UDK (0...)    Tabell 1d - Allmänna tillägg för form

    Förklaring: De allmänna tilläggen för form betecknar formen eller presentationen av dokument. De används inte för att beteckna innehållet i dokumenten. För litterära former (poesi, pjäser, skönlitteratur mm.) se 82-1/-9
    Tillämpning: De (0 ...) tillägg är tillämpliga i hela huvudtabellen om aspekten form är sekundär till ämnet. Formtillägg används normalt efter huvudtalet eller ämnets notation, men om så önskas kan alla dokument av samma form grupperas tillsammans under det tillämpliga formtillägget. Formtyper som inte anges i tabell 1d kan betecknas med kolon kombination av ett respektive huvudtal i kombination med (0: ...), t.ex. 94(0:791) Historia presenterad som en film. Om mer än en formaspekt skall uttryckas, bör man skilja mellan den inre formen, där formen påverkar ämnet (t.ex. historisk presentation) och den yttre formen, som uttrycker bara de fysiska egenskaperna hos informationsbäraren (t.ex. en ljudinspelning). Oavsett nummerordning, bör inre formen uppträda bredvid ämnet innan den yttre formen uttrycks, t.ex. 792(091)(086,7) Teater - historisk presentationsform - ljudinspelning (Teaterhistoria i en ljudinspelning)
    Exempel:
    (035)54 Handböcker i kemi (sorterade bredvid andra handböcker)
    (038)54 Ordböcker i kemi (sorterade bredvid andra ordböcker)
    (054)(44) Franska tidningar
    54(035) Handböcker i kemi (sorterade tillsammans med andra böcker i kemi)
    54(038) Ordböcker i kemi (sorterade tillsammans med andra böcker i kemi)

(0.02/.08)    Speciella tilläggstal för dokumentform

(0.02)    Dokument enligt den fysiska, externa formen
    Inkluderar: Storlek, form, färg, transparens, material, rumsliga placering, illustration, bindning, upplaga

(0.03)    Dokument enligt produktionsmetod
    Inkluderar: Maskinutskrifter, utskrifter, kopior, reproduktioner, duplicerade dokument, tryckta dokument (preprints, särtryck), flera delar, verk i flera volymer

(0.032)    Handskrivna dokument (autograf, holografkopior). Manuskript. Bilddokument (teckningar, målningar)

(0.034)    Datorläsliga dokument
    Inkluderar: Hålslagna medier, digitala dokument, magnetiska och optiska medier

(0.04)    Dokument enligt produktionsstadiet
    Inkluderar: Utkast. Temporära, tillfälliga dokument. Första, omtryckta, reviderade, nya etc upplagor

(0.05)    Dokument med hänsyn till tillämnade läsare
    ==> -05

(0.06)    Dokument med hänsyn till nivån på framställning och tillgänglighet
    Inkluderar: Framställningar på låg nivå, elementär, populär nivå. Framställningar på medelhög, normal nivå. Framställningar på hög, avancerad nivå. Dokument med begränsad tillgänglighet, distribution eller lagring. Dokument som 'grå litteratur'
    ==> (035), (075)

(0.07)    Supplement till andra dokument
    Inkluderar: Förklaringar (kommentarer, utvigningar, annotationer, kritiska synpunkter).
Ändringar. Tillägg. Efterskrifter. Errata. Supplement.
    ==> (048)

(0.08)    Bilagor eller delar av ett dokument utgivna separat
    ==> (0.07)

(01)    Bibliografier

(02)    Böcker i allmänhet
    Förklaring: Klassa här dokument i bokform i allmänhet

(03)    Referensverk
    Inkluderar: Encyklopedier, ordböcker, lexika, ordlistor
    Förklaring: Klassa här alla böcker som innehåller information rörande ett antal olika ämnen eller som tar upp all kunskap (oberoende av om uppställningen är i alfabetisk, systematisk eller annan ordning)

(031)    Encyklopedier

(035)    Handböcker. Manualer
    Förklaring: Kortfattade referensverk som täcker ett särskilt ämne eller kunskapsfält
    ==> (076)

(036)    Guideböcker (med praktisk och beskrivande information)

(038)    Ordböcker
    Inkluderar: Språkordböcker. Tekniska och särskilda ämnens ordböcker
    Tillämpning: Ordböcker i särskilda ämnen klassas normalt under ämnet: kombinera motsvarande UDK-huvudtal med (038). Enspråkiga allmänna ordböcker, till exempel, kan betecknas enbart med det allmänna tilläggstalet för form. I lingvistik, dock, ska prioritet ges till antingen språket eller den språkliga funktionen. Vid behov kan citeringsordningen vändas för att uppnå samlokalisering under formtillägget
    Exempel:
    (038)=111 Engelsk ordbok
    (038)=111=112.2 Tvåspråkig engelsk och tysk ordbok
    54(038)=134.2 Spansk kemisk ordbok

(04)    Separata. Broschyrer. Föredrag. Avhandlingar. Rapporter

(041)    Broschyrer. Flygblad

(042)    Föredrag. Föreläsningar. Tal
    ==> (07), 82-5

(043)    Dissertationer. Gradualavhandlingar

(044)    Personliga dokument. Brevväxlingar. Brev. Cirkulär
    Inkluderar: Privata brev. Viljeyttring. Affärsbrev. Officiell korrespondens.
    ==> 82-6

(045)    Artiklar i periodiska skrifter, tidskrifter, samlingsverk osv. Bidrag
    ==> (05), (08)

(046)    Artiklar i dagstidningar

(047)    Rapporter. Nyheter. Bulletiner
    ==> (055)

(048)    Bibliografiska beskrivningar. Referat. Sammanfattningar. Översikter
    ==> (01)

(049)    Andra icke-seriella publikationer
    Inkluderar: Manifest, polemik, apologier, enkäter

(05)    Seriella publikationer. Periodiska dokument
    Förklaring: Enskilda artiklar och medverkan i tidningar och tidskrifter är klassade med hjälp av tilläggen (045) och (046)
    ==> (045), (046)

(051)    Periodiska skrifter (i strikt mening)
    Inkluderar: Tidskrifter. Magasin

(054)    Dagstidningar
    Förklaring: Dagstidningar i strikt mening, d.v.s. frekventa publikationer som presenterar i första hand allmänna nyheter och löpande information
    ==> 070

(055)    Nyhetsbulletiner. Informationsbulletiner
    ==> (047)

(058)    Årsböcker. Adressböcker

(059)    Almanackor. Kalendrar (av alla slag)
    Inkluderar: Efemerider

(06)    Publikationer utgivna av organisationer, sällskap

(07)    Dokument för vägledning, lärning, studier, träning
    Förklaring: Klassa här undervisningsmaterial som sådant. För instruktionsmaterial som ett ämne, se 37.09
    ==> (03), 37.09

(072)    Publikationer för undervisning. Hjälpmedel
    ==> (084), (086)

(073)    Pensum. Kursplaner

(075)    Skolböcker. Läroböcker. Kompendier

(076)    Dokument för praktiska instruktioner och träning
    Inkluderar: Laboratorie-och fältövningar, programmerade texter
    ==> (035), (083)

(078)    Utbildningsdokument och material icke listade någon annanstans
    Inkluderar: Fallstudier

(079)    Dokument rörande tävlingar, test, prov osv.
    Inkluderar: Tentor, diplom, examina, certifikat om yrkeskunnande

(08)    Samlingsverk. Polygrafier. Former. Listor. Illustrationer. Affärspublikationer

(081)    Individuella polygrafier. Samlingsverk av enskilda författare

(082)    Kollektiva polygrafier. Samlingsverk av flera författare
    Inkluderar: Antologier. Urval. Utdrag. Citat
    ==> 082

(083)    Formulär. Tabeller. Nomenklatur. Listor
    Inkluderar: Standarder, specifikationer, riktlinjer, användarmanualer, bruksanvisningar, varulagers inventeringar
    ==> 006

(084)    Bilder. Bilddokument. Grafiska dokument
    Inkluderar: Bilder, illustrationer, fotografier, rörliga bilder på film, diagram, grafer, kartor, planer, tabeller
    ==> 003.6

(085)    Publikationer från företag. Annonser. Reklamtryck. Prislistor
    Inkluderar: Produktkataloger, prislistor, tariffer

(086)    Tredimensionella dokument. Audio- och audiovisuella dokument

(086.3)    Prover. Original som dokument
    Inkluderar: Objektglas, museiföremål, glober

(086.7)    Audiodokument. Ljudupptagningar

(086.8)    Videoupptagningar
    Förklaring: Klassa här videoupptagningar med eller utan ljud

(088)    Intyg. Dokument för speciellt syfte
    Inkluderar: Pass, tillstånd etc

(09)    Historiska framställningar. Historiska och juridiska källor

(091)    Framställning i kronologisk, historisk form. Historisk presentation i strikt mening
    Exempel:
    33(091) Ekonomisk historia
    51(091) Matematikens historia
    82(091) Ltiteraturhistoria
    91(091) Geografins historia

(092)    Biografisk framställning
    Exempel:
    53-051(092) Biografier över fysiker
    ==> 82-92, 929

(093)    Historiska källor

(094)    Juridiska källor. Juridiska dokument
    ==> 340.13, 340.14


Uppdaterat augusti 2021.
E-post: miguel.benito@taranco.eu
Tillbaka