UDK 2    RELIGION. TEOLOGI


    ==> 122/129, 133, 17, 322, 348, 39

2-1/-9    Speciella tilläggstal för religion

2-1    Religionsfilosofi. Religionens natur. Religion som fenomen

2-13    Det heliga. Det övernaturliga. Objekt för religion/dyrkan

2-14    Gud. Gudar (personifierade gudar som skiljer sig från inneboende andar)

2-15    Guds natur

2-17    Universum. Universums natur. Kosmologi

2-18    Läror om människan. Mänsklighet. Doktrinär antropologi
    Inkluderar: Människans ursprung. Syfte, människans öde. Människans natur. Människans relation till gud (ar). Mänsklig erfarenhet. Livet. Det onde. Det ondes problem. Synd. Frälsning. Död. De döda. Livet efter döden. Andliga världar. Icke-materiella värld. Andevärlden

2-184    Människans relation till gud(ar)
    Inkluderar: Tro. Tron på gud(ar). Tvivel. Otro. Apostasi. Nåd

2-2    Bevis på religion

2-23    Religionens källor. Heliga böcker. Religiösa texter

2-25    Sekundär litteratur. Pseudo-kanoniska verk

2-27    Kritiska verk

2-28    Andra religiösa texter
    Inkluderar: Liturgiska texter. Katekeser. Bönböcker. Mässböcker

2-3    Religiösa personer
    Förklaring: Klassa här allmänna typer av personer med anknytning till religion som grundare, messias, profeter o.s.v. För religiösa tjänare, personer med bestämmanderätt i tron osv, använd 2-72
    ==> 2-72

2-31    Upphovsman, grundare, trons centrala figur

2-32    Messias

2-34    Martyrer

2-35    Asketer. Eremiter. Fakirer

2-36    Helgon. Bodhisattva. Upplysta personer

2-37    Mahatmas. Gurus. Vise män

2-38    Karismatiska personer. Personer med övernaturliga krafter
    Inkluderar: Schamaner. Häxdoktorer. Medicinmän.Trollkarlar

2-4    Religiöst inspirerade handlingar. Religiös praxis

2-42    Moraliskt beteende. Moralisk teologi
    Inkluderar: Rätt och fel. Gott och ont. Etiska system. Etisk teori. Religiös etik. Etik som härstammar direkt från religiösa system. Religiösa lagar, skyldigheter, moraliska bud, moraliska lagar. Förordningar. Religiösa plikter
    Förklaring: Klassa här frågor som rör mänskliga etiska handlingar samt rätt och fel, dygd och last. För diskussion om syndens natur se 2-18
    ==> 17, 2-18, 2-74, 348

2-43    Sociala sedvänjor och praxis. Social teologi

2-46    Välgörenhet. Stöd för andra. Pastorala aktiviteter. Pastoral teologi i vid bemärkelse
    ==> 364

2-47    Utbildning i religion, katekes
    ==> 37

2-475    Predikan (som utbildning och undervisning)
    Inkluderar: Predikningar

2-5    Gudstjänst i bred bemärkelse. Ceremonier. Ritualer

2-523    Religiösa byggnader. Ecklesiologi
    Inkluderar: Helgedomar. Tempel. Moskéer. Kyrkor
    Förklaring: För ecklesiologi som studiet av den organiserad religionens natur och struktur, använd 2-72

2-526    Föremål för gudstjänsten. Inredning och dekorationer
    Inkluderar: Möbler. Altare. Reliker. Bönhjälpmedel (bönhjul, radband)

2-53    Handlingar under andakten (av deltagarna)
    Inkluderar: Gemensam gudstjänst. Tjänster. Bön. Ramsor. Fysiska riter och ceremonier. Nedsänkning i vatten.  Smörjelse. Orientering. Bugning. Knästående. Knäböjning. Äta. Fastan. Musik i tillbedjan

2-54    Religiösa ceremonier efter syfte
    Inkluderar: Syndabekännelse. Botgöring. Försoning. Absolution. Rening. Välsignelse. Kommunikation med gudomen. Nattvard

2-55    Sakrament. Sakramentalier
    Inkluderar: Övergångsriter. Skeden i livet. Födelse. Övergång till vuxenlivet. Trolovning. Äktenskap. Vigslar. Död. Begravningsceremonier
    ==> 392, 393

2-56    Högtidsfirande
    Inkluderar: Högtider och festivaler. Heliga dagar. Religiös kalender. Religiöst år

2-6    Processer i religion
    Förklaring: Klassa här religionernas utvecklingsmässiga aspekter, deras inre dynamik och yttre förbindelser med varandra. För religiösa aktiviteter, metoder och arbetsuppgifter ser underavdelningarna av 2-4 och 2-5.
    ==> 2-4, 2-5

2-65    Jämförelse av religioner

2-67    Relationer mellan religionerna eller med samhället i övrigt. Religion och samhälle
    Inkluderar: Tolerans. Irenik. Dialog. Ekumenik
    ==> 322

2-7    Religiös organisation och administration

2-72    Natur och struktur av organiserad religion, kyrka. Ecklesiologi
    Inkluderar: Personer i religionen. Religionens tjänare (präster, ministrar, ledare). Lekmän. Anhängare och icke-anhängare
    Förklaring: För ecklesiologi som studiet av religiösa byggnader se 2-523
    ==> 2-3

2-73    Religionens förvaltning
    Inkluderar: Religiösa auktoriteter. Synoder. Sammankallande

2-74    Juridisk administration. Religiösa lagar. Kanoniska lagar
    ==> 348

2-76    Proselytism. Missionäraktivitet. Mission i stort sett. Missionsvetenskap

2-77    Trons, religionens förvaltningsstruktur

2-78    Religiösa organisationer. Trossamfund och föreningar
    Inkluderar: Religiösa order i strikt mening. Munkordnar. Monastisk

2-8    Religioner kännetecknade av olika egenskaper

2-84    Religioner i förhållande till staten
    Inkluderar: Nationella religioner. Etablerade kyrkor. Statliga religioner
    ==> 322

2-87    Schismatiska grupper. Kätteri

2-9    Trons- och religionshistoria

21/29    Religiösa system. Religioner och tro
    Tillämpning: Varje religion kan delas upp ytterligare efter behov, med hjälp av de speciella tilläggstalen från tabell 2-1/-9

21    Skriftlösa religioner. Religioner från tidiga samhällen

212    Förhistoriska religioner

213    Religioner från tidiga samhällen

22    Östasiatiska religioner

221    Kinesiska religioner

221.3    Taoism

223    Koreanska religioner

225    Japanska religioner

23    Indiska religioner. Hindu religionen i bred mening
    Förklaring: Hinduism är ytterst svårt att definiera. Vedism och Brahmanism kan betraktas som religion i den arkaiska perioden. Signum 233 skall som regel användas för arbeten om hinduismen

233    Hinduism i strikt mening
    Exempel:
    233-1 Hinduismens teori och filosofi. Hinduisk teologi
    233-13 Det Heliga. Brahma. Absolut vara
    233-14 Gud(ar) och gudinna(or): Devi. Ganesh. Kali. Shiva. Vishnu
    233-23 Heliga texter: Sruti. Veda. Samhitas. Upanishaderna. Vedanta. Sutras
    233-5 Dyrkan i hinduismen. Rituell praktik
    233-523 Hinduiska tempel
    233-56 Högtider och festivaler. Heliga dagar: Divali. Durga Puja. Holi

234    Jainism

235    Sikhism

24    Buddhism
    Exempel:
    24-1 Buddhismens teori och filosofi. Buddhismens natur
    24-17 Den buddhistiska syn på universum. Kosmologi
    24-23 Buddhistiska heliga böcker. Skrifterna. Religiösa texter
    24-24 Pali Kanon (Kanon i Theravada). Tipitaka. De tre korgarna
    24-31 Buddha. Gautama Buddha. Adi Buddha
    24-36 Helgon. Bodhisattvar. Upplysta
    24-4 Buddhistiska religiösa aktiviteter. Buddhistisk religiös tillämpning
    24-5 Buddhistisk dyrka i bred mening. Buddhistiska riter och ceremonier
    24-523 Buddhistiska tempel
    24-72 Personer i buddhismen: samgha, lärjungar, "prästerskap", upasaka
    24-78 Buddhistiska organisationer. Buddhistiska föreningar och förbund. Munkordnar

241    Hinayanabuddhism. Den lilla farkosten. Theravadabuddhism. Paliskolan
    Förklaring: Klassa här den "ortodoxa" buddhismen i den södra buddhistiska världen (Indien, Sri Lanka, Burma, Thailand)

242    Mahayanabuddhism.  Stora vagnen

243    Lamaism

244    Japansk buddism

25    Antikens religioner. Mindre kulter och religioner

251    Fornegyptisk religion

252    Mesopotamiens religioner
    Inkluderar: Babyloniska och assyriska religioner, Elamitisk religion, sumerisk religion

254    Iranska religioner

255    Grekisk och romersk religion
    ==> (37), (38)

257    Europeiska religioner

258    Syd- och Centralamerikas religioner. Förcolumbianska ursprungsfolkets religioner

26    Judendom
    Exempel:
    26-1 Judisk teologi
    26-14 Gud. Judisk förståelse av Gud
    26-23 Heliga texter. Tanakh. Den hebreiska bibeln. Torah
    26-25 Talmud
    26-46 Pastoral verksamhet i judendomen. Välgörenhet
    26-47 Utbildning inom judendomen
    26-475 Predikningar i judendomen
    26-5 Dyrkan i judendomen. Rituell praktik
    26-523 Judiska tempel. Synagogor
    26-55 Sakrament. Sakramentalier. Övergångsriter: omskärelse, Bar mitzvah
    26-56 Högtider och festivaler: Sabbath, roshhashanah (nyår), Yom Kippur (försoningsdagen), Pesach (påsk), Suckot
    26-72 Rabbiner. Präster

261    Äldre judendom. Gamla Testamentets religion

262    Ashkenazi Judendom

264    Sefardisk judendom

265    Ortodox Judendom

266    Progressiv Judendom

267    Moderna rörelser som härstammar från judendomen

27    Kristen religion
    Exempel:
    27-1 Kristen teologi
    27-14 Gud. Kristen förståelse av Gud
    27-23 Heliga texter. Bibeln: Gamla testamentet, Nya testamentet
    27-31 Jesus Kristus. Kristologi. Den heliga familjen. Joseph. Jungfru Maria
    27-36 Kristna helgon
    27-46 Pastorala aktiviteter. Pastoral teologi: kristlig kärlek, stöd
    27-47 Utbildning inom kristendomen
    27-523 Kristna kyrkor. Helgedomar. Katedraler
    27-55 Sakrament. Övergångsriter. Dop. Bröllop. Begravningar
    27-56 Högtider och festivaler. Kristna högtider. Kyrkoåret. Kristna kalendern. Julen. Fastan. Påsk. Helgondagar
    27-72 Prästerskap. Kristna präster: ärkebiskopar, biskopar, präster, kyrkoherdar

271/279    Kristna kyrkor och samfund

271    Orientaliska kyrkor (allmänt)

272/279    Västerländska kyrkor

272/273    Katolska kyrkor

272    Romersk-katolska kyrkan

273    Icke romersk-katolska episkopalkyrkor

274/278    Protestantiska kyrkor

274    Protestantismen i allmänhet. Protestanter. Oliktänkande. Puritaner

275    Reformerta samfund

276    Anabaptister

277    Frikyrkor. Icke-konformister med den anglikanska kyrkan

278    Andra protestantiska kyrkor

279    Moderna kristna rörelser och samfund

28    Islam
    Exempel:
    28-1 Islamisk teologi
    28-14 Allah. Gud. Islamisk förståelse av Gud
    28-23 Heliga texter. Koranen
    28-31 Muhammed profeten
    28-46 Pastorala aktiviteter. Sadaqah
    28-47 Utbildning inom islam
    28-523 Moskén. Huvudcenter för dyrkan
    28-55 Övergångsriter. Omskärelse (Bismillah). Bröllop. Wallimah. Begravningar
    28-56 Den muslimska kalendern. Högtider och festivaler: Muharram Mawlid al-Nabi, Laylat al-Mi'raj, Ramadan
    28-72 Personer i Islam: lre, lärda, ledare, Ulama, Mullah, imamer, khatibs

281    Sufism

282    Sunni. Sunnimuslimer

284    Shia. Shiamuslimer

285    Babi-Baha'i

286    Baha'i

29    Moderna religiösa rörelser
    Inkluderar: Filosofiska system. Ateism (t.ex. Shinto härledda tron: Tenrikyo, Omoto-kyo). Agnosticism. Humanism (t.ex. Perfect Liberty Kyodan). Avsaknad av religion. Sekularism (exempelvis Neo-Paganism). Irreligion. Rörelser med kristna inslag (t.ex. den antroposofiska rörelsen, Christian Community, Sea of ​​Faith). Rörelser som Cao Dai, Scientologi, Dianetik, New Age
    Förklaring: Klassa här (främst 1900-talet) rörelser som inte är allmänt erkända utanför deras egna territorier, typiskt vuxit ur en viss kulturell kontext eller är egenskaper i den dominerande religionen t.ex. New Age och hedendom
    ==> 141


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka