UDK 3    SAMHÄLLSVETENSKAPERNA


    Inkluderar: Statistik. Demografi. Sociologi. Politik. Ekonomi. Rätt. Offentlig förvaltning. Militära frågor. Social välfärd. Försäkring. Utbildning. Kulturantropologi

303    Metoder inom samhällsvetenskaperna
    ==> 005.31, 519.8

304    Sociala frågor, allmänt. Socialpolitik. Kulturell praxis. Livsstil (Lebensweise)

305    Genusstudier
    Inkluderar: Könsroller. Genus. Personer i ett interdisciplinärt perspektiv
    Förklaring: Klassa här översiktsarbeten. Arbeten som behandlar ett specifikt ämne, t.ex. utbildning ska klassas inom respektive ämne
    Exempel:
    305-055.1 Manstudier
    305-055.2 Kvinnostudier. Kvinnor och samhälle
    ==> 347.1

308    Sociografi. Beskrivande studier av samhället (både kvalitativt och kvantitativt)
    Exempel:
    308(430)"17" Den sociala situationen i Tyskland under 1700-talet
    ==> 338

311    Statistik som vetenskap. Statistikens teori

311.1    Statistiska grundbegrepp

311.2    Insamlings-, bearbetnings- och redovisningsförfaranden

311.3    Allmän organisering av statistik. Officiell statistik

311.4    Enskild statistik. Företagsstatistik

314/316    Samhälle

314    Demografi. Befolkningsstatistik. Migration

314.1    Befolkning
    Inkluderar: Befolkningspolitik. Befolkningsförändringar, tillväxt, nedgång. Befolkningstäthet. Komposition. Migration

316    Sociologi
    Tillämpning: För specifika sociologiområden som inte nämns i underavdelningarna eller i exempel använd kolontillägget med relevanta huvudtal
    Exempel:
    316:61 Medicinsk sociologiy

316.1    Objekt och omfattning inom sociologin

316.2    Sociologiska riktningar och skolor
    Tillämpning: Detaljer genom alfabetiskt tillägg (Tabell 1h)

316.3    Social struktur. Samhället som ett socialt system
    Tillämpning: Detaljer genom allmänna tillägg för personer (Tabell 1k, -05)

316.33    Baselement och delsystem i globala samhällen som sociologiska kategorier
    Inkluderar: Delsystem och institutioner

316.34    Social stratifiering. Social differentiering
    Inkluderar: Demografisk differentiering

316.35    Sociala grupper. Sociala organisationer
    ==> 061

316.36    Giftermål och familj
    Inkluderar: Äktenskapstyper. Familjenheter. Sexuella relationer och praxis

316.4    Sociala processer. Social dynamik

316.6    Socialpsykologi
    Inkluderar: Allmän opinion
    ==> 159.9, 316.4

316.7    Kultursociologi. Kulturantropologi

32    Politik
    ==> 172, 341, 342

321    Stat och samhälle. Former för politisk samhällsbildning. Stats- och styrelseformer
    ==> 308, 342

322    Relationer mellan kyrka och stat. Religionspolitik. Kyrkans policy
    Inkluderar: Uteslutning av lekmän. Antiklerikalism. Konflikt mellan den civila och den kyrkliga myndigheten (Kulturkampf). Kyrkan som utövande statlig myndighet
    ==> 2-67, 342

323    Inrikespolitik
    ==> 329

323.1    Nationella rörelser. Nationalitetsfrågor. Minoriteter, även ur etnisk- och språksynpunkt
    ==> 314.1, 341.2, 342.7

323.2    Förhållande mellan folk och stat. Inrikespolitiska företeelser
    Inkluderar: Agitation. Protestmarscher (protestdemonstrationer). Petitioner. Civil olydnad. Upplopp. Revolution. Kupp. Statskupp

323.4    Klasskrig. Former av krigföring mellan klasserna

324    Val. Folkomröstningar. Valkampanjer. Valresultat
    ==> 342.8

325    Kolonial politik
    ==> 327.2

326    Slaveri. Ofrivillig, ofri arbetskraft
    Inkluderar: Slavhandel. Slavar. Kampen mot slaveriet. Slaveriets avskaffande

327    Internationella politiska relationer. Internationell politik. Utrikespolitik
    ==> 341

327.2    Imperialism. Expansionspolitik
    ==> 325

327.3    Internationalism. Internationella rörelser och målsättningar
    Inkluderar: Rörelser för upprättande och underhåll av fred mellan folken. Rörelser för integration eller allians byggda på språk, etniska, religiösa, geografiska och andra principer
    ==> 2-78, 329

327.5    Internationella block. Spänningar och konflikter
    Inkluderar: Kalla kriget. Fredlig samexistens. Nationella minoriteter som utrikespolitiskt problem

327.7    Internationella organisationer. Pakter
    ==> 341.1

327.8    Politiskt inflytande på andra stater

328    Parlament. Folkrepresentation. Regering

329    Politiska partier och rörelser
    Tillämpning: Detaljer genom de allmänna tilläggen för ort (Tabell 1e), allmänna tillägg för tid (Tabell 1g) och/eller alfabetisk vidareindelning (Tabell 1h)
    Exempel:
    329(410)LAB British Labour Party (Brittiska Labourpartiet)
    329(430)SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Tysklands SOcialdemokratiska parti)
    329(73)DEM Democratic Party, USA (USA:s Demokratiska parti)

33    Nationalekonomi

330    Ekonomi i allmänhet
    ==> 338, 339, 65

330.1    Nationalekonomins grundbegrepp. Teorier. Värde. Kapital. Medel

330.3    Dynamism i ekonomin. Ekonomisk rörelse
    Inkluderar: Kapitalbildning. Investering. Ekonomisk utveckling

330.4    Matematisk ekonomi
    Inkluderar: Ekonometri
    ==> 303, 519.2, 519.8

330.5    Nationalräkenskaper. Nationella tillgångar. Social produkt. Ekonomisk balans. Uppskattning av nationalprodukten
    Inkluderar: Bruttonationalprodukt. Levnadsstandard

330.8    Nationalekonomiska teorier, doktriner
    Förklaring: Klassa här heltäckande teorier

331    Arbete. Arbetsmarknad. Arbetsmarknadens ekonomi. Arbetets organisering
    ==> 005.95/.96, 316.3, 658.3

331.1    Teori och organisation av arbete. Förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare
    Inkluderar: Ergonomi. Arbetstillfredsställelse

331.2    Lön. Traktamente

331.3    Arbetsvillkor andra än lön
    Inkluderar: Arbetstimmar. Flexibelt arbetstid (flextid). Skiftarbete. Deltidsarbete. Viloperioder, raster. Karriärutveckling. Fortbildning. Lärlingsutbildning. Mentorskap. Omskolning

331.4    Arbetsmiljö. Arbetsplatsens utformning. Arbetarskydd. Hygien på arbetsplatsen. Olycksfall i arbetet
    Inkluderar: Arbetslokaler. Arbetsbelastning. Fysisk och psykisk stress
    Förklaring: Klassa här socioekonomisk information. För tekniska metoder för att förebygga olyckor se 614.8. För frågor som rör planering av arbetet ser 331.1
    ==> 331.1, 614.8

331.5    Arbetsmarknad. Sysselsättning
    Inkluderar: Arbetskraftpotential. Mänskliga resurser. Arbetsförmedling. Placering i arbetet. Bemanningsföretag. Arbetskraftens rörlighet. Arbetslöshet. Skapande av arbetstillfällen

332    Regional ekonomi. Territoriell ekonomi. Landekonomi. Bostadsekonomi

332.1    Regional ekonomi. Territoriell ekonomi
    ==> 711

332.2    Fastighet. Mark och byggnader
    Inkluderar: Jordegendom. Fastigheter. Typer av ägande. Begränsningar vad gäller äganderätt

332.3    Marknyttjande
    Inkluderar: Exploatering

332.5    Långsiktig markplanering
    ==> 332.2, 711

332.6    Markvärde. Värdet på tomter, anläggningar. Fastighetsvärde. Produktivitet. Markränta

332.7    Fastighetsaffärer
    Inkluderar: Fastighetsmarknad. Mäklare

332.8    Bostadsekonomi
    Inkluderar: Bostadsbestånd. Hyror. Intäkter

334    Former för organisation och samarbete i ekonomin
    ==> 06

336    Finanser
    Inkluderar: Offentliga finanser. Bank- och peningväsen

336.1    Offentliga finanser. Statsfinanser
    Inkluderar: Budget
    Förklaring: Klass här den ekonomiska aspekten i snäv mening. För rättsliga grunder, konstitutionella regler, enskilda lagar och förordningar använd eller kombinera med klasserna 34 och 35
    Exempel:
    336.1:352 Kommunernas finanser
    ==> 339.7, 34, 35

336.2    Skatter. Acciser
    Inkluderar: Fiskal praxis. Beskattning. Skatter. Avgifter. Tull, punktskatter. Offentliga upplåningen. Statslån. Statsskuld
    ==> 339.5

336.5    Offentliga utgifter. Statsutgifter
    Inkluderar: Investeringar. Understöd

336.7    Pengar. Monetära systemet. Banker. Börsaffärer
    Inkluderar: Banker. Bankverksamhet. Besparingar och sparbanker. Övriga låneinstitut. Börsväsen. Penningmarknad. Kapitalmarknad. Värdepapper och  aktier. Kreditväsen
    ==> 347.7, 368

338    Näringsliv. Ekonomisk politik. Ekonomisk produktion, service, priser

338.1    Ekonomiskt läge. Konjunktur. Strukturutveckling. Tillväxt
    Förklaring: Endast deskriptiv litteratur. Teoretiska arbeten klassas vid 330.3
    ==> 330.3

338.2    Ekonomisk politik. Kontroll över ekonomin. Hantering av ekonomin. Planhushållning
    Inkluderar: Näringspolitiska åtgärder. Nationalisering. Privatisering

338.3    Produktion
    Inkluderar: Produktivitet. Utgång

338.4    Produktion och tjänster inom olika sektorer

338.48    Turism som näringsgren
    Inkluderar: Turismens egenheter. Turismens ekonomi och förvaltning. Politiska aspekter. Särskilda aspekter. Turismens resurser. Turistmarknad. Tjänster i samband med turism
    ==> 379.8, 910.4

338.5    Priser. Prisbildning. Kostnader
    Inkluderar: Parti-och detaljhandels priser
    ==> 330.1, 65

339    Handel. Internationella ekonomiska relationer. Världsekonomi
    ==> 347.7

339.1    Allmänna handelsfrågor. Marknad
    Inkluderar: Utbud och efterfrågan. Konkurrens. Marknadsföring
    Exempel:
    339.1-051 Köpmän. Återförsäljare. Handlare

339.3    Inrikeshandel. Inhemsk handel
    ==> 347.7, 657, 658

339.5    Utrikeshandel. Internationell handel
    Inkluderar: Frihandel. Protektionism. Tullpolitik. Uppgifter. Taxor
    ==> 336.2

339.7    Internationella finanser
    Inkluderar: Betalningsbalansen. Internationella banker, låneinstitut. Internationella valutafonden (IMF)
    ==> 336

339.9    Utrikesekonomi. Internationella ekonomiska relationer. Världsekonomi
    Inkluderar: Ekonomiska unioner. Ekonomiska gemenskaper. Ekonomiska block

34    Rätt. Rättsvetenskap
    Förklaring: Metoden för klassificering av sektion 34 är oberoende av de rättsliga systemen i enskilda länder med olika rättsliga filosofier
    Tillämpning: Detaljer genom allmänna tillägg för ort (Tabell 1e) och ett allmänt tillägg för form (094) (Tabell 1d)
    Exempel:
    34(091) Enskilda länders rättssystem
    34(3/9) Rättshistoria
    ==> (094)

340    Rätt i allmänhet. Juridiska metoder och hjälpvetenskaper

340.1    Rättsteori. Rättssystem. Rättsordningar
    Inkluderar: Positiv rätt. Skriven rätt. Oskriven rätt. Sedvanerätt

340.13    Positiv lag. Juridisk norm. Stadgad lag. Ius Scriptum. Hantering av legala normer. Lagar och deras tillämpning
    ==> (094)

340.14    Oskriven rätt. Icke-stadgade lagar. Ius non scriptum. Övriga rättskällor
    ==> (094)

340.5    Jämförande rättsvetenskap. Komparativ rätt

340.6    Hjälpvetenskaper. Rättsmedicin. Rättspsykologi. Rättskemi
    Exempel:
    340.6:61 Rättsmedicin

341    Internationell rätt

341.1/.8    Internationell rätt. Folkrätten

341.1    Internationella organisationers rätt
    Inkluderar: Förenta nationerna (FN)

341.2    Internationella rättssubjekt och rättsobjekt
    Inkluderar: Erkännande av statsgränser. Territorialgränser. Öppna havet. Internationell sjörätt. Luftrummet. Internationell lufträtt
    ==> 347

341.3    Folkrätt under krig. Internationella juridiska rättigheter under krig

341.4    Internationell straffrätt

341.6    Internationell skiljedom. Internationellt tilldömande, jurisdiktion

341.7    Diplomaträtt. Diplomatiklagar

341.8    Konsulärrätt

341.9    Internationell privaträtt. Konflikt mellan lagar
    ==> 341.4

342    Offentlig rätt. Statsrätt. Administrativ rätt
    ==> 321, 35

342.1    Stat. Folk. Nation. Statsmakt

342.2    Stat. Statsformer

342.3    Suveränitet. Statsskick. Regeringsform

342.4    Grundlag. Lagstiftande församlingar. Nationella församlingar
    ==> 328

342.5    Statsmakt. De statliga organen och deras funktion

342.6    Den verkställande makten som kollektiv. Statsförvaltningens centrala organ
    Inkluderar: Statsrådsberedning
    ==> 328

342.7    Grundläggande medborgerliga rättigheter. Mänskliga rättigheter och skyldigheter
    Inkluderar: Medborgarskap. Naturalisation. Medborgerliga rättigheter. Personlig frihet. Samvetsfrihet

342.8    Valrätt. Rösträtt. Valsystem
    Inkluderar: Valförfarande
    ==> 324

342.9    Administrativ lag

343    Straffrätt
    ==> 341.4, 344

343.1    Straffprocess. Brottsutredning. Rättegång i brottmål
    Inkluderar: Häkte (i förvar, mot borgen)

343.2/.7    Straffrätt
    Förklaring: Klassa här rent juridiska dokument om straffrättsliga åtgärder och straff. Klassa kriminalitet och dess personliga, sociala och fysiska faktorer på 343.9
    ==> 342.9, 343.9

343.2    Straffrätt. Allmänt

343.3/.7    Brott. Olika straffbara handlingar

343.3    Brott mot staten
    Inkluderar: Spionage. Högförräderi. Uppror. Maktmissbruk. Korruption. Brott mot allmän ordning och säkerhet. Civil olydnad. Huliganism. Olaglig invandring och utvandring

343.4    Frihetsbrott. Brott mot de mänskliga rättigheterna
    Inkluderar: Brott mot den personliga friheten. Frihetsberövande. Hot. Trakasserier. Hemfridsbrott

343.5    Brott mot tro, heder och vandel. Förfalskningsbrott
    Inkluderar: Penningförfalskning. Urkundsförfalskning. Bedrägligt förfarande i handel och industri. Bedrägeri. Sedlighetsbrott. Förargelseväckande beteende. Prostitution. Pornografi. Sexualbrott. Narkotikahandel
    ==> 176

343.6    Brott mot person. Ärekränkning
    Inkluderar: Mord. Kroppsskada. Avsiktligt dödande. Dråp. Våld. Misshandel. Självmord. Brott mot försvarslösa: vanvård, utnyttjande, grymhet

343.8    Bestraffning. Straffverkställighet. Förebyggande av brott. Avskräckning
    Inkluderar: Fångvårdsanstalter. Kriminalvårdssystem. Fångvårdspersonal. Straffverkställighetens olika grader. Åtgärder för återanpassning. Brottsförebyggande verksamhet
    ==> 343.2

343.9    Kriminologi. Kriminalvetenskaper. Kriminalteknik
    Inkluderar: Organiserad brottslighet. Olika slags förbrytare. Miljöpåverkan på kriminalitet. Kriminalantropometri. Kriminalpsykologi. Kriminalpatologi. Kriminalsociologi. Kriminalteknik. Viktimologi

344    Speciell straffrätt. Militär-, sjöfarts-, flygvapnets rätt
    ==> 343

346    Ekonomisk rätt. Lag om statlig kontroll av ekonomin
    ==> 347.7

346.2    Subjekt inom ekonomisk rätt
    Inkluderar: Statliga, privata, kooperativa företag

346.3    Ekonomiska skulder. Ekonomiska avtal

346.5    Reglering av ekonomisk ordning och kontroll
    Inkluderar: Kvalitetskontroll. Illojal konkurrens. Karteller. Konkurrenslagstiftning. Monopol

346.6    Reglering av priser, avgifter, finansiering, krediter och konton

346.7    Reglering av enskilda sektorer i ekonomin
    Exempel:
    346.7:66 Reglering av den kemiska industrin

346.9    Verkställighet av ekonomisk lag. Sanktioner. Tillsyn. Kommersiella tvister. Uppgörelse. Rättsskydd
    Inkluderar: Skiljedom

347    Civilrätt

347.1    Civilrätt, allmänt
    Inkluderar: Civilstånd. Födelseattest. Identitetskort. Registerkontor. Befolkningsregister

347.2    Sakrätter. Förmögenhetsrätt. Saker. Lös egendom
    Inkluderar: Fast egendom, fastigheter

347.3    Lösegendom allmänt

347.4    Obligationsrätt. Avtalsrätt. Obligationer. Kontrakt. Avtal

347.5    Utomobligatoriska förpliktelser. Skadestånd
    Inkluderar: Civilrättsligt ansvar

347.6    Familjerätt. Arvsrätt. Arvtagares rättigheter och plikter
    Inkluderar: Äktenskap. Skilsmässa. Släktskap. Adoption. Testamente

347.7    Rättsregler för näringslivet. Handelsrätt
    Inkluderar: Konkurs. Officiell mottagare. Industriellt, kommersiellt, vetenskapligt egendom och ägande. Patent-och varumärkesrätt. Konstnärlig och litterär upphovsrätt. Copyright
    ==> 336, 339, 346

347.8    Luflagar. Eterlagar. Rymdlagar
    Inkluderar: Telekommunikationer
    ==> 341.2

347.9    Processrätt. Domstolsorganisation
    Inkluderar: Besvär. Överklagande. Högre instans
    ==> 343.1

348    Kyrkorätt. Religionsrätt
    Förklaring: Huvudplatsen för religiös och kanonisk lag är i klass 2, klass allmänna verk om religiösa lagar och kanonisk rätt vid 2-42 och 2-74 respektive; klassa arbeten om en specifik tro inom tron och lämpligt tilläggstal med bindestreck
    ==> 2-42, 2-74

349    Särskilda rättsområden. Diverse juridiska frågor
    Exempel:
    349:711 Lagar om samhällsplanering

35    Offentlig förvaltning. Förvaltningsrätt. Försvar

351    Den offentliga förvaltningens verksamhetsområden
    Inkluderar: Offentliga finanser. Kulturförvaltning
    Tillämpning: Indelas med kolon (Tabell 1b)
    Exempel:
    351:69 Byggnadsförvaltning

352/354    Den offentliga förvaltningens organisation

352    Lokalförvaltning. Kommunalförvaltning

353    Regionalförvaltning. Landsting

353.1    Primär indelning av ett land. Regioner (allmänt). Stater i en federation

353.2    Provinsregeringar. Provinser. Län

353.5    Uppdelningar av provinser. Distrikt. Kretsar

353.8    Särskilda typer av regional förvaltning
    Inkluderar: Kolonier styrda som delar av hemlandet. Mandatterritorier. Ockuperat område

353.9    Självständig förvaltning av regioner i ett land. Regionernas departement
    ≅ 354

354    Centralförvaltning. Statsdepartementen. Ministerier

354.1    Statsrådsberedningen
    Inkluderar: Departement med flera uppgifter. Statsministerns kansli

355/359    Det militära försvaret. Krigsvetenskap. Stridskrafter
    ==> 623

355    Militärvetenskap i allmänhet

355.1    Väpnade styrkor, allmänt. Militärförband. Militärlivet
    Inkluderar: Militärliv. Militärtjänst. Soldater, militärer. Militär fostran. Disciplin. Militär hållning och militar moral. Kommando. Ledarskap. Uniformer

355.2    Rekrytering till totalförsvaret. Krigspotential. Mobilisering
    Inkluderar: Rekryteringssystem. Värnplikt. Legosoldater. Mobilisering

355.3    Allmän organisation av militära stridskrafter

355.4    Krigsoperationer i allmänhet. Taktik. Strategi. Krigsskådeplats. Fälttågens historia
    Inkluderar: Militär historia. Krig. Fälttåg. Slag. Krigarbragder, bedrifter

355.5    Stridsteknik och taktik för enskilda vapenslag. Utbildning av trupp och befäl. Taktiska övningar
    Inkluderar: Övningar

355.6    Militärförvaltning
    Inkluderar: Dagspenning. Lön. Förplägnad. Beklädnad. Utrustning. Militärtransporter

355.7    Organisation och drift av militära anläggningar. Byggnader och installationer
    Inkluderar: Truppförläggningar. Krigssjukhus. Munitionsfabriker. Vapenarsenaler
    ==> 623

356/358    Enskilda grenar inom armén och flygvapnet

356    Armén i allmänhet. Infanteri. Fotsoldater

357    Lätta trupper. Motoriserade förband

358    Artilleri. Ingenjörsförband. Flygvapnet. Tekniska enheter

358.1    Artilleri

358.4    Militärt flyg. Flygvapnet
    ==> 623.7

359    Marinstyrkor. Militär flottan. Marinen: personal, organisation
    ==> 623.8/.9

36    Socialvård. Skydd av psykiska och materiella livsbehov
    Inkluderar: Socialt arbete. Social hjälp. Försörjningsstöd. Bostad. Försäkring

364    Social välfärd. Social omsorg

364-1    Socialvårdens teori
    Inkluderar: Teorier om orsakssamband. Välfärdskonsensus. Typologier av välfärden. Välfärdsstaten. Kritiska teorier. Beroendekultur. Fattigdomsfälla

364-2    Principer för stöd
    Inkluderar: Syften: förebyggande, avhjälpande. PR. Rätt till assistans. Influenser om stödnivåer PR

364-3    Socialvårdsbyråer. Socialvårdsorganisationer
    Inkluderar: Frivilligorganisationer. Självhjälporganisationer
    ==> 2-46

364-4    Personer som leverantörer av socialt bistånd
    Inkluderar: Socialarbetare. Vårdarbetare. Besökare. Vårdare

364-5    Sociala inrättningar
    Inkluderar: Bedömningscentra. Dagverksamhet. Hem. Skyddsrum. Vårdhem

364-6    Bidrag och betalningar
    Inkluderar: Socialförsäkringen. Finansiering av den sociala välfärden

364-7    Sociala välfärdsverksamheter. Välfärdsinsatser. Sociala tjänster. Tillhandahållande av tjänster
    Inkluderar: Socialt arbete. Omsorgsarbetet. Intervention. Rehabilitering. Stöd

364.2    Mänskliga basbehov. Krav för välbefinnande
    ==> 364.6

364.3    Sociala förmåner. Socialförsäkring. Socialt stöd
    ==> 368

364.4    Fält inom socialt arbete

364.6    Sociala frågor
    Inkluderar: Sociala problem
    ==> 364-4

365    Hjälp med bostad. Skyddat boende
    ==> 643/645, 69, 711, 728

366    Konsumentfrågor
    Tillämpning: Indelas med tilläggstal för personer (Tabell 1k, -05)
    Exempel:
    366-053.2 Barn som konsumenter
    366-058 Konsumenter enligt socialklass och familjeförhållanden

368    Försäkring. Gemensamt ansvar genom riskdelning

37    Utbildning

37.01/.09    Speciella tillägg för pedagogikens grundvalar: teori, principer, metoder och organisation

37.01    Pedagogiska grundvalar. Teori. Policy m.m.
    Inkluderar: Grundläggande begrepp (utbildningssituation, innehåll). Metoder för studier. Pedagogisk teori och praktisk pedagogik. Utbildningspolitik. Discipliner inom utbildningsteorin

37.02    Allmänna frågor om didaktik och metod
    Inkluderar: Pedagogiska principer och metoder av specifika teorier och system. Didaktiska principer

37.04    Eleven. Elevfaktorer i utbildningen. Rådgivning
    Inkluderar: Självstudier. Individuella faktorer. Gruppfaktorer. Utbildningens längd. Vägledning, rådgivning

37.06    Sociala relationer. Kontaktfrågor, relationer
    Inkluderar: Relationer elever-skola. Tidigare elever, alumni

37.07    Administration av skolor och andra utbildningsanstalter
    Tillämpning: Indelas med kolonkombination och underindelning med hjälp av 005
    Exempel:
    37.07:005.95/.96 Personaladministration i läroanstalter
    ==> 005

37.09    Undervisningens organisation
    Inkluderar: Organisation av utbildningsanstalter.

373    Skolor som ger allmän utbildning
    ==> 027.8

374    Folkbildning. Utbildning utanför skolans ram

376    Specialundervisning. Särskolor
    ==> 364

377    Fackskolor. Yrkesskolor. Yrkesutbildning

378    Högre utbildning. Universitet och högskolor
    ==> 027.7

379.8    Fritid
    Inkluderar: Semester. Fritid och rekreation hemma, inomhus i allmänhet. Kulturella intressen, sysselsättningar. Hobbies. Nöjen. Fritid och rekreation utomhus. Äventyraktivitet

39    Kulturantropologi. Etnografi. Seder och bruk. Folklore. Traditioner. Levnadssätt
    Förklaring: Klassa här också etnologi när denna term innebär jämförande studie av folk i kulturell och sociologisk mening. För fysisk (biologisk) antropologi se 572 och för socialantropologi se 316
    Tillämpning: Indelas med hjälp av allmänna tillägg för etniska grupper (Tabell 1f) och allmänna tillägg för ort (Tabell 1e)
    ==> 316, 572, 903, 904

391    Kläder. Dräkter. Nationaldräkter. Mode. Smycken
    ==> 646, 687

392    Seder och bruk i den enskildes liv
    ==> 2-55

393    Död. Begravning. Likbegängelse. Begravningsseder
    ==> 2-55, 614.6, 718

394    Officiellt liv. Ståt. Socialt liv. Folkligt liv
    Inkluderar: Vardagsliv. Sällskapsliv. Gatuliv

395    Takt och ton. Etikett. Umgängesregler. Ceremoniel
    ==> 929.7

398    Folklore i strikt mening


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu

Tillbaka