens fysik. Fasta tillståndets fysik
    ==> 533.9

539    Materiens fysiska natur

539.1    Kärnfysik. Atomfysik. Molekylfysik

539.2    Molekylsystemens struktur och egenskaper
    ==> 548.1

539.3    Elasticitet. Formförändring. Elastofasta kroppars mekanik

539.4    Hållfasthet. Resistens mot mekanisk påfrestning
    Inkluderar: Brottmekanik
    ==> 539.5, 620

539.5    Materialegenskaper som påverkar deformering

539.6    Intermolekylära krafter
    Inkluderar: Kohesion. Adhesion. Friktion

539.8    Andra fysiskt-mekaniska effekter

54    Kemi. Kristallografi. Mineralogi
    ==> 550.4, 66

54-1/-4    Speciella tilläggstal för tillstånd hos ett ämne, kemiska ämnen

54-1    Tillstånd hos ett ämne

54-3    Typer av föreningar

54-4    Kemikalier. Reagenser

54.01/.08    Speciella tilläggstal för sammansättning, produktion, beredning och analys

54.01    Kemiska ämnen och system. Ursprung. Förekomst. Faser

54.02    Sammansättning. Struktur

54.05    Produktion. Beredning. Isolering. Rening osv.

54.06    Analys, utredning och behandling i allmänhet
    54.061/.066 ≅ 543.061/.066

54.07    Apparater och utrustning för beredning, utredning och analys

54.08    Mätteknik, principer, metoder. Mätinstrument
    ≅ 53.08

542    Experimentalkemi. Laboratorieteknik

542.1    Kemiska laboratorier
    Inkluderar: Organisation. Installationer. Inredning

542.2    Laboratorieutrustning och instrument i allmänhet. Laboratoriemetoder i allmänhet

542.3    Mätning av vikt, massa. Mätning av volym
    Inkluderar: Apparatur: Vågar. Vikter. Hydrometrar. Mätare. Pipetter. Mätglas. Byretter
    ==> 531.7, 681

542.4    Användning av värme och kyla

542.5    Användning av lågor. Blåslampor

542.6    Arbete med vätskor
    ≅ 66.06

542.7    Arbete med gaser

542.8    Fysikaliska, fysikalisk-kemiska och elektriska verksamheter
    ≅ 66.08

542.9    Kemiska reaktioner. Speciella kemiska processer
    542.9`1/`7 ≅ 542.91/.97

543    Analytisk kemi
    Tillämpning: Indelas med kolon från avdelningarna 546 eller 547
    Exempel:
    543:553 Analys av ekonomiska malmer och mineraler
    543:615.3 Analys av läkemedel beroende på ursprung
    543:662.6 Analys av bränslen

543.2    Kemiska analysmetoder

543.3    Vattenanalys
    ==> 628.1, 663.6

543.4    Spektralanalysmetoder. Optiska analysmetoder
    Förklaring: Klassa här metoder baserade på mätningar av strålning och partikeldiffraktion
    ==> 535

543.5    Fysikalisk-kemiska analysmetoder (andra än optiska metoder)

543.6    Analys av olika substanser. Analytisk kontroll av produktionsförhållandena

543.9    Analys medelst biologiska reaktioner. Biologiska metoder som används för analytiska ändamål

544    Fysikalisk kemi

544.01/.07    Speciella tilläggstal för fysikalisk kemi

544.01    Kemiska ämnen och system. Ursprung. Naturliga tillstånd. Faser

544.02    Kemisk sammansättning. Struktur. Isotoper osv.

544.03    Fysikaliska egenskaper och fenomen. Konstanter. Effekter på tillstånd och egenskaper hos materien

544.07    Instrument och utrustning
    Inkluderar: Instrument för förberedelser, utredningar, analys

544.1    Materians kemiska struktur

544.2    Fysikalisk kemi av fast materia, vätskor och gaser

544.3    Kemisk termodynamik
    ==> 536.7

544.4    Kinetik (kemi). Katalys
    Inkluderar: Kemiska reaktioners mekanisk. Topokemi

544.5    Kemi av högenergiprocesser

544.6    Elektrokemi
    Exempel:
    544.6:544.5 Fotoelektrokemi
    544.6:57 Bioelektrokemi

544.7    Kemi av ytfenomen och kolloider

546    Oorganisk kemi

546.1    Icke-metaller och halvmetaller i allmänhet

546.3    Metaller i allmänhet

547    Organisk kemi
    547`2/`8 ≅ 547.2/.8

547.1    Klassificering av organiska föreningar. Grundämnen i organiska föreningar

548/549    Mineralogiska vetenskaper. Kristallografi. Mineralogi
    Förklaring: Klassa här ämnen som är gemensamma för 548 och 549

548    Kristallografi

548.1    Matematisk kristallografi. Kontinuumteori om kristaller
    Inkluderar: Kristallernas morfologi, former, vinklar
    ==> 548.7

548.2    Kristalassociationer. Kristallaggregat
    Inkluderar: Sfäruliter. Stalaktiter. Tvillingar. Multiplar. Kristallkomplex

548.3    Kristallkemi
    Inkluderar: Kristallernas kemisk-morfologiska egenskaper. Gittertyper

548.4    Oregelbundenheter i kristaller
    Inkluderar: Inneslutningar. Anomalier. Dislokationer

548.5    Kristallernas uppkomst, tillväxt och upplösning
    Inkluderar: Kärnbildning. Tillväxtmekanik

548.7    Kristallernas finstruktur. Kristallernas diskontinuerliga struktur
    ==> 548.1

549    Mineralogi. Särskild studie av mineraler
    ==> 553

549.2/.8    Systematisk mineralogi

549.2    Element och legeringar
    Inkluderar: Karbider. Nitrider. Silicider. Fosfider

549.3    Sulfider. Sulfosalter

549.4    Halogenider

549.5    Syreföreningar
    Inkluderar: Oxider. Hydroxider. Oxisulfider

549.6    Silikater. Titanater. Zirkonater. Stannater

549.7    Derivat av andra syresyror

549.8    Organiska mineraler
    Inkluderar: Kolväten. Fossila hartser

55    Jordvetenskap. Geologi.
    Exempel:
    55(1) Regionalgeologi (allmän)

550    Geologins hjälpvetenskaper

550.1    Fysiografi

550.2    Geoastronomi. Kosmogoni

550.3    Geofysik

550.4    Geokemi

550.7    Geobiologi. Organismernas geologiska verksamhet

550.8    Tillämpad geologi och geofysik. Geologisk prospektering. Utvärdering av resultaten
    ==> 528, 622.1

550.93    Geokronologi. Geologisk tidmätning. Fastställande av geologisk ålder
    ==> 006.92, 551.7

551    Allmän geologi. Meteorologi. Klimatologi. Historisk geologi. Stratigrafi. Paleogeografi

551.1/.4    Allmän geologi

551.1    Jordens allmänna struktur

551.2    Inre geodynamik. Endogena processer

551.21    Vulkanism. Vulkaner. Eruptionsföreteelser. Utbrott

551.24    Tektonik. Geotektonik
    Inkluderar: Plattektonik. Strukturell geologi

551.3    Yttre geodynamik (exogena processer)
    Inkluderar: Terrestra bildningar (från erosion, vittring, osv.). Frostinverkan. Glaciologi. Marina bildningar

551.32    Glaciologi
    Inkluderar: Is. Snö. Glaciär geologi

551.4    Geomorfologi. Studie av jordens fysiska former
    Inkluderar: Kontinenter, öar. Jordytans ytgestaltning. Strukturformer. Berg, dalar
    ==> 528.4, 911.2

551.44    Speleologi. Grottforskning. Underjordiska floder

551.46    Fysisk oceanografi. Havsbottnens topografi. Havsbotten
    Inkluderar: Hav. Oceaner. Vågor. Tidvatten

551.5    Meteorologi
    Inkluderar: Väder. Vind. Moln. Regn

551.58    Klimatologi
    Inkluderar: Klimatförändringar. Klimatpåverkan. Paleoklimatologi

551.7    Historisk geologi. Stratigrafi
    ==> 56

551.8    Paleografi

552    Petrologi. Petrografi
    ==> 553

552.1    Bergartens karaktäristik och egenskaper i almänhet. Fysikalisk och fysikalisk-kemisk petrologi
    Inkluderar: Bergartens ursprung

552.3/.6    Magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter

552.3    Magmatiska bergarter. Eruptivbergarter
    Inkluderar: Djupbergarter. Vulkaniska bergarter
    ==> 551.21

552.4    Metamorfa bergarter
    Inkluderar: Gneiser. Kristallina skiffrar. Marmor

552.5    Sedimentbergarter
    Inkluderar: Sandstenar. Skifferlera. Gips. Flinta. Järnförande bergarter. Karbonatbergarter
    ==> 553.9

552.6    Meteoriter
    ==> 523.6

553    Ekonomisk geologi. Malmgeologi
    553`3/`9 ≅ 553.3/.9

553.2    Malmfyndigheternas uppkomst

553.3/.9    Mineralfyndigheter. Naturresurser

553.3    Malmfyndigheter i allmänhet. Järn- och manganmalmsfyndigheter
    ==> 622.3

553.4    Malmfyndigheter utom järn- och manganmalm

553.5    Naturstensfyndigheter
    Inkluderar: Byggnadssten. Monumental sten. Huggen sten
    ==> 622.3

553.6    Diverse oorganiska ekonomiska mineral och jordarter

553.7    Mineralvattenkällor
    ==> 615.3, 622.3, 628.1

553.8    Förekomster av ädelstenar och halvädelstenar
    ==> 622.3

553.9    Fyndigheter av kolhaltiga bergarter och kolväten
    ==> 552.5, 622.3

556    Hydrosfären. Vatten i allmänhet. Hydrologi
    ==> 532, 551.4, 553.7, 626/627

556.3    Grundvattnets hydrologi. Geohydrologi. Hydrogeologi

556.5    Ytvattenhydrologi. Markhydrologi
    Inkluderar: Avrinningsområden. Potamologi. Floder. Flodvatten. Estuarier. Limnologi. Sjöar. Dammar. Myrar. Mossar

56    Paleontologi
    Tillämpning: Teoretiska aspekter av paleontologi indelas med hjälp av speciella tillägg 57.01/.08. Indelning av fossilernas studier med kolonkombination från klasserna 58 och 59
    Exempel:
    56:579 Mikropaleontologi
    56:581 Allmän paleobotanik
    56:582.29 Lavars (fossilers) paleontologi
    56:591 Allmän paleozoologi
    56:598.192 Dinosauriernas paleontologi (fossiler)
    ==> 57.01/.08, 58, 59

57    Biologiska vetenskaper
    ==> 58, 59, 61

57.01/.08    Speciella tilläggstal för teoretiska aspekter, kännetecken, faktorer, osv. inom biologin
    Tillämpning: Dessa speciella tillägg är tillämpliga i klassserna 57, 58 och 59
    ==> 57, 58, 59

57.01    Allmänna lagar. Teoretiska aspekter. Kännetecken. Egenskaper

57.02    Biologiska och etologiska processer
    Inkluderar: Mekanismer. Interaktion med miljön. Socialt beteende

57.03    Mönster i egenskapernas variationer
    Inkluderar: Fluctuation. Cyklisk variation. Jämvikt

57.04    Faktorer. Inflytande

57.05    Egenskaper beroende på kontrollprocesserna. Principer för kontrollprocesser på olika nivåer

57.06    Nomenklatur och klassificering av organismer. Taxonomi

57.07    Analytisk paleontologi
    Inkluderar: Utdöda sorter. Fossila växter, djur, människor
    ==> 56

57.08    Biologisk teknik. Metoder och utrustning i allmänhet
    Inkluderar: Prover. Laboratorie-och museiteknik. Nekropsi. Dissection

572    Fysisk antropologi
    Förklaring: Klassa här endast fysisk (biologisk) antropologi. För kulturantropologi se 39
    Tillämpning: Indelas med hjälp av allmänna tillägg för etniska grupper (Tabell 1f) och/eller allmänna tillägg för ort (Tabell 1e)
    ==> 316, 39, 599.89, 61

572.1/.4    Antropogeni. Allmänt om människans härstamning och ursprung

572.9    Speciell antropogeografi. Läran om folkslagen
    Exempel:
    572.9(=011) Antropogeografi av grupp av förfäder i kontinental Europa
    572.9(=1/=8) Antropogeografi av språkligt-kulturella och etniska grupper
    ==> (=01)

573    Biologi i allmänhet. Teoretisk biologi

574    Allmän ekologi och biologisk mångfald
    Inkluderar: Biocenologi. Hydrobiologi. Biogeografi
    Förklaring: Klassa här allmänna och jämförande studier av befolkningar, biocenos och ekosystem
    ==> 581.5, 591.5

575    Allmän genetik och cytogenetik
    Inkluderar: Immunogenetik. Evolution. Artbildning

576    Cellulär och subcellulär biologi. Cytologi

577    Biokemi. Molekulär biologi. Biofysik

578    Virologi

579    Mikrobiologi

579.2    Allmän mikrobiologi
    Inkluderar: Biokemi och fysiologi av mikroorganismer. Mikrobiell morfologi, cytologi, genetik. Bakteriell variation. Mikrobiella mutationer. Mikrobiell ekologi, symbios

579.6    Tillämpad mikrobiologi
    Inkluderar: Medicinsk-, veterinär-, sanitär-, jordbruksmikrobiologi. Kosmisk mikrobiologi. Rymdens mikrobiologi
    ==> 663.1

579.8    Mikroorganismer. Bakterier

58    Botanik
    Tillämpning: Detaljer genom speciella tillägg 57.01/.08
    ==> 631/635

581    Allmän botanik. Växtgeografi

581.1    Växtfysiologi
    Inkluderar: Näringsupptagande, fotosyntes, kemosyntes, sekret, sådd, grodd, tillväxt, delar, rörelsefenomen, taxier, fortplantning, ärftlighet

581.2    Växtsjukdomar. Växtpatologi. Fytopatologi
    Inkluderar: Växtmissbildning
    ≅ 632
    ==> 632

581.3    Utvecklingshistoria. Embryologi

581.4    Växternas morfologi. Växtanatomi
    Inkluderar: Rötter, stjälkar (axlar), blad, blommor, frukt, frön, bihang, törnar

581.5    Ekologi. Växternas levnadssätt. Etologi. Växtsociologi. Växten och dess omgivning. Symbios. Bionomi
    Inkluderar: Floristik, blomsterregioner, sällskaplighet, växtföreningar, symbios, konsortism, kommensalism, parasitism i växter
    ==> 581.9, 591.5

581.6    Tillämpad botanik. Användning av växter. Ekonomisk botanik
    ==> 631/635

581.8    Växthistologi
    Inkluderar: Växtvävnader
    ==> 581.1

581.9    Geografisk botanik. Växtgeografi (fytogeografi). Floror. Växternas geografiska fördelning
    Exempel:
    581.9(23.0) Fjällfloran (alpin flora)

582    Systematisk botanik
    Tillämpning: För att beteckna begrepp inom allmän botanik som gäller särskilda växter använd kolonkombinationen med klass 581
    Exempel:
    582.29:581.1 Lichenernas fysiologi
    ==> 581

582.091/.099    Speciella tillägg för klassificering av växterna enligt storlek och form

582.091    Träd (långa träaktiga växter med stam)

582.093    Buskar (mindre vedartade växter utan centralstam)

582.095    Undervegetation (t.ex. björnbär - rosoideae)

582.097    Trädklättrare (t.ex. murgröna - araliaceae)

582.099    Örtartade eller icke-vedartade växter (ofta kallade "plantor" eller "blommor")

582.23    Schizophyta. Klyvväxter. Bakterier (som växt)
    ==> 579

582.24    Protister. Gulbruna alger. Protozoer

582.261/.279    Bacillariophyta. Alger
    Inkluderar: Sjögräs, kiselalger, kelps, dammalger, sötvatten och marina växtplankton
    Förklaring: Klassa här också fykologi

582.28    Fungi. Eumyceter (egentliga svampar). Mögel. Mykologi
    Förklaring: Klassa här också mykologi

582.29    Lichener. Lavar
    Förklaring: Klassahär behandling av lavar som en biologisk eller näringsmässig grupp. Klassa annars lavar med relevanta svampar eller alger som de samverkar med

582.32/.998    Plantae. Växter

582.32    Bryophyta (Bladmossor). Bryologi
    Inkluderar: Mossor, levermossor, vitmossor
    Förklaring: Klassa här också bryologi

582.361/.99    Tracheofyter. Vaskulära växter

582.37/.39    Pteridofyter. Ormbunkar. Ormbunksliknande sporväxter
    Inkluderar: Braxengräs, lycopodiopsida,  åkerfräkenfamiljen

582.4    Embryophyta siphonogama. Fröväxter. Fanerogamer

582.42/.49    Gymnospermer (nakenfröväxter)

582.44    Cycadophyta (kottepalmer). Cycadopsida

582.46    Ginkgophyta. Ginkgoopsida. Ginkgoväxter
    Inkluderar: Ginkgo biloba

582.47    Pinophyta / Coniferae. Pinopsida
    Inkluderar: Idegranar, tallar, granar, lärkträd, granar, cedrar, cypresser, hibar, ensläktet, mammutträd

582.5/.9    Angiospermer. Gömfröväxter

582.5    Monocotyledoneae / Liliopsida (monokotyledoner / enhjärtbladiga växter)

582.51    Arecales (palmer). Pandanales. Kalmusar. Petrosaviaceae

582.53    Svaltingordningen
    Inkluderar: Munkhättesläktet, taro, anubias, xanthosoma, sjögräs, anacharis

582.54/.56    commelinider

582.54    Gräsordningen
    Inkluderar: Ananas, halvgräs, säv, vete, korn, havre, råg, bambu, ris, hirs, majs, durrasläktet, sockerrör, fonio, vass

582.56    Ingefärsordningen
    Inkluderar: Ingefära, kardemumma, gurkmeja, paradisfågelblommor, canna, bananer, mjölbananer

582.57    Liljeordningen (liliales) / Liliiflorae
    Inkluderar: Liljor och tulpaner

582.58    Sparrisordningen
    Inkluderar: Orkidéer, iris, lök, garlics, gräslök, purjolök, påskliljor, snödroppar, sparris, agavesläktet, palmliljesläktet, hyacinter

582.6/.9    Dikotyledoner. Tvåhjärtbladiga växter

582.62    Bokordningen

582.622    Betulaceae (björkväxter)
    Inkluderar: Alar, björkar, avenbok, hassel

582.623    Fagaceae (bokväxter)
    Inkluderar: Bok, ek, kastanjträd, guldkastanj

582.628    Juglandaceae (valnötsväxter)
    Inkluderar: Valnötter, vingnötter, pekannötter

582.63    Rosales (rosordningen)
    Inkluderar: Hampväxter, havtornsväxter, nässelväxter

582.634    Moraceae (mullbärssläktet)
    Inkluderar: Mullbärsväxter, fikussläktet, brödfruktträd

582.637    Ulmaceae (almväxter)

582.639    Rosaceae (Rosväxter)
    Inkluderar: Rosor, jordgubbar och björnbär (hallon, björnbär och Blåhallon), äpplen, päron, kvitten, plommon, körsbär, persikor, aprikoser, mandlar

582.65    Nymphaeales. Ranunculales. Sabiales
    Inkluderar: Näckrosor, vallmo, berberis, smörblommor, klematis

582.66    Caryophyllales / Centrospermae
    Inkluderar: Triftväxter, nejlikor, spenat, amarantsläktet, Quinoa, kaktusar, trampörter(Rabarber, ängssyra)

582.67    Magnoliider (vetenskapligt föråldrat)

582.672    Piperales
    Inkluderar: Piprankesläktet och paprika

582.673    Laurales
    Inkluderar: Sassafrassläktet, lagerväxter, myrtenväxter, cassia, kanel, avocado

582.677    Magnoliales
    Inkluderar: Magnolior, asimina triloba, muskotnötter

582.68    Dilleniidae (vetenskapligt föråldrat)

582.681    Malpighiales
    Inkluderar: Coca, passionblommor, törelsläktet, maniok, mangroveträd, violer, penséer, lin, poppel, aspar, pilar, sälgar och videsnår

582.682    Cucurbitales
    Inkluderar: Begonia, gurka, vattenmelon, pumpa, squash, pumpor, kalebasser, luffasläktet

582.683    Brassicales / Capparidales / Capparales
    Inkluderar: Kapris, papaya, kål, broccoli, blomkål, rovor, senap, kålrot, rädisor

582.685    Malvales
    Inkluderar: Baobabsläktet, Balsaträd, malvaväxter, kakaoträdet, bomull, hibiskus, okra, lindar, kolaträd

582.688    Ericales
    Inkluderar: Kiwifrukt, ebenholts, persimon träd, floxsläktet

582.7    Rosales. Rosliknande växter

582.70    Saxifragales
    Inkluderar: Pioner, trollhassel, krusbär

582.73    Fabales
    Inkluderar: Baljväxters familj (cassia, tamarind), akacior, mimosas, bönor, ärtor, jordnötter, linser, kikärter, vicker, sojabönor, lupiner, klöver, trebladingar, alfalfas, indigo

582.74    Sapindales
    Inkluderar: Mahogny, cashewnötter, mango, mastix, terebint / terpentinträd, pistasch, klättersumak, citrusfamiljen, curryträd, kumquat, lönnar, hästkastanjer, sapindus, litchi, guarana

582.75    Geraniales
    Inkluderar: Pelargoner, erodium, nävesläktet

582.77    Myrtales
    Inkluderar: Granatäpple, Hennabuske, fuchsior, gullvivor, myrten, guava, eukalyptus,  kryddpeppar, kryddnejlika

582.79    Apiales
    Inkluderar: Murgröna, ginsengs, morötter, selleri, persilja, kummin, anis, palsternacka, odört, koriander, körvel, kvannar, den kummin, fänkål, dill, libbsticka

582.82    Vitales
    Inkluderar: Vinrankor, klättervildvin

582.9    Asteridae (asterales)

582.92    Gentianales
    Inkluderar: Gentiana, Oleander, sidenört, kaffeplanta, krapp, cinchona, mårsläktet

582.93    Solanales
    Inkluderar: Sötpotatis, potatis, tomater, aubergine, chili och paprika, Tabasco peppar och tobaksplantor, petunior, kärleksäpplen

582.94    Lamiales
    Inkluderar: Akantussläktet, katalpasläktet, jacarandas, fingerborgsblomma, verbenasläktet

582.99    Asterales
    Inkluderar: Blåklockor, kamomill, solrosor, jordärtskocka, krysantemum, malört, dragon, absint, dahlior, prästkragar, ringblommor, tistlar, kronärtskockor, sallat, cikoria, endiv, maskrosor

59    Zoologi
    Tillämpning: Underindelas med hjälp av speciella tillägg från 57.01/.08

591    Allmän zoologi
    Tillämpning: Underindelas med kolonkombination med avdelningarna i 591

591.1    Djurfysiologi
    Inkluderar: Blod-och hjärtfunktioner, respiration, nutrition, tillväxt, död, reproduktion, ärftlighet, rörelse, nervsystemet, sinnen
    ==> 612

591.2    Djurens sjukdomar (utom husdjurens). Djurens patologi
    ≅ 591.4
    ==> 636

591.3    Djurembryologi. Utvecklingslära. Ontogeni

591.4    Organlära. Anatomi. Morfologi. Zootomi
    ==> 611

591.5    Djurens levnadssätt. Ekologi. Etologi. Djuret och omgivningen. Bionomi
    Inkluderar: Djurpsykologi. Djurintelligens. Instinkt
    ==> 504, 592/599

591.6    Tillämpad zoologi. Ekonomisk zoologi
    Inkluderar: Användning av djur (t.ex. för att styra växter eller andra djur). Skadliga djur
    ==> 636, 638, 639

591.8    Djurens histologi. Vävnadslära
    Inkluderar: Cell-och vävnadsstruktur

591.9    Djurgeografi. Zoologisk artlära. Fauna. Djurens geografiska fördelning
    Tillämpning: Underindelas med allmänna tillägg för ort (Tabell 1e)
    Exempel:
    591.9(26) Havsfauna
    ==> 574

592/599    Systematisk zoologi
    Tillämpning: Alla ryggradsdjur, både levande och utdöda (fossil), redovisas i en enda sekvens. För paleontologiska aspekter, se 56

592    Evertebrata (ryggradslösa djur)
    Inkluderar: Svampar. Koraller. Medusor. Sjöstjärnor. Sjöborrar

593.1    Protozoa

593.4    Spongiaria (porifera). Svampdjur

594    Mollusca. Bryozoa. Brachiopoda
    Inkluderar: Mollusker, snäckor (sniglar, kulor). Bläckfiskar (bläckfiskar, teuthida)

595    Articulata. Leddjur
    Inkluderar: Maskar. Blodiglar. Leddjur. Kräftdjur (räkor, hummer, krabba). Spindeldjur (kvalster, fästingar, spindlar, skorpioner)

595.7    Insecta (hexapoda). Insekter. Entomologi
    Förklaring: Klassa här också entomologi

596/599    Chordata

596.2    Tunicata / Urochordata (manteldjur)
    Inkluderar: Sjöpungar, bandsalper, larvacea

597/599    Vertebrata. Ryggradsdjur

597.2/.5    Pisces. Fiskar (vetenskapligt föråldrat)

597.3    Chondrichthyes (broskfiskar)

597.31    Elasmobranchii

597.311    Galeomorphii
    Inkluderar: Tjurhuvudhajar, håbrandsartade hajar, valhajen, Vithaj, makohajar, rödhajar

597.317    Batoidea
    Inkluderar: Rockor

597.4/.5    Osteichthyes (benfiskar)

597.42/.55    Actinopterygii (strålfeniga fiskar)

597.42    Chondrostei
    Inkluderar: Störar och paddelfiskar

597.5    Teleostei (äkta benfiskar)

597.535    Anguilliformes
    Inkluderar: Havsål, ål, muränor

597.541    Clupeiformes
    Inkluderar: Sill och strömming, menhaden, alosa, ansjovis, sardiner

597.55    Euteleosti / Euteleostei

597.551    Ostariophysi
    Inkluderar: Mjölkfisk, elritsa, skäggtömmar, guldfiskar, karpar, braxar, karpartade fiskar, pirayor, malartade fiskar

597.552    Protacanthopterygii
    Inkluderar: Gäddor, norsfiskar, lax, öring

597.555    Paracanthopterygii
    Inkluderar: Torskar, kolja, kummel, moridae, toadfishes

597.556    Acanthopterygii (taggiga strålfeniga fiskar)
    Inkluderar: Sjöhästar, tonfisk, makrillar, bonitos, svärdfisk, flundror, sandskädda, hälleflundror, rödspätta, sjötunga, piggvar

597.6/.9    Amphibia (amfibier)

597.7    Gymnophiona (maskgroddjur)

597.8    Anura (stjärtlösa groddjur)
    Inkluderar: Grodor och paddor

597.9    Caudata (svansade groddjur)

597.91    Sirenidae
    Inkluderar: Sirener / armsalamandrar

597.94    Salamandridae
    Inkluderar: Salamandrar och sanna salamandrar

598    Sauropsider. Synapsida

598.1/.2    Sauropsida

598.1    Reptilia. Kräldjur

598.125    Testudinidae (sköldpaddor)

598.16    Squamata (fjällreptiler)

598.161    Lacertilia (ödlor)

598.162    Serpentes / Ophidia (snokar, ormar)

598.166    Amphisbaenia (masködlor)

598.18    Crurotarsi

598.182    Crocodylomorpha
    Inkluderar: Krokodiler, alligatorer, kajmaner, gavialen

598.19    Avemetatarsalia (utdöda)

598.191    Pterosauria (pterosaurier) (utdöda)
    Inkluderar: Flygödla

598.192    Dinosauria (dinosaurier) (utdöda)

598.192.32    Tyrannosauridae (utdöda)
    Inkluderar: Tyrannosaurus, Albertosaurus, Gorgosaurus

598.192.63    Diplodocidae (utdöda)
    Inkluderar: Diplodocus, Barosaurus, Apatosaurus, Eobrontosaurus

598.192.77    Ceratopsidae (utdöda)
    Inkluderar: Triceratops, Brachyceratops, Centrosaurus

598.2    Aves (fåglar)
    Förklaring: Klassa här ornitologi

598.221    Struthioniformes (strutsfåglar)
    Inkluderar: Strutsar, kasuarer, kivier

598.231    Sphenisciformes. Spheniscidae (pingviner)

598.233    Podicipediformes. Podicipedidae (doppingar)

598.234    Procellariiformes
    Inkluderar: Albatrosser, fulmarus, stormfåglar

598.235    Pelecaniformes
    Inkluderar: Pelikaner, skarvar, toppskarvar

598.24    Gruiformes. Charadriiformes. Ciconiiformes

598.241    Gruiformes
    Inkluderar: Rallar, tranor, trappar

598.243    Charadriiformes
    Inkluderar: Strandpipare, skärfläcka, strandskata, tärnor, snäppor, måsar, tretåig mås

598.244    Ciconiiformes
    Inkluderar: Storkar, adjutantfågel, jabirustork

598.25    Anseriformes
    Inkluderar: Ankor, gäss, svanar

598.26    Galliformes. Columbiformes
    Inkluderar: Kycklingar, kalkoner, fasaner, vaktlar, frankoliner, skogshöns, duvor

598.271    Psittaciformes
    Inkluderar: Papegojor, lorier, undulater, kärlekspar, kakaduor, corella, arapapegojor, parakiter

598.272    Piciformes (Hackspettartade fåglar)
    Inkluderar: Tukaner, jacamarer, barbetter

598.274    Cuculiformes. Opisthocomiformes
    Inkluderar: Gökar och tuppgökar

598.279    Cathartiformes. Accipitriformes. Falconiformes. Strigiformes
    Inkluderar: Gamar, kondor, sekreterarfågel, örnar, kärrhökar, falkar, hobby (fågel), tornfalkar, ugglor
    Förklaring: Klassa här rovfåglar eller dagrovfåglar i allmänhet

598.282    Menuridae. Maluridae. Pardalotidae. Meliphagidae. Promeropidae. Callaeidae
    Inkluderar: Lyrfåglar, gärdsmygar, honungsfåglar

598.283    Alaudidae
    Inkluderar: Lärkor

598.284    Hirundinidae
    Inkluderar: Svalor och martin

598.285    Motacillidae
    Inkluderar: Ärlor och piplärkor

598.286    Pycnonotidae. Aegithalidae. Acrocephalidae
    Inkluderar: Bulbyler, stjärtmesar, kärrsångare, trädsångare

598.287    Bombycillidae. Dulidae. Ptilogonatidae. Hypocoliidae
    Inkluderar: Sidensvansarna, silkeslen flugsnappare, Hypocolius

598.288    Cinclidae. Troglodytidae. Mimidae. Prunellidae. Turdidae. Silviidae. Muscicapidae. Timaliidae
    Inkluderar: Strömstare, trastar, härmfåglar, sångare, flugsnappare,  stenskvätta

598.289    Paridae. Sittidae. Certhiidae. Orthonychidae
    Inkluderar: Titor, blåmesar, mesar, nötväckor, trädkrypare

598.291    Nectariniidae (solfåglar). Zosteropidae (glasögonfåglar). Dicaeidae (blomsterfåglar). Dicruridae (drongoer). Monarchidae (monarker). Pachycephalidae (visslare)

598.292    Oriolidae (gyllingar). Laniidae (törnskator). Irenidae (sagoblåfåglar). Regulidae (kungsfåglar). Picathartidae (kråktrastar)
    Inkluderar: Vangar, bush-shriker, helmet-shriker, nålfåglar

598.293    Corvidae. Paradisaeidae (paradisfåglar). Ptilonorhynchidae (lövsalsfåglar). Climacteridae. Artamidae. Corcoracidae
    Inkluderar: Kråkor, korpar, råkan, skator, nötskrikor, nötknäckare

598.294    Sturnidae. Passeridae. Ploceidae. Estrildidae
    Inkluderar: Starar, mynah, oxhackare, sparvar, snöfinkar

598.296    Fringillidae. Parulidae. Thraupidae. Emberizidae. Icteridae
    Inkluderar: Finkar, kanariefåglar, serinus, hämpling

599    Mammalia. Däggdjur

599.1    Prototheria (Aplacentalia)
    Inkluderar: Äggläggande däggdjur: myrpiggsvin, näbbdjur

599.2    Metatheria
    Inkluderar: Marsupialia (pungdjur)

599.22    Diprotodontia
    Inkluderar: Känguruer, wallabier, pungråttor, koala, vombater

599.3/.8    Eutheria. Placentadjur

599.31    Pholidota. Xenarthra (Edentata). Tandfattiga

599.311    Pholidota / Squamata. Manidae
    Inkluderar: Myrkottar

599.312    Xenarthra / Edentata (trögdjur)
    Inkluderar: Myrätare, sengångare, bältdjur

599.32    Rodentia och lagomorpha. Gnagare

599.322    Sciuromorpha. Castorimorpha. Anomaluromorpha
    Inkluderar: Ekorrar, murmeldjur, jordekorrar, präriehundar, bävrar

599.323    Myomorpha
    Inkluderar: Möss, råttor, gerbiler, hamstrar, lämlar, sorkar

599.324    Hystricomorpha
    Inkluderar: Jordpiggsvin, chinchillor, marsvin, vattensvin

599.325    Lagomorpha (hardjur)
    Inkluderar: Harar, kaniner, pipharar

599.35/.38    Insectivora (insektsätande däggdjur)

599.36    Soricomorpha. Erinaceomorpha
    Inkluderar: Nannospalax, myskmöss, näbbmöss, igelkottar, månråttor

599.39    Dermoptera. Cynocephalidae
    Inkluderar: Colugos. Flygande lemurer

599.4    Chiroptera (fladermöss)
    Inkluderar: Flyghundar och flygrävar

599.5    Cetacea. Valar och sirendjur

599.51    Mysticeti (baleebardvalarna)
    Inkluderar: Knölval, blåval, vikval

599.53    Odontoceti (tandvalar)
    Inkluderar: Delfiner, späckhuggare, kaskeloter, grindvalar, vitvalar, tumlare, narval

599.55    Sirenia (sirendjur)
    Inkluderar: Dugonger och manater

599.61/.73    Ungulata: Hovdjur

599.61    Proboscidea (elefantdjur)
    Inkluderar: Elefanter och mammutar (utdöda)

599.62    Hyracoidea. Procaviidae
    Inkluderar: Hyraxar / klipphyaxar / klippharar

599.68    Tubulidentata. Orycteropodidae
    Inkluderar: Aardvark / Jordsvin

599.72    Perissodactyla. Uddatåiga hovdjur

599.721    Tapiridae (tapirer)

599.722    Rhinocerotidae (noshörningar)

599.723    Equidae
    Inkluderar: Vilda hästar, tamhästen, zebror, vildåsnor, åsnor, mulor och mulåsnor

599.73    Artiodactyla (partåiga hovdjur)
    Inkluderar: Svin, navelsvin, flodhästar, kameler

599.735    Ruminantia (idisslare)
    Inkluderar: Hjort, älg, renar, giraff, okapi, inhemskt nötkreatur, bufflar, bisonoxar, eland, får, getter, mufflonfår, gaseller, antiloper

599.74    Carnivora. Köttätande däggdjur

599.742.5    Viverridae
    Inkluderar: Genetter och civetter

599.742.6    Hyaenidae
    Inkluderar: Hyenor och jordvarg

599.742.7    Felidae
    Inkluderar: Medelstora och små kattdjur (puma, lodjur, katter); stora kattdjur (lejon, leopard, tiger)
    Förklaring: Klassa här kattddjur i allmänhet

599.743    Herpestidae. Eupleridae. Nandiniidae
    Inkluderar: Manguster, surikat, crossarchus

599.744    Canidae. Ursidae. Musteloidea
    Inkluderar: Hunden, gråvargen, schakaler, prärievargen, dingo, rävar, björnar, tvättbjörnar, illrar, iller, utter, mård, grävling, mink

599.745    Pinnipedia
    Inkluderar: Sälar, sjölejon, valross

599.78    Scandentia, Tupaiidae. Trädnäbbmöss

599.8    Primater

599.81    Primater. Halvapor

599.813    Lorisidae / Loriidae
    Inkluderar: Pottor, lorier

599.815    Lemuridae. Lepilemuridae
    Inkluderar: Lemurer

599.818    Tarsiiformes. Tarsiidae (spökdjur, vristdjur)

599.82/.89    Simiiformes (apliknande)

599.82    Platyrrhini (Nya världens apor)
    Inkluderar: Silkesapor, tamariner, kapucinapor, dödskalleapor

599.85    Cercopithecoidea. Cercopithecidae
    Inkluderar: Makaker, babianer, markattor, mandrillen, drillen, langurer, näsapan

599.88/.89    Hominoidea

599.88    Hylobatidae och Pongidae. Människoapor
    Inkluderar: Gibboner och siamanger

599.89    Hominidae. Hominider
    Inkluderar: Orangutanger, gorillor, schimpanser, människor
    Förklaring: Klassificera här mänsklighetens ställning  i naturen och jämförelser mellan människor och djur i allmänhet. För allmän antropologi se 572; för människans anatomi se 611; för fysiologi se 612; för patologi se 616
    ==> 572, 611, 612, 616


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka