UDK 0    VETENSKAP OCH KUNSKAP. ORGANISATION. DATORVETENSKAP. INFORMATION. DOKUMENTATION. BIBLIOTEKSVETENSKAP. INSTITUTIONER. ALLMÄNNA PUBLIKATIONER

00    Allmänna grunder för vetenskap och kultur. Prolegomena. Propedeutik
    ==> 008, 130.2, 165

001    Vetenskap och kunskap i allmänhet. Organisation av intellektuellt arbete
    Inkluderar: Vetenskaplig terminologi, metodologi, forskning

001.1    Vetenskapens begrepp
    ==> 165

001.18    Vetenskapens framtid
    Inkluderar: Förutsägelser. Prognoser. Framtidsvisioner

001.32    Lärda vetenskapliga sällskap. Akademier
    ==> 061.2

001.8    Allmän metodik
    Inkluderar: Allmänna motodologiska studier. Tekniska och vetenskpliga metoder vid studier och forskning. Vetenskplig analys och systes

001.89    Vetenskapens och forskningens organisation. Forskningspolitik
    ==> 007

001.9    Idéspridning

002    Dokumentation. Böcker. Författarskap
    ==> 003, 005.92, 01, 02, 659.2

003    Skriftsystem. Skrivtecken
    Inkluderar: Tecken och symboler. Koder. Grafisk representation
    ==> 091, 81`22

003.01/.09    Speciella tillägg för skrivsystem och skrivtecken

003.01    Skrifternas ursprung, föregångare. Tidiga former av skrifter

003.02    Skriftsystemets uppkomst

003.03    Translitterering. Transkription. Fonetisk skrift

003.05    Medel för produktion av tecken och skriftarter
    ==> 003.5

003.07    Användning och stilar av skrifter
    Inkluderar: Epigrafik. Paleografi. Diplomatisk skrift. Handskrift. Kalligrafi
    ==> 930.25

003.08    Skriftkarakteristika

003.09    Teknik och metoder för att dechiffrera skrifter

003.2    Olika skriftarter. Begreppens grafiska framställning

003.21/.23    Konventionella skrivsystem som används för allmänna ändamål i språksamhällen. Ortografier
    ==> 81`35

003.21    Bildligt skriftsystem
    ==> 003.3, 003.6

003.22    Stavelsebildande skriftsystem
    Inkluderar: Stavelseskrift. Rebus skrift. Fonogram. Textmeddelanden (ortografiska aspekter)

003.23    Alfabetiska skrivsystem

003.3    Olika skriftsystem

003.5    Skrivmaterial. Skrivdon
    ==> 003.05

003.6    Andra slag av grafisk återgivning
    Inkluderar: Monogram. Anagram. Signaturer som ursprungstecken
    ==> 084

004    Datavetenskap och datateknik. Datoranvändning. Databehandling
    Förklaring: Klassa här också informationsteknologi (datateknik och telekommunikationer)

004.01/.08    Speciella tillägg för datavetenskap

004.01    Dokumentation

004.02    Problemlösningsmetoder

004.03    System typer och karakteristika

004.04    Processorientering

004.05    System- och mjukvarukvalitet

004.07    Minnets kännetecken

004.08    Inmatnings-, utgångs- och lagringsmedia
    ==> (0.034)

004.2    Dataarkitektur

004.22    Datarepresentation

004.23    Instruktionsuppsättningens arkitektur

004.25    Dataminne. Cacheminne

004.27    Avancerade arkitekturer. Icke-Von Neumann arkitekturer

004.3    Hårdvara
    Tillämpning: De speciella tilläggstalen från 62-1/-9 kan användas på 004.3 och avdelningarna
    ==> 62-1/-9

004.3`1/`2    Speciella tillägg för hårdvara

004.3`1    Datortillverkming

004.3`2    Datorinstallation

004.31    Processorenheter. Processorkretsar

004.32    Datavägar

004.33    Minnesenheter. Lagringsenheter
    Tillämpning: Detaljer med hjälp av speciella tilläggstal 004.07 och 004.08 från 004.01/.08

004.35    Kringutrustning. Input-output-enheter

004.38    Datorer. Typer av dator

004.4    Mjukvara

004.4`2/`6    Speciella tillägg för mjukvara

004.4`2    Verktyg för utvecking av mjukvara

004.4`4    Översättning av programmeringsspråk

004.4`6    Driftstidsmiljö
    Inkluderar: Körtid lagringsallokering. Adressberäkning. Utförandekontroll

004.41    Programvaruteknik

004.42    Datorprogrammering. Datorprogram
    ==> 519.85

004.43    Datorspråk
    Inkluderar: Programmeringsspråk

004.45    Mjukvara
    Inkluderar: Operativa system

004.49    Datavirus

004.5    Människa-datorinteraktion. Man-maskin-gränssnitt. Användargränssnitt. Användarmiljö
    ==> 004.35

004.51    Dataskärms gränssnitt

004.52    Ljudgränssnitt

004.55    Hypermedia. Hypertext

004.58    Användarhjälp

004.6    Data

004.62    Databehandling

004.63    Filer

004.65    Databaser och deras struktur
    Inkluderar: Databashanteringssystem

004.67    System för numerisk data
    Inkluderar: Kalkylprogram

004.7    Datakommunikation. Datanätverk

004.71    Hårdvara för datorkommunikation
    ==> 621.3

004.72    Nätverksarkitektur

004.73    Nätverk efter täckningsområde

004.738    Nätverkskoppling. Internetteknik
    Inkluderar: Nätverk av nätverk, t.ex. Arpanet och Internet, och nationella, statliga eller akademiska nätverk

004.75    Distribuerade databehandlingssystem

004.77    Allmänna nätverksapplikationer och tjänster
    Inkluderar: Internetapplikationer

004.78    Online datasystem för en specifik användning

004.8    Artificiell intelligens

004.9    Tillämpade datorbaserade tekniker

004.91    Dokumenthantering och produktion
    Inkluderar: Ord- och textbehandling. Desktoppublicering

004.92    Datorgrafik
    Inkluderar: Geometrisk modellering. Animation

004.93    Mönster i informationsprocessen
    Inkluderar: Bildförbättring. Mönster- och teckenigenkänning. Taligenkänning och talsyntes

004.94    Simulering

005    Administration

005.1    Administrationsteori

005.2    Administrativa agenter. Mekanismer. Åtgärder

005.3    Aktiviteter inom administrationen

005.31    Operationsanalys (OA)
    Förklaring: Klassificera här operationsanalys som ett administrationsämne i allmänhet. För operationsanalys som metoder i samhällsvetenskaperna se 303. För tillämpningen av vissa matematiska teorier och metoder i operationsanalys, kombinera med 519,8
    Exempel:
    005.31:519.83 Tillämpning av spelteorin i operationsanalys
    ==> 303, 519.8

005.32    Organisationspsykologi. Management psykologi

005.33    Management förhållanden. Faktorer
    Inkluderar: Positiva faktorer. Möjligheter. Fördelar. Styrkor. Progress. Effektivitet, kompetens, kvalitet, intellektuellt kapital, expertis, sakkunskap, färdigheter, goodwill

005.4    Administrativa processer
    Inkluderar: Utvecklingsprocesser, livscykler, interaktion, relationer, globalisering

005.5    Administrativa verksamheter. Ledning

005.6    Kvalitetsuppföljning. Total kvalitetsledning (TQM)

005.7    Organisationsledning

005.9    Fält inom administration

005.91    Administrativ ledning. Sekretariat
    Inkluderar: Kontorsadministration. Kontorstjänster
    Exempel:
    005.91-051 Kontorspersonal i allmänhet
    005.91:82-6 Kontorskorrespondens

005.92    Administration av handlingar
    ==> 02, 930.25

005.93    Anläggningsadministration. Hantering av fysiska resurser

005.94    Kunskapsadministration

005.95/.96    Personaladministration. Hantering av mänskliga resurser

006    Standardisering av produkter, verksamheter, vikter, mått och tid
    Inkluderar: Standarder. Specifikationer. Koder. Normer. Rekommendationer

006.3/.8    Normer av olika typ

006.91    Mätteknik. Vikt och mått i allmänhet
    ==> 531.7, 681.2

006.92    Tidmätning. Bestämning och standardisering av tiden
    Inkluderar: Märkbar tid. Tidsekvation. Orsak till olikhet
    ==> 521.9

007    Verksamhet och organisation. Kommunikations- och regleringsteori i allmänhet. Kybernetik
    ==> 004, 005.1, 519.7, 62-5, 681.5

007.5    Automatiserade system
    Inkluderar: System utan mänskliga operatörer. Automater. Robotar

008    Civilisation. Kultur. Framsteg

01    Bibliografi. Kataloger. Bokförteckningar
    Förklaring: Klassa här bibliografi som studieobjekt
    ==> (01)

011    Allmänna internationella bibliografier. Universalbibliografier

012    Författarbibliografier. Individuella bibliografier

013    Samlingsbibliografier
    Exempel:
    013:32(430)  Bibliografier över tyska politiker

014    Bibliografier över verk av bestämd karaktär

015    Bibliografier över verk från en viss ort
    Inkluderar: Nationalbibliografier. Lokala och regionala bibliografier

016    Ämnesbibliografier. Fackbibliografier
    Exempel:
    016:011 Bibliografier över allmänna bibliografier
    016:087.5 Bibliografier över barnböcker
    016:34(05) Bibliografier över juridiska tidskrifter
    016:929 Biobibliografier

017/019    Kataloger
    Inkluderar: Inventarier av aktuella samlingar. Bibliotekskataloger. Förlagskataloger, bokhandelskataloger

017    Kataloger i allmänhet. Ämneskataloger
    Inkluderar: Klassificerade eller systematiska kataloger. Alfabetiska ämneskataloger. Kommersiella, handelskataloger från förlag och bokhandel

018    Alfabetiska kataloger. Namnkataloger. Ämnesordskataloger
    Inkluderar: Namnkataloger. Alfabetiska kataloger över personer och platser. Slagordskataloger
    018.09 ≅ 017.09

019    Ordbokskataloger
    Inkluderar: Samkataloger i allmänhet. Register
    019.09 ≅ 017.09
    Förklaring: Klassa här blandade kataloger med författare, titel, stickord, alfabetiska ämnesord osv. i en enda sekvens

02    Biblioteksväsen
    ==> 002, 01

021    Uppgift, värde, nytta, startande och utveckling av bibliotek

022    Bibliotekslokaler. Biblioteksinredning
    ==> 727

023    Biblioteksadministration. Personal
    Tillämpning: Detaljer med tillägget -05... (tabell 1k)

024    Relationer med allmänheten. Utnyttjande av bibliotek

025    Biblioteksteknik
    Inkluderar: Anskaffning och accession. Katalogisering. Klassifikation och indexering. Referensarbete. Lån etc.

026    Specialbibliotek

027    Allmänna bibliotek

027.6    Bibliotek för speciella grupper av användare
    Inkluderar: Fängelsebibliotek, sjukhusbibliotek, arbetsplatsbibliotek, bibliotek för personer med funktionshinder
    Tillämpning: Detaljer med :... eller persontillägget -05...

027.7    Bibliotek i institutioner för högre utbildning
    Inkluderar: Högskole- och universitetsbibliotek
    ==> 378

027.8    Bibliotek för grundskolan och gymnasieskolan
    Inkluderar: Skolbibliotek
    ==> 373

030    Allmänna encyklopedier och uppslagsverk (som ämne)
    Inkluderar: Encklopedier, ordböcker, lexika, glossor
    Förklaring: Klassa här arbeten om encyklopedier och andra referensverk. För encyklopedier och referensverk som sådana se (03)
    ==> (03)

050    Allmänna tidskrifter och serier (som ämne)
    Inkluderar: Årsböcker. Förteckningar, adressböcker. Almanackor. Kalendrar
    050.1/.4 ≅ 070.1/.4
    Förklaring: Klassa här arbeten om seriella publikationer, deras funktion, ekonomi och administration. För årsböcker etc. som sådana använd de allmänna tilläggen för form (tabell 1d): (058) eller (059)
    ==> (05)

06    Sammanslutningar. Organisationer av allmän karaktär
    Inkluderar: Organisationer. Muséer
    Tillämpning: Klassa organisationer för specifika ämnesområden med respektive ämne med kolonkombination (tabell 1b)
    ==> (06), 001.32

06.01/.05    Speciella tillägg för sammanslutningar och organisationer

06.01    Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter
    Inkluderar: Rösträtt. Prenumerationer, avgifter

06.05    Belöningar. Priser. Fördelning av priser, belöningar
    Exempel:
    06.05NOBEL:172.4 Nobels Fredspris

061    Olika slag av sammanslutningar
    ==> 001.32

061.1    Officiella sammanslutningar
    Inkluderar: Regerings-, statliga, nationella, internationella organisationer
    Exempel:
    061.1EU Europeiska Unionen
    ==> (1-4), (1-5), (1-6), (100), (4/9)

061.2    Icke-officiella sammanslutningar. Allmännyttiga sällskap och föreningar
    Inkluderar: Privata organisationer, samfund, föreningar, rörelser etc
    ==> 001.32

061.23    Organisationer med humanitärt, välgörande syfte
    Inkluderar: Rotary

061.25    Hemliga eller halv-hemliga sällskap och rörelser
    Inkluderar: Odd Fellows. Frimureri

061.27    Stiftelser. Donationer. Institutioner
    ==> 001.32

069    Muséer. Permanenta utställningar
    Exempel:
    069(1-21) Kommunala muséer
    069(1-4) Nationella muséer. Statliga muséer
    069:5 Vetenskapsmuseum
    069:7 Konstmuseum. Konstgallerier
    069:929 Muséer om specifika personer

070    Tidningar. Tidningsväsen. Journalistik
    Förklaring: Klassa här tidningar som ämne: betydelse, ägande och kontroll, affärs- och redaktionell ledning. För journalistik som litterär form se 82-92. För tidningar som dokumentform, se (054)
    ==> (054), 050, 82-92

08    Polygrafier. Samlingsverk
    ==> (08), 82-8

082    Samlade verk av flera författare
    Inkluderar: Förlagsserier, -bibliotek. Nytryckserier. Samlingar. Minnesvolymer (festskrifter). Samlingar till ära av eminenta vetenskapsmän
    Förklaring: Klassa här samlingsverk av flera författare om blandade ämnen. För själva polygrafierna, se allmänna tillägg för form
    ==> (082)

084    Bildframställningar
    Inkluderar: Samlingar av illustrationer, planer, kartor
    ≅ (084)
    ==> (084)

086    Samlingar av dokument av särskild form
    Inkluderar: Objekt som dokument
    ≅ (086)

087    Publikationer av speciellt ursprung eller mål
    Inkluderar: Publikationer för särskilda läsekretsar: ungdomar, barn, ungdomslitteratur. Populär litteratur. Kolportage. Officiella och halvofficiella publikationer om händelser av allmänt intresse

09    Handskrifter. Bokrariteter
    Förklaring: Klassa här arbeten om handskrifter, bokrariteter etc. För själva dokumenten som sådana se de allmänna tilläggen för form (0...), tabell 1d

091    Handskrifter

092    Xilografiska böcker

093    Inkunabler
    Förklaring: Arbeten tryckta i Europa före 1500: original; faksimil av dem; studier om dem

094    Andra värdefulla, anmärkningsvärda eller sällsynta tryckta verk

095    Praktband

096    Illustrationsverk

097    Märken som anger egendom eller ursprung
    Inkluderar: Exlibris. Monograms, stämplar


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka